FJ1020 Jazyková cvičení - francouzština 4

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1020/01: Út 10:00–11:50 učebna 12, Z. Schejbalová
Předpoklady
FJ1014 Jazyková cvičení 1 && FJ1016 Jazyková cvičení 2 && FJ1018 Jazyková cvičení 3
Čtvrtá část kurzu praktického jazyka předpokládá počáteční úroveň produktivních a receptivních dovedností B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Jazyková cvičení 4 navazuje na Jazyková cvičení 1-3. V tomto kurzu se procvičují další vybrané jevy francouzské gramatiky a pracuje se rovněž s jejich aplikací v různých druzích textů, autentických materiálech, souvisejících se zaměřením oboru. Studenti si prohlubují komunikační kompetenci na úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají možnost si procvičit především různé morfologické jevy a rozšiřovat si slovní zásobu. Procvičují se jednotlivé řečové dovednosti (interakce, poslech, čtení, psaní, ústní projev) i lingvistické kompetence (gramatika, slovní zásoba), ale také základní překladatelské postupy. Cílem předmětu je prohloubit komunikační kompetence studentů. Studenti si upevňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické) a dále je rozvíjejí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: porozumět delším promluvám, přednáškám, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, aktivně se zapojit do diskuse na známá i méně známá témata, vysvětlit a obhájit své názory, napsat delší argumentační pojednání a porovnat strukturu francouzského a českého jazyka.
Osnova
 • Gramatika, slovní zásoba, frazeologie a práce s texty na základě lekcí v učebnici A. Tionové Francouzština pro pokročilé (lekce 18-25, části A) a níže uvedených dokumentů. Další části každé lekce jsou podkladem pro kurz Praktický jazyk 4.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd. Plzeň: Fraus. 700 s. ISBN 8072380648. 2001. info
 • Pellat, J.-Ch., Fonvielle, S. (2018). Le Grevisse de l'enseignant: 1000 exercices de grammaire. Paris: Magnard.
 • PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro pokročilé samouky. 1. vyd. Voznice: Leda. 587 s. ISBN 9788073351304. 2012. info
  doporučená literatura
 • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA. 526 s. ISBN 8085927802. 2000. info
 • Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices., Niveau avancé (Variant.) : Grammaire : 450 nouveaux excercices., Niveau avancé. info
 • Bertini, J. (2016). Grammaire active: B2: références et exercices de grammaire franҫaise. Recanati: Eli.
 • Thiévenaz, O., Grégoire, M. (2018) Grammaire progressive du français. CLE International: Paris.
 • DUBOST, Matthieu a Catherine TURQUE. Améliorer son expression écrite et orale toutes les clés : les fiches pour acquérir les bons réflexes : plus de 500 exercices corrigés pour s'entraîner! Paris: Ellipses. 213 stran. ISBN 9782729883959. 2014. info
 • LAZAR, Jan. Exercices de grammaire. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. 86 s. ISBN 9788073687977. 2014. info
 • NOVOTNÁ, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9. 2009. info
 • AKYÜZ, Anne, Bernadette BAZELLE-SHAHMAEI, Joëlle BONENFANT, Marie-Franҫoise FLAMENT, Jean LACROIX a Patrice RENAUDINEAU. Exercices de grammaire en contexte : corrigés : niveau avancé. Paris: Hachette. 48 stran. ISBN 9782011551719. 2001. info
 • MILIČKOVÁ, Ladislava. Exercices de grammaire française. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 147 s. ISBN 8021020849. 1999. info
 • ABBADIE, Christian, Bernadette CHOVELON a Marie-Hélene MORSEL. L'expression française écrite et orale : exercices pour étudiants étrangers de niveau avancé. 5. éd. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble. 197 s. ISBN 2706109068. 1994. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium 1. stupně ZŠ).
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky: aktivní účast, závěrečný test (obojí min. 70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Studenti obdrží vždy přesný rozpis lekcí v harmonogramu na začátku semestru. Povinná literatura: Pravdová M. Francouzština pro pokročilé samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2012. 587 s. ISBN 9788073351304.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - souborná zkouška s FJ1004
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FJ1020