BSZP061p Veřejné zdravotnictví, komunitní a domácí péče - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2.5/0/0. 38. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (přednášející)
Mgr. Jiřina Večeřová (přednášející)
Garance
Mgr. Jiřina Večeřová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 18. 2. 15:00–17:30 N03016/216a, St 19. 2. 15:00–17:30 N03016/216a, Út 25. 2. 15:00–17:30 N03016/216a, St 26. 2. 15:00–17:30 N03016/216a, Út 3. 3. 15:00–17:30 N03016/216a, St 4. 3. 15:00–17:30 N03016/216a, Út 10. 3. 15:00–17:30 N03016/216a, St 11. 3. 15:00–17:30 N03016/216a, Út 17. 3. 15:00–17:30 N03016/216a, St 18. 3. 15:00–17:30 N03016/216a, St 25. 3. 15:00–17:30 N03016/216a, St 1. 4. 15:00–17:30 N03016/216a, St 8. 4. 15:00–17:30 N03016/216a, St 15. 4. 15:00–17:30 N03016/216a, St 22. 4. 15:00–17:30 N03016/216a
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe || BSKP021x Klinická propedeutika - praxe && BSPR051 Zdrav. právo a legislativa
BSKP021p Klinická propedeutika - přednáška, BSKP021c Klinická propedeutika - odborná praxe, LF:BSPR051 Zdravotnické právo a profesní legislativa - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je členěn do tří oblastí: Veřejné zdravotnictví, Komunitní péče, Domácí a paliativní péče. Cílem předmětu Veřejné zdravotnictví je: • Porozumět definici zdraví a umět definovat zdraví. • Seznámit se s multifaktoriální koncepcí nemocí a statistickými ukazateli. • Uvědomit si kritéria hodnocení zdraví. • Znát právní a legislativní předpisy zdravotní politiky státu i EU. • Seznámit se s klíčovými strategiemi WHO k podpoře zdraví. • Porozumět komponentům zdraví. • Umět uplatnit zásady dlouhodobého programu zlepšení zdravotního stavu obyvatel. • Přijmout roli nelékařského zdravotnického pracovníka ve výchově ke zdraví u všech věkových kategorií obyvatelstva, a to v primární a komunitní péči. Znát prostředky oslovení obyvatel, působení masmédií, seznámit se se sociálním marketinkem jako efektivní metodou. • Seznámit se s mezinárodní klasifikací a ukazateli statistiky v oblasti zdravotní politiky státu. Cílem předmětu Komunitní péče je: • Porozumět pojmu komunita. • Seznámit se s hlavními funkcemi komunity. • Porozumět významu zdravého společenského a přírodního prostředí pro zdraví člověka • Seznámit se s možnostmi zdravotních a sociálních služeb v rámci komunitní péče. Cílem předmětu Domácí a paliativní péče je: • Umět definovat domácí péči. • Přijmout filozofii domácí péče. • Seznámit se základní organizační strukturou domácí péče. • Seznámit se s interdisciplinárním přístupem v domácí péči. • Uvědomit si odlišnosti poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí klienta. • Uvědomit si specifika pracovních podmínek v domácí péči. • Umět definovat paliativní péči. • Seznámit se s organizační strukturou hospicové péče v ČR. • Uvědomit si odlišnosti poskytování ošetřovatelské péče v hospici.
Osnova
 • Definice zdraví a koncepce vzniku nemoci, hodnocení zdraví, základní dokumenty ve světě a v ČR, zákon o ochraně veřejného zdraví, otázky dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatel a jeho obsahové priority, komponenty podpory zdraví, role zdravotníků ve výchově ke zdraví, sociální marketing, jako efektivní metoda aktivit v oblasti péče o zdraví včetně působení masmédií, poradenství a poradenské podpory zdraví a prevence nemocí, klíčové strategie WHO v podpoře zdraví. Druhy a formy zdravotních služeb a podmíky jejich poskytování, mezinárodní klasifikace a statistické ukazazele. Komunita a člověk. Systém zdravotních a sociálních služeb v komunitě, primární a terciární zdravotnické péče, multidisciplinární týmová spolupráce ve veřejném zájmu. Role Všeobecné sestry v komunitní péči. Rodina, základ péče o zdraví člověka. Rodiny s mentálně postiženými dětmi, alkoholismus a násilí v rodinách. Péče o potřeby dětí, dospívajících, dospělých, žen v produktivním věku, seniorů, chronicky nemocných a handicapovaných v komunitě. Péče o mentální zdraví v komunitě. Závislosti na alkoholu, drogách a kouření v komunitě. Syndrom CAN. Domácí a paliativní péče. Základní terminologie domácí péče (DP). Vývoj DP ve světě a v ČR, podmínky pro rozvoj. Struktura agentur DP v ČR. Indikace, nejčastější diagnózy klientů. Horizontální management a jeho využití. Smlouva o poskytování DP, ošetřovatelská dokumentace. Specifika interdisciplinární spolupráce. Spolupráce se svépomocnými skupinami a dobrovolníky. Specifické pracovní podmínky a vzdělávání sester v DP. Spolupráce s rodinou. Uspokojování potřeb rodinných příslušníků. Základní terminologie v paliativní péči. Zajištění paliativní péče v ČR. Specifika poskytování paliativní péče.
Literatura
  doporučená literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
 • DOLANSKÝ, Hynek. Veřejné zdravotnictví. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita, 2008. 223 s. ISBN 9788072484942. info
 • Úvod do komunitního ošetřovatelství. Edited by Darja Jarošová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 99 s. ISBN 9788024721507. info
 • JAROŠOVÁ, Darja. Veřejné zdravotnictví. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 77 s. ISBN 9788024812854. info
 • STREJČKOVÁ, Alice, Hana PINKAVOVÁ, Jana UHROVÁ a Jaromíra NOVOTNÁ. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. první. Praha: Fortuna, 2007. 119 s. ISBN 978-80-7168-943. info
 • HANZLÍKOVÁ, Alžbeta. Komunitní ošetřovatelství. 1. čes. vyd. Martin: Osveta, 2006. 271 s. ISBN 9788080632571. info
 • O'CONNOR, Margaret. Paliativní péče : pro sestry všech oborů. Translated by Jana Heřmanová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2005. 324 s. ISBN 8024712954. info
 • ZAVÁZALOVÁ, Helena. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 154 s. ISBN 8024604671. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1. info
Výukové metody
• monologická (výklad, přednáška), • dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), • nácvik komunikačních dovedností, • řešení modelových situací
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu z Veřejné zdravotnictví, Komunitní péče, Domácí a paliativní péče. 85% aktivní účast na teoretické výuce jednotlivých částí předmětu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.