MNIP101c Výživa v intenzivní péči - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
MUDr. Iveta Zimová (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 14:00–16:00 A21/111
Předpoklady
MNVO091p Výživa v onkologii - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí patofyziologických základů a techniky umělé výživy v intenzivní péči a dovedností v rámci specializované nutriční péče u pacientů se závažnými poruchami výživy a metabolismu a pacientů se závažným celkovým onemocněním, které má nebo může mít za následek poruchy výživy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student bude schopen stanovit individuální nutriční potřebu u pacientů v těžkých stavech a některé specializované postupy nutriční péče, bude umět aplikovat vyšetřovací metody nutričního stavu pacienta, dostupné prostředky enterální výživy, nutriční podpory a parenterální výživy a vyhodnotit individuální potřeby energie a poruchy vodního a minerálního hospodářství a reagovat na jednotlivé druhy hladovění adekvátní nutriční podporou, bude schopen stanovovat, měřit a propočítat energetickou potřebu u kriticky nemocných, indikovat individuální enterální výživu a podílet se na strategii využití parenterální výživy u pacienta v těžkém stavu.
Osnova
 • 1.Metabolismus hlavních živin při akutních onemocněních. 2.Voda, elektrolyty a mikronutrienty v intenzívní péči 3.Enterální výživa v intenzívní péči. 4.Parenterální výživa v intenzívní péči. 5.Umělá výživa v perioperačním období. 6.Umělá výživa při transplantaci krvetvorných buněk. 7.Zvláštnosti umělé výživy podle typu onemocnění. 8.Praktické aspekty nutriční podpory u kriticky nemocných na KARIM 9.Enterální výživa na KARIM. Gastrointestinální tolerance EV. Intestamin. 10.Parenterální výživa na KARIM. Aminokyseliny a glutamin. Tukové emulze. 11.Předoperační nutriční příprava. Plánovaný a akutní operační výkon. 12.Pacient po operaci na chirurgické JIP. Monitorování na JIP po operaci. 13.Pooperační časná enterální výživa. Parenterální výživa po operaci na CHK. 14.Metabolická onemocnění v intenzívní péči na JIP. 15.Praktické aspekty nutriční a metabolické péče na JIP IGEK.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMÍŠKA, Miroslav. Výživa onkologických pacientů. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 743 stran. ISBN 9788020440648. info
  doporučená literatura
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracova. Praha: Grada Publishing, 2017. 424 stran. ISBN 9788027102822. info
 • KŘEMEN, Jaromír, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. Praha: Mladá fronta, 2009. 140 s. ISBN 978-80-204-2070-1. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
  neurčeno
 • URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jaroslava MARKOVÁ. Klinická výživa v současné praxi. druhé. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7013-525-9. info
 • SVAČINA, Štěpán. Poruchy metabolismu a výživy. Praha: Galén, 2010. xxii, 505. ISBN 9788072626762. info
 • KOHOUT, Pavel, Zdeněk RUŠAVÝ a Zuzana ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2010. 184. ISBN 9788087250082. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.