STFA0721 Farmakologie I

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. PhDr. Jan Kovařík, DrSc. (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
Ing. Pavel Musil (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • PŘEDNÁŠKY:
  • 27. 9. Úvod do psychofarmakologie. Neurotransmiterové mechanismy a specifické neurotransmiterové systémy. 4.10. Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptika, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IV. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace. 11. 10. Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti-cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených) 18. 10. Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození 25.10. Farmakologické ovlivnění funkcí hypotalamu a hypofýzy. Léčiva u poruch kostní homeostázy. 1.11. Antitrombotická farmakoterapie. Antiagregancia (protidestičkové látky) - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. 8.11. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium šetřící diuretika), vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril ). Kombinování antihypertenziv 15. 11. Antiarytmika. Léčba srdečního selhání - digitalis a inotropika 22. 11. Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin 29.11. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, mechanismy účinků, nežádoucí důsledky, možnosti terapie. Vlivy kouření, terapie a prevence CVIČENÍ: 1. den (Pondělí) 1 - OPAKOVÁNÍ OBECNÉ RECEPTURY Předepisování individuálně připravovaných a hromadně vyráběných léčivých přípravků, úvod do recepturní terminologie - opakování. 2 - TUHÉ A POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU (OPAKOVÁNÍ) Způsob předepisování - opakování, ukázky Předepisování omamných a psychotropních látek Speciální receptura analgetik a antipyretik Příprava na další den: Opakování: Přehled latinské terminologie, obecná pravidla pro předepisování léčivých přípravků Tekuté lékové formy Základní psychické funkce. Receptory CNS. Opakování farmakologie VNS. 2. den (Úterý) 3 - PSYCHOTROPNÍ LÁTKY Klasifikace psychotropik podle ovlivnění základních psychických funkcí. Anxiolytika, mechanismus účinku benzodiazepinů. Videozáznamy: Benzodiazepiny. Etologická analýza. Práce s PC - Úvod do studia chování zvířat, ataxie, antidepresiva, účinky morfinu, celková anestetika, éter. 4 - TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNITŘNÍ A POVRCHOVOU APLIKACI (OPAKOVÁNÍ) Způsob předepisování - opakování, ukázky. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky drog. Příprava na další den: Souhrnné opakování latinské recepturní terminologie, speciální receptura analgetik, antipyretik, hypnosedativ, psychostimulancií, předepisování infundibilií. 3. den (Středa) 5 - PÍSEMNÝ TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE, SPECIÁLNÍ RECEPTURY ANALGETIK, ANTIPYRETIK, HYPNOSEDATIV, PSYCHOSTIMULANCIÍ,INFUNDIBILIÍ (obsah viz téma 4 - příprava na další den). ANTIHISTAMINIKA Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Videozáznam: Účinek histaminu a antihistaminik u morčete. 6 - ANTIASTMATIKA Přehled, místa zásahu, mechanismy účinku antiastmatik. Videozáznam: Terapie astmatu. Koreferáty studentů: Anafylaktický šok a jeho léčba. Speciální receptura antitusik, expektorancií a antiastmatik. Ukázky drog. NA DALŠÍ DEN PŘEZŮVKY A PLÁŠTĚ! 4. den (Čtvrtek) 7 - LOKÁLNÍ ANESTETIKA Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky. Speciální receptura lokálních anestetik. Videozáznam: Inhalační a injekční celková anestetika - stomatologický směr! Experimenty - celková a lokální anestetika (1. Charakter tlumivého účinku celkových anestetik a neuroleptik na CNS; 2. Průkaz adsorpční schopnosti aktivního uhlí u myší; 3. Závislost účinku léčiva na koncentraci). 8 - ANTIMYKOTIKA. POVRCHOVĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY. LÉČIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii, vybrané infúzní přípravky. Úvod do stomatologické preskripce. Příprava na další den: Opakování patofyziologie diabetes mellitus a vředové choroby gastroduodena. 5. den (Pátek) 9 - TERAPIE DIABETES MELLITUS Terapie DM, insuliny. Perorální antidiabetika. Příklady HVLP. 10 - TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY. ANTIEMETIKA. Speciální receptura léčiv onemocnění trávicího ústrojí, přípravky užívané v očním lékařství Příprava na další den: Souhrnné opakování probrané látky za PS - témata 3, 5-10 (psychofarmaka, léčiva respiračního ústrojí, lokální anestetika, antimykotika, povrchově působící látky, léčba DM, antiulcerosa, antiemetika). 6. den (Pondělí) 11 - NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (obsah viz téma 10 - příprava na další den) GLUKOKORTIKOIDY. Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití. Videozáznam: Kortikosteroidy. 12 - CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA Přehled, mechanismy účinku antitumorózních látek. Koreferáty studentů: Imunomodulace, imunosuprese. OPAKOVÁNÍ SPECIÁLNÍ RECEPTURY pro závěrečný test. Příprava na další den: Rozdělení antimikrobiálních látek, rezistence, mechanismy účinku antibiotik a chemoterapeutik. 7. den (Úterý) 13 - ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ RECEPTURY (antitusika, expektorancia, antiastmatika, LA, dermatologika, léčiva GIT, léčiva užívaná v očním lékařství. ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA Obecná část: Klasifikace, mechanismy účinku, kombinace ATB. 14 - CHEMOTERAPEUTIKA MOČOVÝCH A STŘEVNÍCH INFEKCÍ. ANTIVIROTIKA CELKOVÁ A LOKÁLNÍ. Koreferáty studentů: Současná antiretrovirová terapie, Léčba AIM, Léčba erektilní dysfunkce. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (antibakteriální terapie). Příprava na další den: Souhrnné opakování probrané látky za JS a PS: Obecná farmakologie (farmakodynamika, farmakokinetika), speciální farmakologie z probrané látky). 8. den (Středa) 15 - ZÁVĚREČNÝ TEST Z OBECNÉ A SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (úlohy 1, 2, 3, 6 -10, 12 -14, 16 -18) Videozáznam: EPS (Extrapyramidová symptomatologie) - následek léčby neuroleptiky. Náhradní a opravné testy ze speciální receptury. Oprava testů ze speciální receptury. ZÁPOČET.
Literatura
  • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
  • Hadašová, Eva - Nováková, Jana - Pistovčáková, Jana - Vinklerová, Jana - Šulcová, Alexandra - Starobová, Olga. Praktická cvičení z farmakologie. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-3295-2.
  • ZELENKOVÁ, Olga a Alexandra ŠULCOVÁ. Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2433-X. info
  • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část -preskripce léků, II. teoretická část - ústní projev, student si vylosuje 1 trojotázku a písemný projev, multivýběrový test.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 54949 3070. Literatura základní: 1, 2, 3. Literatura doplňková: 4. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2005/STFA0721