SPDC009 Příprava disertační práce

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 22. 9. až St 15. 12. St 14:00–14:50 učebna 52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: vyhledávání, studium a komparace odborné literatury;
plánování a realizace výzkumu;
Na konci tohoto kurzu bude student schopen provést vyhodnocení a sdělení vědeckých poznatků formou disertační práce.
Cílem předmětu je zajistit, aby studenti průběžně studovali problematiku související s tématem disertační práce a výsledky tohoto studia promítali do jeího zpracovávání. Předmět tak plní i funkci kontrolní, neboť umožňuje školiteli, aby posoudil, jak student pokročil v rozpracovávání své disertační práce.
Výstupy z učení
Semestrálně hodnotí školitel plánované etapy disertační práce studenta
- Zpracovat teze disertační práce nebo rigorózní práce, která teze nahrazuje
- Umět využít poznatky z teorie speciální pedagogiky ke zpracování teoretické řásti disertační práce
- Reflektovat pedagogickou praxi ve zpracování disertační práce
- Umět využít poznatky z metodologie při zpracování výzkumného projektu disertační práce-umět stanovit doporučení pro speciálně pedagogickou teorii a praxi
Osnova
 • Základní pojmy:
  osnova disertační práce;
  studium odborné literatury;
  komparace literatury;
  naplánování výzkumu;
  realizace výzkumu;
  vyhodnocení hypotéz;
  formulace výsledků pomocí disertační práce.
  Tento předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty a volitelné předměty, které souvisí s tématy disertací. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.
Literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-12. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference. In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 161-163. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: ČAPV a Ústav ped. věd FF MU, 1997. s. 98-101. ISBN 80-7204-083-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum. In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 72-76. ISBN 80-210-1031-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostatná výzkumná činnost.
Metody hodnocení
Konzultace, popřípadě odevzdání disertační práce, zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC009