SZ6009 Sociální psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Fikrlová (cvičící)
Mgr. Zuzana Kročáková (cvičící)
Bc. Pavla Nováková, MSc. (cvičící)
Mgr. Michaela Procházková (cvičící)
Mgr. Veronika Šromová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 12. 10. až Út 7. 12. každé liché úterý 9:00–10:50 kancelář vyučujícího
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6009/01: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 9:00–10:50 učebna 41, Z. Kročáková
SZ6009/02: každé sudé pondělí 9:00–10:50 učebna 41, Z. Kročáková
SZ6009/03: každé sudé pondělí 11:00–12:50 učebna 42, Z. Kročáková
SZ6009/04: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 11:00–12:50 učebna 42, Z. Kročáková
SZ6009/05: každé sudé pondělí 13:00–14:50 učebna 34, J. Krása
SZ6009/06: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 13:00–14:50 učebna 34, J. Krása
SZ6009/07: každé sudé pondělí 16:00–17:50 učebna 54, M. Procházková
SZ6009/08: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 54, M. Procházková
SZ6009/09: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 58, P. Nováková
SZ6009/10: Út 12. 10. až Út 7. 12. každé liché úterý 18:00–19:50 učebna 58, P. Nováková
SZ6009/11: St 29. 9. až St 8. 12. každou lichou středu 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), V. Šromová
SZ6009/12: každou sudou středu 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), V. Šromová
SZ6009/13: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 10:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), J. Krása
SZ6009/14: každé sudé pondělí 10:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), J. Krása
SZ6009/15: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 54, J. Fikrlová
SZ6009/16: každé sudé pondělí 18:00–19:50 učebna 54, J. Fikrlová
SZ6009/17: každé sudé úterý 16:00–17:50 učebna 58, P. Nováková
SZ6009/18: Út 12. 10. až Út 7. 12. každé liché úterý 16:00–17:50 učebna 58, P. Nováková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6609 Social Psychology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se stěžejními sociálně-psychologickými teoriemi a se základními koncepty a fenomény, které sociální psychologie zkoumá. Jednotlivá témata přednášek jsou vybrána tak, aby je student mohl zužitkovat ve svém povolání. Výklad učiva bude navazovat na znalosti z předmětu Úvod do pedagogiky a psychologie (teorie základních emocí, druhy učení, motivace, osobnost) a předmětu Vývojová psychologie (teorie citové vazby, socializace, vývoj vztahů). Student získá teoretické i praktické znalosti týkající se vlivu různých sociálních skupin na jedince. Student bude mít možnost reflektovat různé sociální vlivy na sebe jako občana, na sebe jako učitele i na své žáky. Semináře jsou zaměřeny na sebezkušenost a na zvýšení senzitivity v sociálních aktivitách a na diskuzi o klíčových tématech sociální psychologie. Na závěrečném hodnocení se podílí jak aktivita během semestru, tak i výsledky písemného testu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
rozumět základním termínům sociální psychologie a bude je umět vysvětlit;
schopen popsat a vysvětlit několik klíčových teorií sociální psychologie (citové vazby, sociálního učení, frustrace-agrese, základních emocí, atribuce) a několik sociálních jevů (konformitu, poslušnost k autoritě, vznik sociálních stereotypů a jiných sociálních zkreslení);
porozumí vlivu skupiny na jedince, vzniku stereotypů a předsudků, vztahům mezi skupinami a tlakům uvnitř skupiny;
porozumí užitečnosti empirických zjištění sociální psychologie při plánování a reflexi vlastní pedagogické praxe;
si prohloubí schopnost sebereflexe v oblasti sociálně-psychologických jevů;
schopen reflektovat problematiku inkluze z perspektivy sociální psychologie.
Osnova
 • Sylabus přednášek:
 • 1. a 2. týden: Role socializace, sociální fenomény z hlediska evoluce; Sociální vztahy v raném dětství: teorie citové vazby (J. Bowlby a M. Ainsworthová), vliv raných sociálních zkušeností na pozdější život
 • 3. a 4. týden: Sociální vlivy při utváření osobnosti v různých věkových obdobích; Vliv rodiny, sourozenecké konstelace a okolí, vliv výchovy na utváření osobnosti; Sociální percepce
 • 5. a 6. týden: Meziskupinové vztahy: teorie a faktory působící v meziskupinovém chování, role sociálních skupin ve školním věku a v dospívání
 • 7. a 8. týden: Dynamika sociální skupiny: sociální facilitace, sociální lenost, konformita, poslušnost vůči autoritě, vliv sociální role na chování jedince
 • 9. a 10. týden: Emoce: komunikační funkce emocí, role neverbálního chování; Agrese: teorie vzniku a průběh agrese, teorie sociálního učení (A. Bandura)
 • 11. a 12. týden: Konflikt: typy a průběh konfliktů, konflikt na půdě školy a jeho řešení; Sociální identita a sebepojetí: jak jedince ovlivňuje členství v sociálních skupinách, vývoj sebepojetí v předškolním věku
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: sebeprezentace a sociální zakotvenost sebepojetí 3. a 4. týden: emoce a jejich role v komunikaci, management emocí
 • 5. a 6. týden: agrese: její průběh a podoby v lidské komunikaci (ve školním prostředí)
 • 7. a 8. týden: sociální stereotypy: jejich reflexe a práce s nimi
 • 9. a 10. týden: vliv skupiny na jedince: jedinec jako člen sociální skupiny
 • 11. a 12. týden: prezentace vybraných prací studentů
Literatura
  povinná literatura
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vydání sedmé. Praha: Portál, 2013. 166 stran. ISBN 9788026205340. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
  doporučená literatura
 • DENZIN, Norman K. Childhood socialization. Rev. 2nd ed. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2010. xv, 235. ISBN 9781412810593. info
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • VÝROST, Josef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie II. první. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 8024601818. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
  neurčeno
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 9788020016799. info
 • KOMÁRKOVÁ, Růžena, Ivan SLAMĚNÍK a Josef VÝROST. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4. info
Výukové metody
Přednáška, skupinové diskuse, samostatná četba vybraných textů, zážitkové aktivity
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu student: • průběžně, dle zadání vyučujícího, studuje povinnou literaturu (odevzdává výtah z povinné literatury, popř. odpovídá na otázky vztahující se k povinné literatuře) • aktivně se zapojuje do výuky • napíše závěrečný test, který prověřuje znalost základních termínů, fenoménů a teorií. V testu musí správně odpovědět na 60% otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SZ6009