FJ1016 Jazyková cvičení - francouzština 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1
Druhá část kurzu praktického jazyka předpokládá počáteční úroveň produktivních a receptivních dovedností A2-B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Jazyková cvičení 2 navazuje na Jazyková cvičení 1. V tomto kurzu se procvičují další vybrané jevy francouzské gramatiky a pracuje se rovněž s jejich aplikací v různých druzích textů, autentických materiálech, souvisejících se zaměřením oboru. Studenti si prohlubují komunikační kompetenci na úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají možnost si procvičit především různé morfologické jevy a rozšiřovat si slovní zásobu. Procvičují se jednotlivé řečové dovednosti (interakce, poslech, čtení, psaní, ústní projev) i lingvistické kompetence (gramatika, slovní zásoba). Cílem předmětu je prohloubit komunikační kompetence studentů. Studenti si upevňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické) a dále je rozvíjejí. Předmět reaguje na aktuality z dané jazykové oblasti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, analyzovat gramatické struktury, účastnit se rozhovoru plynule a spontánně, aktivně se zapojit do diskuse o známých tématech, napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace.
Osnova
 • Gramatika, slovní zásoba, frazeologie a práce s texty na základě lekcí v učebnici Allez hop! 2 francouzština pro každého (lekce 15-20) dalších dokumentů(soudobé materiály dle aktuálního dění). Důraz je kladen především na vysvětlení a procvičení zahrnutých gramatických jevů a nepravidelných sloves. Části C každé lekce jsou podkladem pro kurz Praktický jazyk 2.
Literatura
  povinná literatura
 • BEKOVÁ, Jarmila, Alexandra KOZLOVÁ, Ludmila PĚNIČKOVÁ a Adrien QUÉRET-PODESTA. Allez hop! : francouzština pro každého. Illustrated by Michaela Jelenová. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 255 stran. ISBN 9788026609889. info
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 8072380648. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÁ, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9. info
 • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. La grammaire des premiers temps. 2. éd. rev. et augm. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2000. 259 s. ISBN 2706108886. info
 • ABRY, D. a M.-L. CHALARON. La grammaire des premiers temps 1. Grenoble: PUG, 2000. 259 s. ISBN 2-7061-0888-6. info
  neurčeno
 • ARTUS, G., GAJDUŠKOVÁ, S., POUČOVÁ, M., & PROCHÁZKOVÁ, I. (2013) Jazyková cvičení FJBP_JC. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/dril/manage
 • GIRARDET, J. a J. PECHEUR AVEC LA COLLABORATION DE C. GIBBE. Echo B1 vol. 2, methode de francais, livre de l'eleve. Paris: Fernand Nathan, 2010. ISBN 9782090385755.
 • POUČOVÁ, M. & VIVES, J. (2012). Tvary passé composé francouzských pravidelných a nepravidelných sloves. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/dril/manage
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium 1. stupně ZŠ).
Metody hodnocení
Ukončení 2 kr.: zápočet. Požadavky: docházka, závěrečný test (min. 70%). Ukončení 4 kr.: zkouška (1. stupeň ZŠ prezenční i kombinované). Požadavky: docházka (neplatí pro 1. stupeň ZŠ kombinované - zde se vyžaduje účast nejméně na polovině konzultací), závěrečný test (min. 70%), ústní část (četba, porozumění textu, ústní interakce, vysvětlení gramatických jevů).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Studenti obdrží vždy přesný rozpis lekcí v harmonogramu na začátku semestru.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - zkouška
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.