SPDC012 Profilace - širší vědní základ - Etopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
porozumět inkluzivním kontextům a vysvětlit podpůrné přístupy k dětem v riziku vývoje poruchy chování v dětsví;
použít tyto znalosti k analytickým a komparativním studiím daného fenoménu ve školské a institucionální praxi;
vytvořit koncept výzkumné studie;
předkládat odůvodněné předpoklady jeho výstupů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat rozšířené poznatky z oboru etopedie.
- Porozumět multidimenzionálnímu a mezioborovému kontextu vývoje poruchy chování v dětství v souvislostech životních perspektiv a kvality života v dospělosti
- Umět aplikovat tyto poznatky na současnou praxi oboru a propojit je do výzkumných studií.
- Umět propojovat tyto koncepty do mezinárodních souvislostí.
- Umět aplikovat získané poznatky do výzkumných strategií v etopedii.
- Umět rozvíjet koncepční systematickou práci na výzkumu problematiky 3P strategií (podpora, posilování, provázení) v intervenčních procesech etopedie.
- Umět propojit získané poznatky do praxe etopedie i s využitím znalostí historických konceptů a příkladů dobré praxe z mezinárodního školského prostředí.
Osnova
 • Srovnavaci studie v mezioborovem kontextu;
  Problematika poruchy chování a jejího vývoje v dětství v kontextu inkluze a resilience;
  Rešerše a analýza výzkumných studií na zadané téma;
  Podpora, posilování, provázení v konceptu speciálních potřeb cílové osoby a inkluzivní pedagogiky;
  Komparativní studie speciálněpedagogických přístupů a systémů k edukaci dětí/mladistvých v riziku, s problémy a s poruchami chování.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • KAUFFMAN, James M. Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth. 8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson, 2005. xx, 522. ISBN 013111817X. info
 • LANE, Kathleen L., Frank M. GRESHAM a Tam E. O'SHAUGHNESSY. Interventions for children with or at risk for emotional and behavioral disorders. Boston: Allyn and Bacon, 2002. xviii, 334. ISBN 0205321828. info
  doporučená literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. info
 • KAUFFMAN, James M. Cases in emotional and behavioral disorders of children and youth. Upper Saddle River: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2005. vi, 104. ISBN 0131185675. info
  neurčeno
 • Aktuální výzkumy v databázi odborných časopisů
 • YELL, Mitchell L., Nancy B. MEADOWS, Erik DRASGOW a James G. SHRINER. Evidence-based practices for educating students with emotional and behavioral disorders. Second edition. Boston: Pearson, 2013. xxii, 442. ISBN 0132657996. info
 • JENNINGS, Sue. 101 ideas for managing challenging behaviour. Illustrated by George Johnson - Matyas Fazarkis. 1. vyd. Buckingham: Hinton House Publishers, 2013. xix, 160. ISBN 9781906531447. info
 • FARRELL, Michael. The effective teacher's guide to behavioural and emotional disorders : disruptive behaviour disorders, anxiety disorders, depressive disorders and attention deficit hyperactivity disorder. 2nd ed. New York: Routledge, 2011. 128 s. ISBN 9780415565684. info
 • COULTAS, Valerie. Constructive talk in challenging classrooms : strategies for behaviour management and talk-based tasks. 1st pub. London: Routledge, 2007. viii, 166. ISBN 9780415403436. info
 • CONNOR, Daniel F. Aggression and antisocial behavior in children and adolescents : research and treatment. Edited by Russell A. Barkley. New York: Guilford Press, 2002. xv, 480. ISBN 1572307382. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium, stáž, diskuze, prezentace.
Metody hodnocení
Zpracování případové studie, analýzy výzkumných studií; prezentace dat, týmová práce na výzkumné studii.
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC012