SZ6048 Inkluzivní vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6047 Školský a školní management , SZ6647 School Management , SZ6648 Inclusive Education , SZ6069 Alternativní a inovativní pedagogika , SZ6669 Alternative and Innovative Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 1/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/90
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit budoucí učitele nebo podpořit již praktikující učitele při práci se žáky s rozmanitými schopnostmi a potřebami v inkluzivním prostředí školní třídy. Předmět se bude zabývat faktory ovlivňujícími kvalitu inkluzivního vzdělávání na úrovni školy a třídy a bude klást důraz na vytvoření a rozvoj znalostí a zejména praktických dovedností nutných pro práci učitele v inkluzivní třídě. Cílem předmětu je rozvinout dovednosti studentů v těchto oblastech:
(1) osobnostní předpoklady učitele (postoje a hodnoty spojené s inkluzivním vzděláváním, reflexivita);
(2) komunikace (s žákem se SVP, třídním kolektivem, asistentem pedagoga, rodiči, odborníky, aj.);
(3) principy a organizace práce v inkluzivní třídě (organizace výuky, individualizace, diferenciace, podpůrná opatření, modifikace učebních materiálů, hodnocení) a
(4) znalost vybraných kompenzačních pomůcek a jejich použití.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy; • dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě; • bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu; • ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán, resp. plán pedagogické podpory; • bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení, atd.) a bude je umět vhodně použít ve výuce; • dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na potřeby žáků; • bude znát standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se SVP.
Osnova
 • 1. Inkluzivní vzdělávání 2. Třídní kolektiv v inkluzivní třídě 3. Role učitele v multidisciplinárním týmu 4. Organizace výuky v inkluzivní třídě se zaměřením na podpůrná opatření 5. Metody a formy práce učitele v inkluzivní třídě 6. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení 7. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch chování/ v riziku poruch chování 8. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti 9. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 10. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu, zejména chronického onemocnění a tělesného postižení 11. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu, poruchou autistického spektra 12. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu senzorického postižení, zejména žáky s oslabeným zrakovým a sluchovým vnímáním
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • MICHALÍK, Jan a BASLEROVÁ PAVLÍNA. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7. info
  doporučená literatura
 • Katalogy podpůrných a vyrovnávacích opatření. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. (2014). Dostupné z http://www.inkluze.upol.cz/portal/.
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 8071788880. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7. info
  neurčeno
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi : diagnostika a současný systém péče, komunikace ve školní a rodinné edukaci, nápravné programy a pomůcky, edukační a relaxační techniky. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 248 stran. ISBN 9788024743691. URL info
Výukové metody
Skupinové diskuse, kooperativní učení, příprava portfolia, zážitkové aktivity, samostatná četba zadaných textů, tvorba myšlenkové mapy, prezentace příkladů dobré praxe.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu bude předem stanoveno kriteriální hodnocení. Konkrétní požadavky (účast, tvorba portfolia, odevzdání úkolů, aktivní participace ve výuce, test) a jejich podíl na hodnocení bude specifikován v interaktivních osnovách v ISu.
Informace učitele
Užitečné internetové odkazy: . www.european-agency.org • www.mpsv.cz • www.msmt.cz • www.mvcr.cz • www.nrzp.cz • www.psp.cz • www.spc.upol.cz • www.inkluze.upol.cz • www.centrumprovazeni.cz • www.cosiv.cz • www.svp-vzacnaonemocneni.cz • www.apspc.cz
Další komentáře
Nezapisují studenti oborů Speciální pedagogika a Speciální andragogika.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.