EN

LF:AEM081 Advanced English - Informace o předmětu

AEM081 Advanced English in Medical Ethics Cases

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Klapilová (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
St 18:00–19:40 A15/308
Předpoklady
VLAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSAJ0222 Angličtina 1 II -p
Vstupní úroveň B2 SERRJ. Zkouška na LF MU z předmětu VLAJ nebo VSAJ. Studenti 4. a vyšších ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní dovednost porozumění čtenému a produktivní dovednost mluvení v anglickém jazyce, včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni C1 SERRJ (pokročilý). Kompetence jsou rozvíjeny prostřednictvím četby a diskuze nad etickými otázkami současné medicíny a dále na bázi (individuálně či skupinově pronesených) interaktivních prezentací případových studií. Nedílnou součástí je nácvik vzorců komunikace s lékaři, pacienty a příbuznými v rámci situací vycházejících z případových studií.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen diskutovat, argumentovat a obhajovat své stanovisko k etické dimenzi konkrétních témat; ovládá žánr „prezentace případové studie“ včetně jeho vybraných součástí (popis případu, tvorba hypotézy, vysvětlení postupu léčby, zvážení výhod a nevýhod zvoleného postupu, prezentace výsledků, vyvozování závěrů, popř. výstupy léčby, prognóza); ovládá jazyk pro komunikaci s lékaři, ošetřujícím personálem, pacienty a jejich příbuznými. Student je dále schopen aktivně používat vybrané gramatické kapitoly na úrovni C1 SERRJ (třetí a smíšený typ podmínkového souvětí, způsobová slovesa s minulým infinitivem, apod.) a slovní zásobu pro prezentaci a diskuzi v lékařské praxi na pokročilé úrovni.
Osnova
 • 1 Course introduction. The old and new Hippocratic oath in terms of doctor-patient communication. The role of communication guidelines in medical profession. Communication models (biomedical vs. patient centered). General principles of communication. Law, ethics and communication (four bioetical principles).
 • 2 Doctors and patients (respect and equal treatment, communication and consent, decision-making for incompetent patients, confidentiality, begining and end of life issues). Patient typology. Patient advocacy organizations.
 • 3 Doctors and colleagues (medical authority, reporting unsafe or unethical practices, cooperation, conflict resolution.
 • ) 4 Death and dying: decisions at the end of life.
 • 5 Reproduction: decisions at the start of life.
 • 6 Genetics: information, access, and ownership.
 • 7 Medical research: participation and protection.
 • 8 Mental health: consent, competence and caring.
 • 9 Long-term care: autonomy, ageing and dependence.
 • 10 Children and young people: conflicting responsibilities.
 • 11 Resource allocation: justice, markets and rationing.
 • 12 Thinking about ethics: autonomy and patient choice.
 • 13 Revision.
Literatura
 • Dickenson, D., Huxtable, R., & Parker, M. (2010). The Cambridge Medical Ethics Workbook. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Burns, E. A, Korn, K., & Whyte, J., IV (2011). Oxford American Handbook of Clinical Examination and Practical Skills. Oxford: Oxford University Press.
 • Longmore, M., Wilkinson, I. B., Baldwin, & Wallin, E. (2014). Oxford Handbook of Clinical Medicine. Ninth edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Williams, J. R. (2015). Medical Ethics Manual World Medical Association/WMA. 3rd edition. Available on: https://www.wma.net/what-we-do/education/medical-ethics-manual/
Výukové metody
Semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, čtení, prezentace.
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována zejména prostřednictvím řečové dovednosti porozumění čtenému a mluvení. Učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zápočtem (zp). Zápočet je udělen na základě docházky, aktivní účasti a prezentace v průběhu semestru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Jednosemestrální kurz.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/AEM081