SP4MP_RALS Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4MP_RALS/01: St 10:15–13:45 učebna 51, I. Bytešníková, P. Pitnerová
Předpoklady
Splnění podmínek předmětů: specializace SP4MP_RKS1 a SP4MP_RKS2, specializace SP4MP_RKD1 a SP4MP_RKD2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali tyto předměty - SP4MP_RKD2 a SP4MP_RKS2
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student má základní poznatky ze speciálně pedagogické diagnostiky; orientuje se v oblasti diagnostiky v logopedii a surdopedii; dokáže poznatky využít při logopedické intervenci u jedinců (osob) s narušenou komunikační schopností; orientuje se v legislativních opatřeních z oblasti poradenství. Požadavky budou upřesněny na začátku semestru.
Osnova
 • Systém poradenství: výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, institut pedagogicko-psychologického poradenství. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a postižené děti v raném věku, raná intervence, střediska rané intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Literatura
 • PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Logopedické poradenství : příklady a analýzy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 124 s. ISBN 9788024726663. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 116 s. Pedagogická fakulta, 4601/Pd-32/07-17/99. ISBN 978-80-210-4463-0. info
 • Raná péče : analýza situace v Evropě : klíčové aspekty a dopručení : souhrnná zpráva. Edited by Victoria Soriano. [Brusel]: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2005. 53 s. ISBN 8791500583. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Evropské trendy v edukaci žáků se speciálními potřebami v poradenství. In Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004. s. 9-17, 9 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-86856-01-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná intervence z logopedického hlediska. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2002, roč. 12, č. 2, s. 98-101. ISSN 1211-2720. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Raná péče o děti s komunikačními poruchami. In Sborník ze 2. setkání. Ivančice: Asociace pedagogů sluchově postižených, 1999. s. 6-14. info
 • Raná péče u dětí se zdravotním postižením : kapitoly 9, 10, 11, 12, 13. Translated by Rudolf Volejník, Edited by Anna Berná. [Praha]: Středisko rané péče, 1997. 117 s. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 223 stran. ISBN 8004252362. info
Výukové metody
seminář; během seminářů se předpokládá aktivní účast studentů, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
zápočet, písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je 75 % správných odpovědí)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti specializace Logopedie a Surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.