SPkK08 Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
75 % účast, samostudium literatury, případová studie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky o speciálněpedagogické diagnostice somatopedické a jejích specificích. V rámci předmětu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci a možnosti poradenských služeb poskytovaných v ČR.
Výstupy z učení
• Student se orientuje v somatopedické terminologii.
• Student dokáže vybrat a popsat diagnostické metody a nástroje používané při somatopedické diagnostice.
• Student je schopen charakterizovat diagnostické domény u žáků s TP.
• Student je schopen vysvětlit specifika somatopedické diagnostiky vzhledem k věkovým obdobím.
Osnova
 • • Pojetí speciálněpedagogické diagnostiky somatopedické, cílová skupina (vybrané druhy tělesného postižení a onemocnění).
 • • Diagnostika v jednotlivých období vývoje (raný věk, předškolní věk, školní věk, dospělost).
 • • Diagnostické metody a nástroje (klinické, obecné, záznamové archy).
 • • Oblasti diagnostických domén u žáků s tělesným postižením.
 • • Specifika školní zralosti, odklad školní docházky.
 • • Specifika předprofesní přípravy žáků s tělesným postižením.
 • • Poradenské služby, mezioborová spolupráce.
 • • Prezentace kompenzačních pomůcek – diskuse.
 • • Případové studie – prezentace diagnostických postupů, diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 978-80-7315-157-7. info
 • MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. 92 s. ISBN 8085931869. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 292 s. ISBN 978-80-210-3977-3. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 1. dotisk 2., přepr. a rozš. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1. url html epub info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7611-2. URL info
  doporučená literatura
 • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 792 s. ISBN 978-80-262-0899-0. info
 • TER LAAK, Jan. Psychologická diagnostika. Jak řešit otázky klientů : Průvodce pro studenty, výzkumníky a praktické diagnostiky. I. Historie, principy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 174 s. ISBN 978-80-210-8036-2. info
 • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 487 s. ISBN 978-80-262-0363-6. URL info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. První. Brno: MSD, sr.o., 2009. 322 s. Pol-36/09-02/58. ISBN 978-80-210-5030-3. info
Výukové metody
Seminář, výukové prezentace, video ukázky, příklady dobré praxe.
Metody hodnocení
Ústní zkouška- obhajoba případové studie Diagnostika žáka s TP (dle diagnostických domén)
Informace učitele
Literatura bude vždy na začátku semestru vyučujícím doplněna.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SPkK08