Ze0112 Půda a biota Země

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 15:00–15:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0112/01: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 12:00–12:50 učebna 7, J. Kolejka
Ze0112/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 13:00–13:50 učebna 5, J. Kolejka
Ze0112/03: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 14:00–14:50 učebna 10, J. Kolejka
Předpoklady
Úvodem se předpokládají středoškolské pedologické a biologické znalosti a základy terminologie těchto oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o pedologii a biogeografii jako přírodovědných disciplinách. V části týkající se pedologie bude představeny nezbytné informace o roli půdy v životním prostředí, jejích základních stavebních součástech a diagnostických vlastnostech. Získání přehledu o klasifikaci půd ČR a jejich rozmístění. Zdůrazněny budou možnosti předání základních poznatků žákům ZŠ. Naučit studenty sestavování odborného půdně geografického regionálního textu s ohledem na geologickou stavbu a reliéf. Biogegrafické znalosti se budou opírat o poznání role organismů v prostředí, hodnocení a klasifikace bioty podle ekologických faktorů. Poznatky vyústí ve znalost biomů světa a jejich rozmístění.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni rozlišit základní půdní typy a druhy a hodnotit je podle významu pro vývoj přírody a hospodářské využití. V biogeografii budou studenti seznámeni s obsahem hlavních pojmů, základními vlastnostmi živé hmoty, rolí organismů v prostředí,vztahy orgamismů s faktory prostředí. Demonstrovány budou hlavní skupiny životních forem rostlin a biogeografické členění Země.
Osnova
 • 1. Pedologie a pedogeografie jako vědecká disciplína: Objekt, předmět, členění, metody.
 • 2. Půdy v životním prostředí.
 • 3. Hlavní složky a vlastnosti půd.
 • 4. Diagnostické znaky půd.
 • 5. Klasifikace půd a jejich výskyt v ČR.
 • 6. Didaktické využití pedogeografických a biogeografických poznatků s ohledem na geografické standardy a kurikulum, vč. RVP.
 • 7. Hlavní pojmy biogeografie.
 • 8. Základní vlastnosti živé hmoty.
 • 9. Role organismů v prostředí.
 • 10. Vztahy orgamismů a faktorů prostředí.
 • 11. Hlavní skupiny životních forem rostlin.
 • 12. Biogeografické členění Země.
Literatura
  povinná literatura
 • Fyzická geografie. II. Edited by Stanislav Horník. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 319 s.
 • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
  doporučená literatura
 • TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. 3. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 67 s. ISBN 8070756071.
 • PRACH, Karel, Milan ŠTECH a Pavel ŘÍHA. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. 1. vydání. Praha: Scientia, 2009. 151 stran. ISBN 9788086960463. info
  neurčeno
 • HENDRYCH, Radovan. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 220 s.
 • BUCHAR, Jan. Zoogeografie. Illustrated by B. Holubec. 1. vyd. Praha: SPN, 1983. 199 s.
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: VOKOUN JIří a kolektiv (2002): Příručka pro průzkum lesních půd. Taxonomický klasifikační systém půd ČR (Jan Němeček a kol.) v lesnické praxi. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Brandýs nad Labem, 44 s.
 • Brtnický Martin a kol. (2015): Půdní typy ČR. Mendelova univerzita v Brně, 88 s.
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostatná práce studentů (sestavení půdní mapy okolí místa bydliště, kartometrické práce nad mapou aktuální vegetace okolí místa bydliště).
Metody hodnocení
Výuka je vedena formou přednášek. K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit zkoušku. Pokud je písemná zkouška absolvována úspěšně, ústní není zapotřebí. Podmínkou připuštění ke zkoušce je včasné odevzdání vyučujícími signovaných elaborátů ze seminářů opatření hodnotící známkou A-F.
Informace učitele
Na začátku semestru je studentům zadán ke zpracování elaborát k půdnímu pokryvu území o rozsahu 7,5 x 7,5 km v měřítku 1:50 000 (optimálně stejné území, jaké zpracovávali v předmětu Reliéf a stavba Země). Mapa musí mít všechny kartografické náležitosti a potřebnou estetickou úpravu. Doprovodný text pak v úvodu mapované území lokalizuje po stránce administrativní a orografické. V základní části textu bude proveden popis půdního pokryvu daného území v souvislostech s geologickou stavbou a reliéfem. V závěru bude hodnocení významu daného půdního pokryvu, vystiženy jeho pravidelnosti a zvláštnosti, zhodnoceno jeho ohrožení. Elaborát sestávající z mapy na formátu A4 a textu o rozsahu max. 2 str. A4 (řádkování 1, velikost 12, Roman Times) a min. 1,5 str. A4 nutno odevzdat do odevzdávárny do konce 5. týdne semestru a synchronně v papírové nebo elektronické podobě vyučujícím. Vyučující elaborát zkontrolují do 2 týdnů, opatří známkou A-F a vyznačí doporučení studentovi k případným úpravám elektronicky. Elaborát je možné opravovat pouze 1x a opravený třeba opět vložit do odevzdávárny do začátku posledního týdne před týdnem zápočtovým a současně vyučujícím elektronicky s předchozí verzí komentovanou vyučujícími k finálnímu hodnocení opět známkou A-F. Elaborát opatřený známkou je obratem studentem vložen do odevzdávárny. NĚMEČEK, Jan, Miroslav KUTÍLEK a Libuše SMOLÍKOVÁ. Pedologie a paleopedologie. Vydání 1. Praha: Academia, 1990. 546 stran. ISBN 8020001530. BEDRNA, Zoltán. Environmentálne pôdoznalectvo. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. 352 s. ISBN 8022406600. PELÍŠEK, Josef. BEDRNA, Zoltán. Environmentálne pôdoznalectvo. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. 352 s. ISBN 8022406600.ýšková půdní pásmitost Střední Evropy. Praha: Academia, 1966, 368 s.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0112