SP3180 Základy somatopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3180/Kombi01: Pá 22. 9. 8:00–13:50 učebna 50, Pá 29. 9. 8:00–13:50 učebna 50, I. Fialová
SP3180/01: St 12:00–13:50 učebna 5, I. Fialová
Předpoklady
Studium programu Speciální pedagogika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy somatopedie: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy oboru somatopedie: předmět somatopedie, etiologie, klasifikace a charakteristika jednotlivých pohybových vad. Možnosti nápravy. Systém speciálních zařízení pro péči o žáky s tělesným postižením. Prevence, integrace, inkluze, poradenství. Po úspěšném absolvování se student bude dobře orientovat v problematice výchovy a vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením. Dovede charakterizovat jednotlivé druhy tělesného postižení. Student se bude orientovat v oblasti poradenství a speciálně pedagogické diagnostiky tělesně postižených.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - identifikovat základní pojmy ze somatopedie; - charakterizovat etiologii a klasifikaci pohybových vad; - charakterizovat jednotlivé pohybové vady a chronické nemoci; - popsat systém vzdělávání a poradenství pro vzdělávání žáků s tělesným postižením a chronických onemocnění; - porozumět problematice v rámci speciálně pedagogické diagnostiky; - popsat terapeutické metody vhodné pro celkový rozvoj tělesně postižených žáků a žáků s chronickými nemocemi.
Osnova
 • Osnova: 1.Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým. 2. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru (Jedlička, Bartoš, Chlup, Bakule, Monatová,Kábele). 3. Současný systém výchovy a vzdělávání tělesně postižených (rehabilitační stacionáře, speciální mateřská škola, speciální školství pro tělesně postižené základní a střední). 4. Inkluze a integrace tělesně postižených do běžných typů dětských zařízení a škol, legislativa. 5. Systém poradenství v ČR (NÚV, SPC, PPP, SVP). 6. Organizace školy při zdravotnických zařízeních (rozsah a obsah vyučování, učební plány, osnovy, učebnice). 7. Význam a úkoly školy při nemocnici, ozdravovnách a dětských léčebnách, hodnocení, klasifikace žáků ve školách. 8. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, alergie, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění, kožní onemocnění). 9. Epilepsie. 10. Specifika práce s chronicky nemocnými. 11. Klasifikace pohybových vad. 12. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dětí. 13. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dospělých (Sklerosis multiplex, Parkinsonova nemoc, mozečková heredoataxie, cévní mozková příhoda, mozková embolie, Friedrichova heredoataxie). 14. Mozková obrna, etiologie, formy MO, vliv na psychický vývoj. 15. Dětská infekční obrna (poliomyelitis), etiologie, průběh, důsledky. 16. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů. 17. Vady páteře skoliozy, kyfozy, charakteristika, léčba. 18. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba. 19. Degenerativní poškození pohybového aparátu (artritidy, tuberkulóza kostí a kloubů, artrózy, Bechtěrevova nemoc, aseptické kostní nekrózy). 20. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba. 21. Specifika edukace žáků s tělesným postižením. 22. LMD, charakteristika, vliv na psychický vývoj. 23. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení. 24. Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy. 25. Postižení ve stáří (možnosti a formy péče o seniory).
Literatura
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • FIALOVÁ, Ilona. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 207 s. Tisk MSD, spol.s.s.o. ISBN 978-80-210-5591-9. info
 • TANNENBERGEROVÁ, Monika a Lucie OBROVSKÁ. Inkluze jako problematika současné sociální pedagogiky a její možná podpora pomocí projektu „Férová škola“. In Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 - inovace a nové trendy (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 2010. ISBN 978-80-87182-15-4. URL info
 • VÍTEK, Jiří. Epilepsie v dětském věku. In Vítková, M. Somatopedické aspekty. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2006. s. 69 - 96, 13 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. druhé. Brno: Paido Brno, 2006. 302 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
  neurčeno
 • PANČOCHA, Karel. Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. 2010. info
 • VÍTEK, Jiří. Kvalita života žáků s epileptickými záchvaty - aspekty psychosociální a pedagogické. In Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, MU, 2008. 10 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • VÍTEK, Jiří. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 128 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-154-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Výuka bude doplněna vhodnými dokumentárními filmy.
Metody hodnocení
Docházka: 75% studentů/tek prezenční formy studia; 50% docházka studentů/tek v kombinované formě studia. Student/ka vypracuje seminární práci na téma: Vliv nemoci na život člověka (rozhovor s osobou trpící jakoukoliv nemocí). Rozsah - 3 až 5 stra A4, práce bude odevzdána do odevzdávárny předmětu v IS. Anotace odborné publikace z oboru somatopedie - rozsah 1 strana A4 (počítáno bez strany úvodní). Anotace bude odevzdána také do odevzdávárny předmětu. Termín odevzdání: dle pokynů vyučujícího. Písemný test, obsahuje 40 otázek. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutných 75 % správných odpovědí.
Informace učitele
Upřesňující informace (aktualizovaný seznam literatury, okruhy atd.) budou sděleny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SP3180