SP3882 Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Dezort, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Richterová (cvičící)
Mgr. Marína Štibrányiová (cvičící)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence, reflektovány budou dosavadní zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je teoretická příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga. Absolvování kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna:
• aplikovat teoretické poznatky do nadcházející speciálněpedagogické praxe;
• rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu;
• pochopit využití různých diagnostických metod;
• uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Přístupy a podpora žáků se SVP.
 • • Legislativní opatření.
 • • Specifika edukace žáka s SVP.
 • • Pedagogická podpora.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Diagnostické metody.
 • • Příprava záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Administrativa asistentské praxe.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 141 s. ISBN 9788021054974. info
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999, 93 s. ISBN 8085931737. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004, 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, zpracování případové studie, zpracování průběžných záznamů z praxe, reflexe praxe, zpětná vazba.
Metody hodnocení
zápočet za zpracování případové studie a průběžných záznamů z praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.