SPDC013 Profilace - širší vědní základ - Logopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit znalosti z logopedie, propojit je s dalšími předměty – surdopedie, somatopedie, oftalmopedie a psychopedie včetně psychologie a medicínských oborů (neurologie, ORL, foniatrie). Prohloubit poznatky z anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie v oblasti poruch komunikace u dětí i osob v dospělosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat prohloubené poznatky z anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie v oblasti poruch komunikace u dětí i osob v dospělosti
- Získat prohloubené znalosti z logopedie
- Umět je propojit s dalšími obory – surdopedie, somatopedie, oftalmopedie a psychopedie včetně psychologie a medicínských oborů (neurologie, ORL, foniatrie)
- Umět se orientovat v odborné literatuře logopedické naší i zahraniční a v elektronických databázích
- Umět využít získané poznatky ke zpracování přehledové studie z oboru logopedie
- Umět zpracovat případovou studii s využitím poznatků z logopedie, psychologie handicapu a poruch psychického vývoje.
Osnova
 • OBECNÉ OTÁZKY LOGOPEDIE  Logopedická intervence z historického hlediska, zhodnocení vývoje vědního a studijního oboru v 21. století.  Etiologie a patogeneze narušeného vývoje řeči.  Logopedická intervence v rámci programů rané intervence.  Vzdělávání a podpora žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole - v kontextu inkluzivního vzdělávání.  Role logopeda v komplexní rehabilitační péči poskytované osobám se získanými neurogenními poruchami komunikace v dospělosti a ve stáří.  Současné pojetí logopedické intervence u dětí a žáků se zdravotním postižením.  Alternativní a augmentativní komunikace – komunikační systémy, podmínky pro zařazení nových AAK systémů u dětí, dospívajících, dospělých, seniorů.
Literatura
  povinná literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 stran. ISBN 9788021081376. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
 • ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 612 s. ISBN 8071785466. info
  doporučená literatura
 • KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálníh služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6652-6. info
  neurčeno
 • LITERATURA JE UVEDENA NÍŽE
 • JOHNSON, Maggie a Alison WINTGENS. The selective mutism : resource manual. Second edition. London: Speechmark, 2016. xvi, 337. ISBN 9781909301337. info
 • PAPATHANASIOU, Ilias, Patrick COPPENS a Constantin POTAGAS. Aphasia and related neurogenic communication disorders. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2013. xxiii, 505. ISBN 9780763771003. info
 • Cleft palate speech : assessment and intervention. Edited by Sara Howard - Anette Lohmander. First published. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xv, 373. ISBN 9780470743300. info
 • PLUMMER, Deborah. Helping children to improve their communication skills : therapeutic activities for teachers, parents and therapists. Illustrated by Alice Harper. 1st publ. London: Jessica Kingsley Publishers, 2011. 174 s. ISBN 9781843109594. info
 • Progressive language impairments : intervention and management. Edited by Lyndsey Nickels - Karen Croot. Hove: Psychology, 2009. s. 124-326. ISBN 9781848727014. info
 • Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders. Edited by Roberta Chapey. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xvii, 1091. ISBN 9780781769815. info
 • Group treatment of neurogenic communication disorders : the expert clinician's approach. Edited by Roberta J. Elman. 2nd ed. San Diego, CA: Plural Pub., 2007. xvii, 366. ISBN 9781597560702. info
 • MCMINN, Jill. Supporting children with speech and language impairment and associated difficulties : suggestions for supporting the development of language, listening, behaviour and co-ordination skills. 2nd ed. London: Continuum, 2006. 190 s. ISBN 0826491030. info
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
seminární práce, ústní zkouška
Informace učitele
Literatura základní
Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU.
Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J. (2007) Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007.
Bytešníková, I. (2012) Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada.
Cséfalvay, Z. a kolektiv. (2007) Terapie afázie. Teorie a případové studie. Praha: Portál.
Cséfalvay, Z., Košťálová, M., Klimešová, M. (2002) Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie: (manuál). Praha: Asociace klinických logopedů ČR.
Dlouhá, O. (2003) Vývojová dysfázie – porucha zpracování řečového signálu. Praha: Unitisk.
Cséfalvay, Z., Lechta, V. (2013) Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál.
Hartmann, B., Lange, M. (2008) Mutismus v dětství, mládí a dospělosti. Praha: Triton,
Horňáková, K., Kapalková, S., Mikulajová, M. (2009) Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. Praha: Portál.
Kerekrétiová, A. (2008) Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Klinicko-logopedický aspekt. Praha: Grada.
Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností u vývojově postižených dětí. Brno: Paido.
Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada.
Klenková, J. et al. (2014) Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. Brno: MU.
Klenková, J. et al. (2013) Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU.
Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido.
Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: MU.
Krahulcová, B. (2013) Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Beakra.
Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál.
Lechta, V. (2004) Koktavost. Praha: Portál.
Málková, G., Smolík, F. (2014) Diagnostika jazykového vývoje: diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku: testová příručka. Vyd. 1. Praha: Grada.
Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada Publishing.
Vitásková, K., Mlčáková, R. (2013) Narušení fonace a rezonance mluvené řeči – vstup do problematiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vitásková, K., Mlčáková, R. (2013) Základní vstup do problematiky získaných fatických poruch a problematiky dysartrie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vitásková, K. Říhová, A., Dostálová, L. (2014) Pragmatická jazyková rovina a auditivní agnózie u osob s poruchami autistického spektra. Zborník Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím. Bratislava.

Literatura doporučená
Angell, C. A. (2009) Language development and disorders: a case study approach. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, xv,
Balter, L., TAMIS-LEMONDA, C. (2003) Child psychology: a handbook of contemporary issues. New York: Psychology Press.
Basso, A. (2003) Aphasia and its therapy. Oxford : Oxford University Press.
Bradford, H. (2009) Communication, language and literacy in the early years foundation stage. New York: Routledge, ix.
Brooks, P., Kempe, V. (2014) Encyclopedia of language development. London: Sage, xxxvi..
Brookshire, H. R. (1992) An Introduction To Neurogenic Communication Disorders. fourth edition. St. Louis: Mosby – Year Book, 318 s.
Buckley, B. (2003) Children's communication skills: from birth to five years. New York: Routledge, xxii.
Cséfalvay, Z., Košťálová, M., Klimešová, M. (2002) Terapie afázie, alexie, agrafie: terapeutické manuály. Praha: AKL ČR.
Cooper, J. (2010) The early years communication handbook: a practical guide to creating a communication-friendly setting in the early years. London: Practical Preschool.
Dockrell, J., Messer, D. J. (1999) Children's language and communication difficulties: understanding, identification, and intervention. London ; New York: Cassell, xi.
Duffy, R. J. (2005) Motor speech disorders: Substrates, Differential Diagnosis and Management. 2nd edition. St. Louis: Mosby-Year Book.
Dukes, Ch., Smith, M. (2007) Developing pre-school communication and language. London: Sage, xii.
Dvořák, J. (2001) Logopedický slovník (terminologický a výkladový). Žďár nad Sázavou: edice LOGOPAEDIA CLINICA.
Fraser, M. (2000) Svépomocný program při koktavosti. Praha: Portál. Freed, D. B. (C2000) Motor speech disorders: diagnosis and treatment. San Diego: Singular Pub. Group, ix, Singular Textbook Series.
Harris, J. (1990) Early language development: implications for clinical and educational practice. New York: Routledge, xiii.
CHAPEY, R. (Ed.) (2008) Language Intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders. Philadephia: Wolters Kluwer, Lippincot Williams and Wilkins.
Janovcová, Z. (2004) Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU.
Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. Zavázalová, H. Sucharda, P. a kol. (2004) Geriatrie a gerontologie. Praha : Grada.
Kertesz, A. (1982) Western Aphasia Battery. New York: Grune and Stratton; 1982.
Koukolík, F. (2002) Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál.
Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava: SPN.
Lechta, V. (2004) Diagnostika a terapie koktavosti. Praha: Asociace klinických logopedů České republiky.
Liška, J. a kol. (1972-1989) Logopedický zborník 1 – 8. Košice: Východoslovenské vydavaťelstvo.
Love, R. J., Webb, W. G. (2009) Mozek a řeč. Neurologie nejen pro logopedy. Praha: Portál.
Lurija, A. R. (1978) Základy neuropsychologie. Bratislava.
Menyuk, P., Liebergott, J. W., Schultz, M. (2014) Early Language Development in Full-term and Premature Infants. New York: Psychology press.
Metodická příručka (1996) Od prvního hlasu k prvním slovům. Praha: TECH-MARKET.
Mikulajová, M. – Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecificky narušený vývin reči. Bratislava.
Mimrová, M., Kulišťák, P., Lehečková, H., Nebudová, J. (1996) Afázie. Praha: Triton.
Morales, R. C. (2006) Orofaciální regulační terapie. Praha: Portál.
Nebudová, J. (1999) Cévní mozkové příhody: minimum pro praxi. Praha, Triton.
Neubauer, K. (2007) Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. (Diagnostika a terapie). Praha: Portál.
Neubauer, K. (2005) Neurokognitivní moduly mozku a současné strategie obnovování porušených funkcí v rámci rehabilitace po traumatech CNS. Diagnostika a terapie poruch komunikace. roč. VIII., č. 1, s.11-23.
Neubauer, K. (1997) Poruchy řečové komunikace. Praha : Asociace klinických logopedů České republiky.
Neubauer, K.(1998) Terapie poruch příjmu stravy.In PREISS, M. a kol. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada.
Novák, A. (1999) Vývoj dětské řeči : Fyziologie, jeho poruchy, diagnostika a léčba. Praha : Unitisk.
Novák, A. (1997) Foniatrie a pedaudiologie. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha.
Ostatníková, D. (2003) Anatómia, fyziológia a patofyziológia reči. 1. vyd. Bratislava: Asklepios.
Oravkinová, Z. (2010) Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo.
Peutelschmiedová, A. (1994)Etiologie a terapie koktavosti. Olomouc: UP.
Peutelschmiedová, A. (1994) Čtení o koktavosti. Praha: Portál.
Peutelschmiedová, A. (1996) Koktavé dítě ve škole. Olomouc: UP.
Peutelschmiedová, A. (2000) Aktuální problémy balbutologie. Olomouc.
Preiss, V. a kol. (1998) Neuropsychologie. Praha: Grada.
Průcha, J. (2011) Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada Publishing,
Pützer, M. (2008) Stimmqualität und Artikulation bei Dysarthrophonien in der individuellen, tendenziellen und referentiellen Bewertung: ein instrumenteller Beitrag zu Phonations- und Artikulationsvariationen. Saarbrücken: Universität des Saarlandes.
Richtrová, B. Mercelová, J., Bubeníčková, B. (2014) "VYKUK": terapeutický materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti. 1. vyd. České Budějovice: Kopp.
Richterová, M. (2004) Demence – sociální a terapeutický problém současnost. Diagnostika a terapie poruch komunikace. roč. VII, č. 3, s. 2-23.
Roubíčková, J.. Test 3F: dysartrický profil. 3., dopl. a přeprac. vyd., (V nakl. Galén 1.). Praha: Galén, c2011, 86 s. ISBN 978-80-7262-714-1.
Seeman, M. (1955) Poruchy dětské řeči. Praha: SZZ.
Singleton, N. C., Shulman, B. B.(2014) Language development: foundations, processes, and clinical applications. 2. vyd. Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning, xviii.
Šarounová, J. (2014) Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál.
Tedla, M. Chrobok, V. (2009) Poruchy polykání: Poruchy prehľtania. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
Škodová, E., Jedlička, I. a kol. (2003) Klinická logopedie. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2000) Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál.
Vitásková, K. et al. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu.
Výsledky partikulárních výzkumných šetření. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 9-11. ISBN: 978-80-244-3433-9.
Vohradník, M. (2001) Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: nakladatelství SCRIPTORIUM.
Vrbová, R. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II.
Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP.
Vygotskij, L. S. (2004) Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.
Whitworth, A., Webster, J., Howard. (2005) A Cognitive Neuropsychological Approach to Assessment and Intervention in Aphasia: a clinician’s guide. first published. Hove: Psychology Press.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC013