ZLPX041 Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Tereza Bednaříková (pomocník)
Anna Horáková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Horáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPO011p První pomoc -předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prázdninová praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství navazuje na předmět Základy ošetřovatelství. Cílem předmětu je seznámit studenta/ku s činnostmi všeobecné sestry na lůžkovém oddělení/ošetřovací jednotce. Výuka je zaměřena na nácvik praktických dovedností - ošetřovatelských činností a postupů dle nejnovějších vědeckých poznatků, a to v reálných podmínkách klinické praxe.
Výstupy z učení
Student/ka získá vědomosti a dovednosti pro realizaci ošetřovatelské péče a diagnosticko-terapeutických činností, které jsou v kompetenci všeobecné sestry, nebo při kterých všeobecná sestra asistuje lékaři.
Po absolvování předmětu bude v oblasti kognitivních cílů schopen/a:
definovat kategorie nelékařských zdravotnických pracovníků a jejich kompetence
popsat charakter a vybavení ošetřovací jednotky, organizaci práce a její harmonogramem
definovat organizační formy ošetřovatelské péče
vyjmenovat kategorie nemocných
definovat zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci
vyjmenovat hodnotící škály a testy (k posouzení rizika pádu, rizika vzniku dekubitů, k posouzení soběstačnosti, k hodnocení bolesti, výživový screening aj.).
V oblasti psychomotorických cílů bude schopen/a:
týmově spolupracovat
správně komunikovat se zdravotníky i pacienty
poskytovat individualizovanou ošetřovatelskou péči dospělým pacientům na základě poznání jejich biopsychosociálních potřeb a problémů, se stanovením ošetřovatelských diagnóz, cílů a plánů ošetřovatelských činností a s vyhodnocením ošetřovatelských intervencí
aplikovat zásady bariérové péče
aplikovat aseptické pracovní postupy
aplikovat další činnosti v rámci prevence nákaz spojených s poskytováním zdravotní péče
provádět vybrané ošetřovatelské činnosti a výkony
pracovat se zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentací
aplikovat hodnotící škály a testy.
Osnova
 • Ošetřovatelské činnosti, se kterými bude student/ka v průběhu klinické praxe seznámen/a nebo se bude podílet na jejich realizaci:
 • zásady hygieny rukou a aseptických pracovních postupů
 • realizaci ošetřovatelského procesu
 • příjem, překlad a propuštění nemocného
 • péče o pomůcky, dezinfekce, sterilizace
 • hygienická péče u nemocných soběstačných, částečně soběstačných a nesoběstačných
 • úprava lůžka
 • výživa a stravování nemocných
 • vyprazdňování nemocných včetně klyzmat, zavedení močového katetru u ženy, péče o inkontinentní nemocné
 • péče o odpočinek a spánek nemocných
 • péče o nemocné s bolestí
 • prevence dekubitů, péče o nemocné s dekubity
 • péče o nemocné s poruchami vědomí
 • měření a záznam vitálních funkcí, elektrokardiografie
 • vizita, asistence při vizitě
 • odběry biologického materiálu
 • kanylace periferní žíly a péče o zavedený katetr
 • úkoly sestry při přípravě a aplikaci léků per os, per rectum, na kůži a do tělních dutin, aplikace injekcí (subkutánních, intramuskulárních, intravenózních)
 • příprava a podávání infuze a transfuze
 • kyslíková a inhalační terapie
 • odsávání sekretu z HDC u pacientů při vědomí starších 10 let
 • převazy aseptických a septických ran, péče o drény, péče o stomie
 • seznámení se základní obvazovou technikou, prevencí žilní trombózy – bandáže dolních končetin, péče o pacienta s imobilizačním obvazem
 • rehabilitační ošetřovatelství – polohování, mobilizace, dechová cvičení, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti
 • péče o umírajícího a péče o mrtvé tělo
 • fakultativně: předoperační příprava a pooperační péče.
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., doplněné a přepracova. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 128 stran. ISBN 9788021092976. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3. URL URL URL URL info
  doporučená literatura
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III : speciální část. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 stran. ISBN 9788024734217. info
 • DEBNATH, Rita. PROFESSIONAL SKILLS IN NURSING. 1st. ed. 218 pp. isbn 978-1-84787-396-5
 • POTTER, Patricia Ann, Anne Griffin PERRY, Patricia A. STOCKERT a Amy HALL. Essentials for nursing practice. 8th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier-Mosby, 2015. xxii, 1225. ISBN 9780323112024. info
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • Nursing older adults. Edited by Jan Reed - Charlotte L. Clarke - Ann Macfarlane. Maidenhead, Berkshire: Open University Press/McGraw-Hill, 2012. xvii, 297. ISBN 9780335240845. info
 • MCEWEN, Melanie a Evelyn M. WILLS. Theoretical basis for nursing. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. xix, 508. ISBN 9781605473239. info
 • SCHUMACHER, Lori a Cynthia C. CHERNECKY. Saunders nursing survival guide : critical care & emergency nursing. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders, 2010. xviii, 377. ISBN 141606169X. info
Výukové metody
klinická praxe
Metody hodnocení
100% účast na klinické praxi
zápočet
Informace učitele
Rozsah prázdninové praxe v ošetřovatelství pro zubní lékařství je 30 hodin. Praxi lze realizovat v období červen až září, a to na lůžkovém oddělení interního nebo chirurgického typu (pracoviště medicíny dospělého věku).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 1 týden (30 hodin) během letních prázdnin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLPX041