VZpB13 Propedeutika výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základního přehledu o problematice výchovy ke zdraví. Studenti jsou seznámeni se základními vzdělávacími dokumenty a pojetím vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví a s realizací požadavků ve výchovně vzdělávacích institucích (na ZŠ, v centrech volného času aj.). Na tomto základě je odvozována koncepce studia uvedeného oboru, jeho filosofie, cíle a očekávané výstupy. Důraz je kladen na vytvoření žádoucích postojů k oboru a k pedagogické činnosti studentů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: bude schopen interpretovat základní východiska podpory zdraví ve školním prostředí
získá přehled o realizaci výchovy ke zdraví na základních školách
získá přehled o organizacích, které se podílí se na realizaci podpory zdraví a jejich fungování
chápe různá pojetí vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví
zná základní vzdělávací dokumenty
Osnova
 • Obsah seminářů: 1. Pojetí předmětu výchova ke zdraví v minulosti a současnosti.
 • 2. Vzdělávací programy, RVP ZV, standardy základního vzdělávání.
 • 3. Analýza výchovně vzdělávacích cílů výchovy ke zdraví.
 • 4. Výchovně vzdělávací proces, organizační zabezpečení výuky výchovy ke zdraví na ZŠ.
 • 5. Národní programy podpory zdraví.
 • 6. Programy podpory zdraví ve škole, program podpory zdraví jako součást školního vzdělávacího programu.
 • 7. - 12. Základní témata výchovy ke zdraví (prevence infekčních i neinfekčních onemocnění, syndromu stáří, sociálně patologických jevů aj.)
 • Obsah cvičení: 1. - 8. Hospitace ve výchovně vzdělávacích centrech - zaměření na rodinnou výchovu, výchovu ke zdraví, podporu zdraví.
 • 9. - 10. Evaluace výchovy ke zdraví a podpory zdraví ve výchovně vzdělávacích institucích jako východisko k obsahu studia.
 • 11. - 12. Prezentace výsledků.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0. html url epub PURL info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
Výukové metody
Výklad, diskuse, průběžná samostatná práce na malé výzkumné sondě, prezentace výsledků.
Metody hodnocení
Závěrečný znalostní test. Prezentace závěrů výzkumné sondy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.