SPDC017 Profilace - širší vědní základ - Somatopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšířit znalosti o problematice intervence osob s tělesným postižením, osvojit si speciální diagnostické a podpůrné metody práce. Poskytovanou podporu zaměřit od raného věku po dospělost. Poznatky propojit se znalostmi zdalších oborů psychopedie, oftalmopedie, logopedie a z medicínských disciplín (neurologie, fyzioterapie, ortopedie, psychiatrie, ORL foniatrie, oftalmologie).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat rozšířené znalosti o problematice intervence osob s tělesným postižením
- Osvojit si speciální diagnostické a podpůrné metody práce
- Umět zaměřit poskytovanou podporu na jedince od raného věku po dospělost
- Umět propojit poznatky se znalostmi z dalších oborů – psychopedie, oftalmopedie, logopedie a medicínských disciplín (neurologie, fyzioterapie, ortopedie, psychiatrie, ORL foniatrie, oftalmologie)
- Umět se orientovat v odborné literatuře somatopedické naší i zahraniční a v elektronických databázích
Osnova
 • OBECNÉ OKRUHY
  • Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým
  • Vymezení kategorie osob s tělesným postižením
  • Sociální dimenze tělesného postižení
  Specializační okruhy: • Systém výchovy a vzdělávání jedinců s tělesným postižením, inkluze v České republice
  • Obraz tělesného postižení v jednotlivých etapách života jedince
  • Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s tělesným postižením
  • Terapie ve speciálně pedagogické péči (léčebná rehabilitace s poruchou centrálního motoneuronu, ergoterapie, koncept bazální stimulace, hipoterapie ad.)
Literatura
  povinná literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5266-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 stran. ISBN 9788021045750. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 125 s. ISBN 9788073151454. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2006. 302 s. ISBN 8073151340. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace :vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 178 s. ISBN 80-7178-506-7. info
  doporučená literatura
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • KREJČÍŘOVÁ, Dana a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 791 s. ISBN 9788073675660. info
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 9788073151423. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5. info
  neurčeno
 • DAVIS, Ronald W. Teaching disability sport : a guide for physical educators. 2nd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2011. xxiv, 256. ISBN 9780736082587. info
 • HELLER, Kathryn Wolff. Understanding physical, health, and multiple disabilities. 2nd ed. Upper Saddle River: Merrill/Pearson, 2009. xviii, 429. ISBN 9780132402736. info
 • KUDLÁČEK, Martin. Inclusion of children with physical disabilities in physical education, recreation and sport. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 157 s. ISBN 9788024421568. info
 • FOWLER, Susan. Sensory stimulation : sensory-focused activities for people with physical and multiple disabilities. Edited by Hilary Johnson. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007. 247 stran. ISBN 9781843104551. info
 • POPE, Pauline M. Severe and complex neurological disability : management of the physical condition. Edited by Lynne Turner-Stokes. Edinburgh: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. 284 s. ISBN 9780750688253. info
Výukové metody
Konzultace, samostudium.
Metody hodnocení
Zpracovat seminární práci v rozsahu 10-15 stran vybraného tématu z oblasti obecných somatopedických otázek. Diskuse.
Informace učitele
Literatura bude vyučujícím vždy na začátku semestru upřesněna.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC017