BVPL0521 Preventivní lékařství I

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKFY0222p Fyziologie II - přednáška && BVPF0422p Patol. fyziologie II-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studijního předmětu je získat základní poznatky o identifikaci a hodnocení vlivů životního a pracovního prostředí na zdraví populace a o způsobech opatření k optimalizaci působení faktorů fyzikálních, chemických, biologických a psychosociálních. Předmětem výuky je též epidemiologie, etiologie a prevence nepřenosných onemocnění hromadného výskytu (KVN, zhoubné nádory, alergie, obezita, osteoporóza aj.). Dále pak hlavní rizikové a protektivní faktory životního stylu a životních podmínek významné pro zdravotní stav populace. Způsoby intervence k ovlivnění rizikových a protektivních faktorů.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- vysvětlit vztahy člověka a prostředí, jeho faktory fyzikální, chemické, biologické a psychosociální, a jejich vzájemné interakce.
- vyjádřit význam adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace.
- definovat základní mechanismy působení hlavních faktorů životního a pracovního prostředí na člověka, jejich účinků zdraví a jeho poškození: hluk, záření, mikroklima, světlo, biologické rytmy.
- odvodit možnosti preventivních opatření v oblasti čistoty ovzduší, vody, odpadů, pracovního a obytného prostředí.
- chápat a vysvětlit různé druhy prevence, jejich cíle a metody jejich realizace.
Osnova
 • Prevence. Člověk a prostředí: druhy, cíle a metody práce; epidemiologické studie; interakce fyzikálních, biologických, chemických a sociálních faktorů; zdraví a nemoc, determinanty zdraví; homeostáza, adaptace, kompenzace.
 • Ovzduší a zdraví: nejčastější kontaminanty zevního ovzduší; prachové částice; smog a jeho druhy; zdravotní následky expozice.
 • Výživová doporučení: zásady tvorby a jejich fyziologický význam; preventivní programy na podporu vý živových doporučení.
 • Voda a zdraví: hodnocení zdravotní nezávadnosti pitné vody, ochrana zdrojů pitné vody; nemoci související s pitnou vodou. Význam vody pro podporu zdraví.
 • Kouření a zdraví: kouření jako nejvýznamnější jednotlivý rizikový faktor závažných onemocnění a předčasných úmrtí, i jako potentní droga vyvolávající závislost. Zhoubné nádory plic, bronchů, hlavy a krku; principy léčby závislosti na tabáku.
 • Ionizující a neionizující záření: druhy a zdroje ionizujícího záření, následky ozáření na zdraví, preventivní opatření; hlavní zdravotně významné zdroje neionizujícího záření, účinky na zdraví, prevence; zhoubné nádory kůže, epidemiologie a prevence.
 • Termický komplex: termoregulační mechanismy, zdravotní důsledky jejich selhání; horké provozy, termická zátěž únosná krátkodobě a dlouhodobě; pitný režim.
 • Stres: hlavní zdroje, reakce organismu, prevence.
 • Zvuk a hluk: rušivé a škodlivé účinky nemoci související s expozicí hluku; protihluková opatření; principy tvorby hygienických norem pro ochranu před hlukem.
 • Biologické rytmy, význam pro práci a odpočinek: druhy biologické rytmicity, souvislosti s kolísáním výkonnosti člověka; směnná práce jako rizikový faktor pro zdraví; aktivní a pasivní odpočinek, hygiena spánku.
 • Práce a zdraví: základní charakteristika nemoci z povolání a nemoci související s prací; rizikové práce ve zdravotnictví; filosofie tvorby nejvýše přípustných koncentrací.
 • Vybrané nemoci srdce a cév: epidemiologie, etiologie, prevence.
 • Hlavní zhoubné nádory: rakovina ledvin a močového měchýře, slinivky břišní, reprodukčního systému, gastrointestinálního systému (žaludek, střevo, konečník), lymfatického ústrojí a krve - epidemiologie, etiologie, prevence.
 • Významné preventivní programy: Zdraví 21, Zdraví 2020; dílčí programy na LF MU.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
  doporučená literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
 • Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s. ISBN 9788025469873. info
 • KOTULÁN, Jaroslav. Metodická příručka preventivního lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 181 s. ISBN 80-210-0443-6. info
  neurčeno
 • Provazník K. et al: Manuál prevence v lékařské praxi. 3. LF UK Praha, SZÚ Praha, 2003, 2004
 • KOTULÁN, Jaroslav a Drahoslava HRUBÁ. Preventivní lékařství SO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test s výběrem odpovědí, 20 otázek. Podmínkou zápoču je 14 a více správných odpovědí. K písemnému testu se přihlíží u ústní zkoušky v následujícím semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BVPL0521