SP3007 Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3007/KombiPred01: So 25. 3. 13:00–15:50 učebna 30, So 6. 5. 8:00–10:50 učebna 30, Z. Szabó Lenhartová, H. Vaďurová
SP3007/PrezPred01: Po 8:00–9:50 učebna 35, Z. Szabó Lenhartová, H. Vaďurová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace nezbytné pro tvorbu odborného textu, potažmo bakalářské práce. Studenti se stručně seznámí s jednotlivými fázemi výzkumu a získají základní informace o kvalitativním a kvantitativním výzkumu. Prostor bude věnován také zásadám pro tvorbu odborného textu a informačním zdrojům.
Výstupy z učení
• student má základní informace potřebné pro tvorbu odborného textu;
• je seznámen s fázemi výzkumu;
• má základní informace o kvalitativním a kvantitativním výzkumu
Osnova
 • • Odborný vs. neodborný text – použití, styl, odborné zdroje pro výzkum ve speciální pedagogice.
 • • Co je to věda? Kvantitativní a kvalitativní výzkum (rozdíly, výhody a nevýhody, použití).
 • • Jak zahájit výzkum: výzkumný cíl (nápad), výzkumný problém, plán výzkumu a jeho struktura, výzkumné otázky (typy výzkumných otázek, základní znaky dobrých výzkumných otázek).
 • • Kvantitativní výzkum – hypotéza a operacionalizace (pravidla pro formulování hypotézy, operacionalizace jako proces hledání indikátorů).
 • • Výzkumný soubor, základní soubor, reprezentativní a nereprezentativní výběr, náhodný a nenáhodný výběr, popis výzkumného souboru.
 • • Kvantitativní výzkum, základní techniky sběru dat: dotazník, experiment, formulace otázek.
 • • Kvalitativní výzkum – tradice a principy kvalitativního výzkumu, rozhovor, pozorování, terénní výzkum, nevtíravé techniky výzkumu, případová studie.
 • • Jak sbírat kvalitativní data – základní nástroje sběru dat v kvalitativním výzkumu, specifika kvalitativního výzkumu ve speciální pedagogice.
 • • Etika ve výzkumu – informovaný souhlas, problémy a specifika pedagogického výzkumu.
 • • Jak analyzovat kvalitativní data: provázanost teorie a analýzy, kódování poznámek, tematizace.
 • • Jak psát odborný text, struktura seminární a bakalářské práce; struktura odborného textu; pokyny děkana a katedry, volba tématu práce, vyplnění projektu v ISu.
 • • Informace a práce se zdroji: informační prameny, informační instituce, jak hledat informace, hodnocení informací; elektronické zdroje a databáze, vhodné a nevhodné zdroje, citace: jak a kdy citovat; citační norma ČSN 690.
 • • Sekundární analýza dat: kde hledat data a jak k nim přistoupit.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
  doporučená literatura
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 8024600307. info
  neurčeno
 • SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 254 stran. ISBN 9788073677787. URL info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
přednáška, samostatná práce, vzájemná zpětná vazba
Metody hodnocení
zkouška (písemný test) (60%), hodnocení samostatné práce v průběhu semestru (40%)
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=4803;kod=SP7BP_MTO1;furl=%2Fel%2F1441%2Fpodzim2009%2FSP7BP_MTO1%2F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SP3007