MIKOP0242 Ošetřovatelská praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2.7/0. 40. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKAN011p Anesteziologie - přednáška && MIKOA011c Ošetřovatel. péče v anest.-cv. && MIKOP0141 Ošetřovatelská praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem ošetřovatelské praxe je získat pokročilé úrovně znalostí a dovedností ve vysoce specializované ošetřovatelské péči u pacientů v souvislosti s anesteziologickými výkony Nedílnou součástí je příprava na specializované role ve vybraných oblastech zdravotní péče a získat informace o zařízení, kde je tato péče poskytována. Praxe bude probíhat na: Anesteziologických pracovištích,
Výstupy z učení
Student je schopen: poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům při přípravě, průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů a technik celkové a místní anestézie; provádět sledování a monitorování fyziologických funkcí, vyhodnocení stavu z hlediska možných komplikací a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení; podílet se na vedení celkové a místní anestézie; připravit přístroje, pomůcky a léčivé přípravky k jednotlivým způsobům a technikám celkové i místní anestézie; sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky a zajišťovat její stálou připravenost; vést dokumentaci v souvislosti s anesteziologickým výkonem; provádět sledování a monitorování fyziologických funkcí, vyhodnocení stavu z hlediska možných komplikací a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení; poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům po diagnostických a léčebných metodách srdce a krevního oběhu; identifikovat komplikace a podílet se na jejich řešení; poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči dětskému pacientovi od 10 let s život ohrožujícím onemocněním srdce a krevního oběhu; provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím dostupného technického vybavení včetně fibrilace srdce elektrickým výbojem

Student je schopen provádět: provádět sledování, monitorování a vyhodnocování údajů vitálních funkcí, podílet se na vyhodnocování závažnosti stavu; podílet se na kardiopulmonální resuscitaci a použitím technického vybavení včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem; sledovat funkčnost speciální anesteziologické přístrojové techniky a zajišťovat stálou připravenost; podílet se na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péči pacientů před, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a místní anestézie; připravovat léčivé přípravky a vybavení k jednotlivým technikám celkové a místní anestézie; podílet se na vedení jednotlivých technik celkové a místní anestézie; spolupracovat při provádění tracheální intubace; provádět měření a analýzu fyziologických funkcí specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky včetně využití invazivních metod;• umět provést kanylaci artérie radialis, •umět provést přípravit přístrojového vybavení k celkové anestézii, • umět přípravit pomůcky a asistovat u celkové anestézie• umět přípravit a asistovat u regionální anestézie, • umět připravit farmaka k celkové anestézii, •umět poskytnout péči o pacienta při užití metod léčby bolesti, umět vysvětlit ventilaci pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou na modelu, umět vysvětlit ventilaci pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou, rozpoznat a analyzovat EKG křivky, umět přípravit pomůcky a je schopen asistence u zajištění centrálního venózního vstupu, umět vysvětlit příprava pacienta a asistence u punkce nebo drenáže hrudníku, zná předoperační příprava pacienta, umět vysvětlit výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami.
Osnova
 • Praxe probíhá na akreditovaném pracovišti anesteziologicko-resuscitačních (úseku anestezie). Studující si osvojí dovednosti: · katetrizace močového měchýře muže, · rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu, · problematiky komplexní vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty vyžadující UPV včetně rizik, komplikací s tím souvisejících a podílí se na jejich řešení, · komunikace s pacientem na UPV, · sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost, · poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí, · specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich řešení, · aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně, · komunikovat s pacienty v kritickém stavu a jejich nejbližšími, · aplikovat psychologický přístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích, možnosti péče o své duševní zdraví. Studující se podílí: · na správné aplikaci farmakologických prostředků užívaných v intenzivní medicíně a rozpoznání nežádoucích účinků. Výkony a jejich četnost (minimálně): • Kanylace artérie radialis 2x • Příprava přístrojového vybavení k celkové anestézii 5x • Příprava a asistence u celkové anestézie 5x • Příprava a asistence u regionální anestézie 5x • Příprava farmak k celkové anestézii 3x • Péče o pacienta při užití metod léčby bolesti 2x • Ventilace pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou na modelu 10x • Ventilace pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou 5x • Analýza EKG křivky 5x • Příprava pomůcek a asistence u zajištění centrálního venózního vstupu 3x • Příprava pacienta a asistence u punkce nebo drenáže hrudníku 2x • Předoperační příprava pacienta 3x • Výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami 2x
Literatura
  povinná literatura
 • Anesteziológia a resuscitológia a intenzívna starostlivosť. Edited by Ondrej Bohuš. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 1992. 409 s. ISBN 80-217-0436-5. info
 • Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa. Edited by Marie Brodanová - Michal Anděl. 1. vyd. Praha, 1994. 287 s. ISBN 80-85623-60-9. info
 • DOENGES, M. a M. MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1992. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • ABC o resuscitaci. Edited by T. R. Evans. 1. vyd. České Budějovice: Dona, 1992. xii, 73. ISBN 8085463105. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství II : pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 8086073971. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 139 s. ISBN 8070132914. info
 • Ošetrovateĺstvo 2 :koncepcia, ošetrovateĺský proces a prax. Edited by Barbara Kozierová. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. xvii, 839-. ISBN 80-217-0528-0. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 2001. 804 s. ISBN 8080630879. info
 • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 935 s. ISBN 8071691798. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • Skálová, J., Klimentová, D., Kubíčková, V. Standardní pracovní postupy ošetřovatelské péče. FN u Svaté Anny v Brně, 1997.
 • NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024711508. info
 • Kompendium neodkladné péče. Edited by Jaroslav Počta. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 271 s. ISBN 80-7169-145-3. info
 • RICHARDS, Ann a Sharon EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. Translated by Simona Šeclová. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2004. 376 s. ISBN 8024709325. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • SKALICKÁ, Hana. Předoperační vyšetření : návody pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 149 s. ISBN 9788024710792. info
 • Staňková, M. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6
 • VANĚK, Tomáš. Neodkladná resuscitace dospělých. Praha: Alberta, 1992. 20 s. info
 • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
 • WAGNER, Robert. Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 336 s. ISBN 9788024719207. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 487 s. ISBN 8024703203. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
Výukové metody
Odborná praxe.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKOP0242