SPDC018 Profilace - širší vědní základ - Surdopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti systému poradenství: školní poradenská pracoviště a školní poradenská zařízení: speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a děti s postižení v raném věku, raná intervence, střediska rané péče; včasná intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Získat prohloubené znalosti ze surdopedie
- Umět je propojit se znalostmi z logopedie, psychologie a z medicínských oborů (ORL foniatrie)
- Umět se orientovat v odborné literatuře surdopedické naší i zahraniční a v elektronických databázích
- Umět využít získané poznatky ke zpracování přehledové studie z oboru surdopedie
- Umět zpracovat případovou studii z oboru surdopedie - Umět využít k jejímu zpracování poznatků ze surdopedie, psychologie handicapu a poruch psychického vývoje.
Osnova
 • Obecné okryhy: Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy.
  Klasifikace vad a poruch sluchu.
  Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR.
  Legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.
  Specializační okruhy: Střediska rané péče pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení.
  Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení.
  Předprofesní a profesní příprava žáků se sluchovým postižením.
  Podpora zaměstnávání osob se sluchovým postižením. Profesní poradenství.
  Sluchové postižení v dospělosti a ve stáří.
  Tinnitus.
  Sluchová vada a další přidružené postižení.
Literatura
  povinná literatura
 • MADELL, Jane Reger, Carol Ann FLEXER, Jace WOLFE a Erin C. SCHAFER. Pediatric audiology : diagnosis, technology, and management. Third edition. New York: Thieme, 2019. xvii, 408. ISBN 9781626234017. info
 • GIRARD-GROEBER, Simone. Participation by hard-of-hearing students in integration classrooms : facets of interactional competence. Berlin: Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2018. 518 stran. ISBN 9783732904334. info
 • ALLEN, Susan G. A guidebook for the auditory perception test for the hearing impaired : from assessment to intervention. San Diego, CA: Plural Publishing, 2016. xiv, 250. ISBN 9781597564861. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Sluchové postižení. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 135-155. ISBN 978-80-7315-237-6. info
  doporučená literatura
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Sluchové postižení v období dospělosti a stáří. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 187-198. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
 • Perspectives on diseases and disorders : deafness and hearing impairment. Edited by Clay Farris Naff. 1st edition. Detroit: Gale Cengage learning, 2010. 144 stran. ISBN 9780737747881. info
 • POTMĚŠIL, Miloň. Sluchové postižení a sebereflexe. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2007. 197 s. ISBN 9788024613000. info
 • HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí - komplexní péče. Vydání 1. V Praze: Triton, 2005. 117 stran. ISBN 8072546236. info
 • ERNST SCHNEIDER, Elaine. Taking hearing impairment to school. Illustrated by Tom Dineen. 1st ed. [Plainview, NY]: JayJo Books, 2004. [32] s. ISBN 9781891383236. info
Výukové metody
teoretická příprava a stáž, seminární práce/reflexe
Metody hodnocení
Zpracování seminární práce na vybrané téma (15 stran A4), ústní zkouška z teoretické přípravy.
Informace učitele
Zpracování seminární práce/reflexe na některé zvolené téma:
1. Nástroje pro hodnocení sluchového vnímání dětí s postižením sluchu raného věku
2. Budování funkční komunikace u dětí s postižením sluchu - dilema ve výběru adekvátního komunikačního systému.
3. Funkční negramotnost neslyšících - důvody a možnosti řešení.
Doporučený rozsah 3 strany A4, podmínka je využití zahraničních zdrojů.

Doporučená literatura
Barvíková, J. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UPOL.
Holmanová, J. (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima.
Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.
Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: Portál.
Svobodová, K. (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima.
Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPDC018