BVDP0422 Souvislá dietologická praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
160. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Krobot
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BVDP0221 Souv. dietol. praxe I && BVLV0422c Léč. výživa II- cv. && BVVL0421p Vnitřní lékařství I && BVPF0422p Patol. fyziologie II-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné praxe je ověření a uplatnění teoretických vědomostí a získání praktických dovedností pod odborným vedením nutričních terapeutů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu na Oddělení klinické nebo léčebné výživy ve zdravotnickém či lázeňském zařízení.
Výstupy z učení
Díky aplikaci teoretických vědomostí a dovedností student:
- prohloubí, upevní a dále rozvíjí odborné znalosti a dovednosti
- získá potřebný celkový přehled o provozních podmínkách jednotlivých pracovišť ve zdravotnických a lázeňských zařízeních a samozřejmě také pacientech a klientech těchto zařízení, do kterých jsou schopni se pracovně zapojit.
Osnova
 • Odborná praxe po 4. semestru – délka trvání 4 týdny.

  1 týden praxe:
 • organizace práce, zásady ochrany a bezpečnosti při práci, zásady hygienického zabezpečení stravování
 • sestavování jídelních lístků (denních, týdenních, na stanovené období) se zřetelem k zásadám dietního stravování
 • zpracování tiskopisů pro zabezpečení stravování
 • stanovení správných technologických postupů a úpravy jednotlivých základních a vybraných speciálních a dietních pokrmů
 • kontrola přípravy pokrmů, správného výdeje diet, úpravy a podání stravy včetně kultury stolování
 • technologické zpracování speciálních druhů léčebné diety
 • hodnocení celkového stravování z dietetického hlediska a z pohledu hygienického zabezpečení
 • propočty energetické a biologické hodnoty pokrmů
 • práce s normami, pomocnými tabulkami dávek
 • možnosti využití výpočetní techniky

  3 týdny praxe - klinická pracoviště se zaměřením na dietologii, lůžková oddělení zdravotnických a sociálních zařízení (interní, gerontologická, dětská, onkologická oddělení, metabolické jednotky, JIP/ARO):
 • Tato souvislá praxe navazuje na teoretické znalosti získané v předmětech dietologie, vnitřního lékařství a léčebné výživy. Studenti si mohou zvolit dvě klinická pracoviště, kde stráví čas s nutričními terapeuty, kteří pracují na oddělení. Tato praxe se prolíná s praxí na oddělení klinické výživy. Zde si mohou ověřovat specifika jednotlivých klinických oborů ve vazbě na základní onemocnění. Mohou rozpoznávat rozdíly v nutriční péči o pacienty v těžkých stavech a o pacienty např. s metabolickými nebo psychiatrickými onemocněními. Základním cílem této praxe je získání zkušeností s prací multidisciplinárního týmu v péči o pacienta.
Literatura
 • GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora : praktický rádce pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 237 s. ISBN 9788024718682. info
 • BENEŠ, Petr. Základy umělé výživy : nutriční péče pro nemocniční praxi. 1. vyd. Praha: MAXDORF, 1999. 108 s. ISBN 8085800713. info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
písemné zhodnocení praxe, kazuistika, zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BVDP0422