SP4MP_RALS Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Splnění podmínek předmětů: specializace SP4MP_RKS1 a SP4MP_RKS2, specializace SP4MP_RKD1 a SP4MP_RKD2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali tyto předměty - SP4MP_RKD2 a SP4MP_RKS2
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními oblastmi speciálněpedagogické diagnostiky, předmět je obsahově zaměřen na diagnostiku logopedickou a surdopedickou. Legislativní opatření z oblasti poradenství. Student má základní poznatky ze speciálně pedagogické diagnostiky; orientuje se v oblasti diagnostiky v logopedii a surdopedii; dokáže poznatky využít při logopedické intervenci u jedinců (osob) s narušenou komunikační schopností; orientuje se v legislativních opatřeních z oblasti poradenství. Požadavky budou upřesněny na začátku semestru.
Výstupy z učení
Student se bude po ukončení předmětu orientovat v problematice speciálněpedagogické diagnostiky logopedické a surdopedické, dokáže získané poznatky využít při logopedické intervenci u jedinců (osob) s narušenou komunikační schopností a postižením sluchu, orientuje se v oblasti poradenství.
Osnova
 • Systém poradenství: výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, institut pedagogicko-psychologického poradenství. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a postižené děti v raném věku, raná intervence, střediska rané intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
 • PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Logopedické poradenství : příklady a analýzy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 124 s. ISBN 9788024726663. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 116 s. Pedagogická fakulta, 4601/Pd-32/07-17/99. ISBN 978-80-210-4463-0. info
 • Raná péče : analýza situace v Evropě : klíčové aspekty a dopručení : souhrnná zpráva. Edited by Victoria Soriano. [Brusel]: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2005. 53 s. ISBN 8791500583. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Evropské trendy v edukaci žáků se speciálními potřebami v poradenství. In Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004. s. 9-17, 9 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-86856-01-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná intervence z logopedického hlediska. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2002, roč. 12, č. 2, s. 98-101. ISSN 1211-2720. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Raná péče o děti s komunikačními poruchami. In Sborník ze 2. setkání. Ivančice: Asociace pedagogů sluchově postižených, 1999. s. 6-14. info
 • Raná péče u dětí se zdravotním postižením : kapitoly 9, 10, 11, 12, 13. Translated by Rudolf Volejník, Edited by Anna Berná. [Praha]: Středisko rané péče, 1997. 117 s. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 223 stran. ISBN 8004252362. info
Výukové metody
seminář; během seminářů se předpokládá aktivní účast studentů, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
zápočet, písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je 75 % správných odpovědí)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.