SP3007 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Jozef Miškolci, M.A., PhD. (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3007/KombiPred01: So 24. 2. 9:00–11:50 učebna 35, So 20. 4. 9:00–11:50 učebna 35, J. Miškolci, Z. Szabó Lenhartová, H. Vaďurová
SP3007/PrezPred01: Po 10:00–11:50 učebna 35, J. Miškolci, Z. Szabó Lenhartová, H. Vaďurová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studujícím základní informace nezbytné pro tvorbu odborného textu, potažmo bakalářské práce. Studenti se stručně seznámí s jednotlivými fázemi výzkumu a získají základní informace o kvalitativním a kvantitativním výzkumu. Prostor bude věnován také zásadám pro tvorbu odborného textu a informačním zdrojům.
Výstupy z učení
• student má základní informace potřebné pro tvorbu odborného textu;
• je seznámen s fázemi výzkumu;
• má základní informace o kvalitativním a kvantitativním výzkumu
Osnova
 • • Odborný vs. neodborný text – použití, styl, odborné zdroje pro výzkum ve speciální pedagogice.
 • • Co je to věda? Kvantitativní a kvalitativní výzkum (rozdíly, výhody a nevýhody, použití).
 • • Jak zahájit výzkum: výzkumný cíl (nápad), výzkumný problém, plán výzkumu a jeho struktura, výzkumné otázky (typy výzkumných otázek, základní znaky dobrých výzkumných otázek).
 • • Kvantitativní výzkum – hypotéza a operacionalizace (pravidla pro formulování hypotézy, operacionalizace jako proces hledání indikátorů).
 • • Výzkumný soubor, základní soubor, reprezentativní a nereprezentativní výběr, náhodný a nenáhodný výběr, popis výzkumného souboru.
 • • Kvantitativní výzkum, základní techniky sběru dat: dotazník, experiment, formulace otázek.
 • • Kvalitativní výzkum – tradice a principy kvalitativního výzkumu, rozhovor, pozorování, terénní výzkum, nevtíravé techniky výzkumu, případová studie.
 • • Jak sbírat kvalitativní data – základní nástroje sběru dat v kvalitativním výzkumu, specifika kvalitativního výzkumu ve speciální pedagogice.
 • • Etika ve výzkumu – informovaný souhlas, problémy a specifika pedagogického výzkumu.
 • • Jak analyzovat kvalitativní data: provázanost teorie a analýzy, kódování poznámek, tematizace.
 • • Jak psát odborný text, struktura seminární a bakalářské práce; struktura odborného textu; pokyny děkana a katedry, volba tématu práce, vyplnění projektu v ISu.
 • • Informace a práce se zdroji: informační prameny, informační instituce, jak hledat informace, hodnocení informací; elektronické zdroje a databáze, vhodné a nevhodné zdroje, citace: jak a kdy citovat; citační norma APA 7, práce s citačním softwarem Zotero.
 • • Sekundární analýza dat: kde hledat data a jak k nim přistoupit.
 • • Využití nástrojů umělé inteligence (AI) v odborném psaní.
Literatura
  povinná literatura
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Páté, nezměněné vydán. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. 372 stran. ISBN 9788024650531. 2021. info
 • Metody výzkumu ve společenských vědách. Edited by Hedvika Novotná - Ondřej Špaček - Magdaléna Šťovíčková. Vydání první. Praha: FHS UK. 495 stran. ISBN 9788075710253. 2019. info
 • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vydání první. Praha: Portál. 254 stran. ISBN 9788073677787. 2011. URL info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. info
  doporučená literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. 2013. Full text info
 • STAROŇOVÁ, Katarína. Vedecké písanie : ako písať akademické a vedecké texty. 1. vyd. Martin: Osveta. 247 s. ISBN 9788080633592. 2011. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál. 150 s. ISBN 9788073673819. 2008. info
Výukové metody
přednáška, samostatná práce, vzájemná zpětná vazba
Metody hodnocení
zkouška (písemný test) (70%), hodnocení samostatné práce v průběhu semestru (30%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP3007