SKPC004 Preprimární a primární pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do oborů preprimární a primární pedagogika, které se zabývají specifickými procesy vzdělávání dětí v mateřských školách respektive žáků na prvním stupni základní školy. Smyslem předmětu je, aby studenti hlouběji porozuměli především systémovému, kurikulárnímu a psychodidaktickému kontextu předškolního a raně školního vzdělávání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Charakterizovat cíle, obsah a prostředky preprimárního a primárního vzdělávání.
Zhodnotit a zdůvodnit proměnu kurikula preprimárního a primárního vzdělávání.
Charakterizovat didaktické strategie uplatňované v mateřské škole a na 1. stupni základní školy a používat nástroje pedagogické diagnostiky jednotlivců i skupin.
Popsat a vysvětlit specifika činností učitele v mateřské škole a na 1. stupni základní školy.
Osnova
 • Specifické cíle primárního a preprimárního vzdělávání.
 • Kurikulární souvislosti preprimární a primární pedagogiky.
 • Didaktické strategie ve vztahu k věkovým i individuálním zvláštnostem dětí a žáků.
 • Specifika práce učitele v mateřské škole a na prvním stupni základní školy.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. První. Brno: Munipress, 2017. 253 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017. URL info
 • PRŮCHA, Jan, Radmila BURKOVIČOVÁ, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. První. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 254 s. ISBN 978-80-7552-323-5. info
 • HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 s. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1. info
 • KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. 2. vyd. Praha: Portál, 2010. 455 s. ISBN 978-80-7367-828-9. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
 • SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 311 s. ISBN 8071789429. info
  doporučená literatura
 • JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 119 s. ISBN 9788073151867. info
 • Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání : výzkumný záměr : úvodní teoreticko-metodologické studie. Edited by Vladimíra Spilková - Jaroslava Vašutová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 330 s. ISBN 9788072903849. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury, konzultace, diskuse
Metody hodnocení
Typ zkoušky: ústní; student předloží jeden konspekt z odborné publikace
Informace učitele
Studie z časopisů: Pedagogika, Pedagogická orientace, Pedagogická revue, Orbis scholae. Z databáze: Eurydice, Eurybase.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPC004