CORE015 Bioetika I: etika života

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 9. až Pá 17. 12. Čt 14:00–15:50 B11/114
Předpoklady
FAKULTA ( FF ) || FAKULTA ( FaF ) || FAKULTA ( PrF ) || FAKULTA ( FSS ) || FAKULTA ( PřF ) || FAKULTA ( FI ) || FAKULTA ( PdF ) || FAKULTA ( FSpS ) || FAKULTA ( ESF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 400 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/400, pouze zareg.: 0/400, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/400
Jiné omezení: Studenti LF MU si mohou předmět zapsat jako volitelný pod kódem: BIOETIKA1
Cíle předmětu
Cílem tohoto kursu je poskytnout studentům bakalářského studia libovolného oboru všeobecné základy bioetiky, včetně kontextu jejího vzniku, vývoje a používaných metodických přístupů.Obsahovou náplň kursu budou tvořit jednotlivá témata, s nimiž je člověk reálně konfrontován během svého života ve vztahu k biomedicíně a péči o zdraví. Přednášky se tedy budou zabývat etickými aspekty uvedených oblastí lidského života, přičemž nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o identifikaci jednotlivých eticky relevantních momentů dané situace a zejména o kritické hodnocení různých morálních stanovisek. Během celého kursu bude na konkrétních případech demonstrována etická argumentace a zdůvodňování.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen:
− vysvětlit vznik a vývoj bioetiky v historickém kontextu;
− identifikovat a popsat hlavní etická dilemata v jednotlivých oblastech biomedicíny a péče o zdraví;
− pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace v modelových kazuistikách;
− poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a standardech
Osnova
 • 1. PROČ UŽ NESTAČÍ HIPPOKRATES? (Hippokratovská tradice a její kolaps, historické změny ve vztahu lékaře a pacienta, paternalismus vs. partnerství, skandály ve výzkumu)
 • 2. BIOETIKA: 5W1H (vztah etiky a morálky, vznik bioetiky jako nového oboru, tematické vymezení, metodické přístupy)
 • 3. OD PACIENTA KE KLIENTOVI (biomedicína a koncept lidských práv, etické kodexy a související legislativa, informovaný souhlas, výhrada svědomí)
 • 4. TOP SECRET (ochrana soukromí v kontextu péče o zdraví, ochrana osobních údajů)
 • 5. POČÁTEK LIDSKÉHO ŽIVOTA (koncept svobody reprodukce, potraty a sterilizace, možnosti a limity léčby neplodnosti, nemedicínská dostupnost asistované reprodukce)
 • 6. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ: DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN (možnosti genetických testů, genetické vyšetření a genetický screening, prediktivní a presymptomatické testování, testování pro nemedicínské účely, rekreační genetika)
 • 7. KDYŽ SVÍCE DOHASÍNÁ (přístupy ke smrti, dysthanasie a euthanasie, odmítnutí léčby, koncept dříve vysloveného přání, medicínsky marný postup, paliativní péče a hospicové hnutí)
 • 8. NEJEN TĚLO (etická dilemata psychologie a psychoterapie, etické standardy pro výzkum v psychologii, zastřený výzkum)
 • 9. POKUSNÍ KRÁLÍCI? (etické standardy pro výzkum na člověku, terapeutický a neterapeutický výzkum, klinická hodnocení, nábor účastníků výzkumu)
 • 10. EKOETIKA (etické aspekty vztahu člověka k přírodě; antropocentrismus, biocentrismus a ekocentrismus)
 • 11. LEKCE Z COVID: ETIKA V ČASECH PANDEMIE (autonomie vs. ochrana veřejného zdraví, limitace dostupnosti zdravotní péče, principy triage, profesní odpovědnost)
Výukové metody
Přednášky s možností onsite/online bezprostředních dotazů. Dle aktuální epidemiologické situace bude předmět vyučován hybridní nebo online formou. Záznamy přednášek budou zpřístupněny v IS MU a doplněny o interaktivní osnovu, pro dodatečné dotazy bude také možné využívat předmětová tematická diskusní fóra v IS MU.
Metody hodnocení
Kolokvium v režimu online přes aplikaci MS Teams nebo Zoom (kapacita 8 studentů pro každý termín, trvání 60 minut). Každý student ve stanoveném předstihu před termínem kolokvia musí dodat stručný vlastní popis vybraného etického dilematu z témat probíraných v rámci předmětu. Před samotným kolokviem se studenti navzájem se svými texty seznámí a během kolokvia je diskutují. Pokud přihlášený student před kolokviem svůj text nedodá nebo pokud budou během kolokvia u studenta zjištěny zásadní neznalosti probraného učiva, student neprospěl.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.