SPk117 Somatopedie – základy oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
studium oboru Speciální pedagogika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Základy speciální pedagogiky - Somatopedie Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy oboru somatopedie: předmět somatopedie, etiologie, klasifikace a charakteristika jednotlivých pohybových vad. Možnosti nápravy. Metodiky, didaktiky. Systém speciálních zařízení pro péči o žáky s tělesným postižením. Prevence, integrace, poradenství. Po úspěšném absolvování se student bude dobře orientovat v problematice výchovy a vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením. Dovede charakterizovat jednotlivé druhy tělesného postižení. Student se bude orientovat v oblasti poradenství a speciálně pedagogické diagnostiky tělesně postižených.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat základní pojmy ze somatopedie; - dokáže charakterizovat etiologii a klasifikaci pohybových vad; - bude schopen charakterizovat jednotlivé pohybové vady a vybrané chronické nemoci; - bude schopen popsat vzdělávací a poradenský systém v rámci edukace žáků s tělesným postižením a chronickými nemocemi; - bude se orientovat v problematice speciálně pedagogické diagnostiky tělesně postižených; - dokáže popsat terapeutické metody vhodné pro celkový rozvoj žáků s tělesným postižením.
Osnova
 • Osnova: 1.Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým. 2. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru (Jedlička, Bartoš, Chlup, Bakule, Monatová,Kábele). 3. Současný systém výchovy a vzdělávání tělesně postižených (rehabilitační stacionáře, speciální mateřská škola, speciální školství pro tělesně postižené základní a střední). 4. Integrace tělesně postižených do běžných typů dětských zařízení a škol, legislativa. 5. Systém poradenství v ČR (NÚV, SPC, PPP, SVP). 6. Organizace školy při zdravotnických zařízeních (rozsah a obsah vyučování, učební plány, osnovy, učebnice). 7. Význam a úkoly školy při nemocnici, ozdravovnách a dětských léčebnách, hodnocení, klasifikace žáků ve školách. 8. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, alergie, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění, kožní onemocnění). 9. Epilepsie. 10. Specifika práce s chronicky nemocnými. 11. Klasifikace pohybových vad. 12. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dětí. 13. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dospělých (Sklerosis multiplex, Parkinsonova nemoc, mozečková heredoataxie, cévní mozková příhoda, mozková embolie, Friedrichova heredoataxie). 14. Mozková obrna, etiologie, formy MO, vliv na psychický vývoj. 15. Dětská infekční obrna (poliomyelitis), etiologie, průběh, důsledky. 16. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů. 17. Vady páteře skoliozy, kyfozy, charakteristika, léčba. 18. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba. 19. Degenerativní poškození pohybového aparátu (artritidy, tuberkulóza kostí a kloubů, artrózy, Bechtěrevova nemoc, aseptické kostní nekrózy). 20. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba. 21. Specifika edukace s tělesně postiženými. 22. LMD , charakteristika, vliv na psychický vývoj. 23. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení. 24. Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy. 25. Postižení ve stáří (možnosti a formy péče o seniory).
Literatura
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • FIALOVÁ, Ilona. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 207 s. Tisk MSD, spol.s.s.o. ISBN 978-80-210-5591-9. info
 • VÍTEK, Jiří. Epilepsie v dětském věku. In Vítková, M. Somatopedické aspekty. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2006. s. 69 - 96, 13 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. druhé. Brno: Paido Brno, 2006. 302 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
  neurčeno
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • TANNENBERGEROVÁ, Monika a Lucie OBROVSKÁ. Inkluze jako problematika současné sociální pedagogiky a její možná podpora pomocí projektu „Férová škola“. In Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 - inovace a nové trendy (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 2010. ISBN 978-80-87182-15-4. URL info
 • PANČOCHA, Karel. Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. 2010. info
 • VÍTEK, Jiří. Kvalita života žáků s epileptickými záchvaty - aspekty psychosociální a pedagogické. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. 1. vyd. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 173 - 186. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • VÍTEK, Jiří. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 128 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-154-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Výuka bude doplněna vhodnými dokumentárními filmy a přednáškami odborníků.
Metody hodnocení
Docházka: 50%. Student/ka vypracuje seminární práci na téma: Vliv chronického onemocnění na život člověka (realizace rozhovoru s osobou trpící nějakým onemocněním). Rozsah 3 až 5 stran A4. Práce bude zavěšena do odevzdávárny předmětu. Písemný test, obsahuje 40 otázek. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutných 75 % správných odpovědí.
Informace učitele
Upřesňující informace (aktualizovaný seznam literatury, okruhy, úkoly atd.) budou sděleny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SPk117