SZ6045 Teorie a praxe výuky

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 10:00–12:50 učebna 35, Pá 3. 4. 10:00–12:50 učebna 35
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6043 Teorie a praxe školy , SZ6044 Teorie a praxe kurikula , SZ6643 Theory and Practice of School , SZ6644 , SZ6645 Theory and Practice of Teaching )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět uvádí do problematiky vzdělávacího procesu, popisuje teoretické základy s vyústěním do hodnocení jeho kvality. Seznamuje se základní odbornou terminologii teorie výuky a umožňuje její aplikaci při popisu, analýze a zhodnocení výuky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student je schopen: • na modelových příkladech identifikovat, charakterizovat a s porozuměním vysvětlit vybraná kritéria kvality výuky a zdůvodnit jejich důležitost pro každodenní práci učitele; • navrhnout a v praxi aplikovat rámcovou přípravu výuky vybraného tématu nebo tematického celku učiva; • popsat a kriticky zhodnotit komunikaci a interakci cvičného učitele s žáky; • charakterizovat a kriticky zhodnotit výukové metody a organizační formy, s nimiž se setkal u cvičného učitele a výukové metody a organizační formy, které sám vyzkoušel během učitelské praxe, v případě potřeby navrhne vhodnější alteraci; s ohledem na stanovený cíl výuky stanoví adekvátní způsob hodnocení žáků; • s porozuměním vysvětlit cíle a zhodnotit klady a zápory mezinárodních srovnávacích výzkumů.
Osnova
 • 1.-2. Aktéři a procesy výuky. Obsah: učitel a žák ve výukové interakci, kvalita a efektivita výuky, organizace výukového procesu, zpětná vazba ve výuce. Výstupy: Studující na vybrané videonahrávce vyučovací hodiny (z Virtuálních hospitací dostupné na www.rvp.cz) aplikuje své vědomosti a dovednosti při analýze výukového procesu a zhodnocení jeho kvality a efektivity. 3.-4. Příprava učitele na výuku. Obsah: Cíle vzdělávání, motivace žáků, vztah vyučování a učení, psychodidaktická transformace Výstupy: Studující na základě kritického zhodnocení své vlastní přípravy na výuku (a) posoudí správnost formování cílů kognitivních, afektivních a psychomotorických, (b) klasifikuje cíle výuky a učební úlohy dle úrovní Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, (c) kriticky posoudí náročnost cílů výuky podle reálných schopností žáků, (d) připraví pracovní podmínky a prostředí pro znevýhodněné i nadané žáky. 5.-6. Organizace a řízení třídy. Obsah: Organizace a řízení třídy z hlediska zvládání chování jedinců a skupiny (Behavior Management), vhodné klima pro podporu a rozvoj a učení žáků (Classroom Management), organizační formy výuky, řízení interakcí, aktivit, času a volby vhodného fyzického prostředí podporujícího učení žáků (Classroom Organization), strategie podporující pozitivní třídní klima, nastavování pravidel při práci se skupinou žáků, specifická role třídního učitele v organizaci a řízení třídy. Výstupy: Studující (a) na příkladu z vlastní praxe popíše přínos respektujícího přístupu a podporující komunikace, (b) navrhuje různé způsoby vytváření a udržování pozitivního třídního klimatu, (c) na konkrétních příkladech rušivého chování žáků aplikuje vhodné strategie jeho zvládání. 7.-8. Výukové metody. Obsah: Výukové metody ve vyučování a učení, klasifikace výukových metod, volba výukových metod, vztah metody k obsahu učiva. Výstupy: Studující (a) vyjmenuje a popíše výukové metody, (b) na příkladu konkrétního učiva kriticky posoudí a ověří vhodnost zvolené metody z pohledu učebního stylu žáka, vyučovacího stylu učitele a požadavku didaktické transformace obsahu. 9.-10. Hodnocení žáků. Obsah: Formativní a sumativní hodnocení, normativní a kriteriální hodnocení, autonomní a heteronomní hodnocení a validita hodnocení, kompetence, strategie osvojování klíčových kompetencí. Výstupy: Studující (a) používá vhodné diagnostické metody a nástroje s ohledem na jejich silné a slabé stránky; (b) aplikuje své vědomosti a dovednosti při tvorbě návrhu způsobu hodnocení konkrétní vyučovací hodiny/výukové aktivity; (d) stanoví cíl výuky a adekvátní způsob hodnocení úrovně jeho dosažení. 11.-12. Testování žáků: Mezinárodní srovnávací výzkumy Obsah: testové úlohy, mezinárodní srovnávací výzkumy, TIMSS, PISA, TALIS, PIAAC, SIALS, strategie přípravy žáků k rozvoji dovedností pro 21. století. Výstupy: Studující (a) analyzuje a hodnotí testové úlohy vyskytující se v mezinárodních srovnávacích výzkumech; (b) s oporou o testové úlohy vyskytující se v mezinárodních srovnávacích šetřeních vypracuje vlastní návrh úloh ověřujících vědomosti a dovednosti testované v PISA a TIMSS; (c) studující si na základě praktických zkušeností osvojí vzdělávací strategie a metody vhodné k rozvoji žákovských dovedností pro 21. století.
Literatura
  povinná literatura
 • Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7392-169-9. info
  doporučená literatura
 • Connelly, F. M. (2007). (Ed.). The SAGE handbook of curriculum and instruction. Thousand Oaks: SAGE.
 • SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika. 2012, roč. 62, č. 3, s. 262-286. ISSN 0031-3815. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9. info
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody uplatňované na seminářích: skupinová diskuse, problémové učení, samostatné studium odborné literatury, zpracování a prezentace tezí z četby odborné literatury, plnění průběžných úkolů. Výstupní dovednosti studujícího: analyzuje a kriticky reflektuje a v práci využívá odborné texty jako oporu pro vlastní odbornou argumentaci, systematizuje a s porozuměním na modelových příkladech používá základní odbornou terminologii.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem (zápočet je udělen za průběžnou práci na semináři a systematické plnění úkolů dle zadání vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ6045