NJ_M308 Práce se slovní zásobou

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M308/01: každé sudé úterý 10:15–11:55 učebna 65, A. Brychová
NJ_M308/02: Pá 24. 2. 15:45–17:25 učebna 59, Pá 24. 3. 15:45–17:25 učebna 59, Pá 28. 4. 15:45–17:25 učebna 59, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student záská znalosti v oblasti slovní zásoby odpovídající požadované jazykové úrovni podle SERR (B2); dokáže rozumět textům na požadované jazykové úrovni; dokáže využít široký repertoár jazykových prostředků pro adekvátní cizojazyčnou komunikaci na požadované úrovni podle SERR (B2); reflektuje adekvátnost volby lexikálních prostředků vzhledem ke komunikační situaci, má osvojené vhodné strategie učení se slovní zásobě.
Osnova
  • 1. Psycholingvistické aspekty učení se slovní zásobě: kontextuální učení a učení se v souvislostech (1. -3. týden) 2. Receptivní slovní zásoba: strategie odhadu významu slov, potenciální slovní zásoba (4.-6. týden) 3. Produktivní slovní zásoba: strategie pamatování a vyvolání slov z paměti (7. -9. týden) 4. Reflexe vlastních učebních postupů a vytváření lexikálních seznamů k vybraným tématům(10. – 12. týden)
Literatura
  • SCHNÖRCH, Ulrich. Der zentrale Wortschatz des Deutschen : Strategien zu seiner Ermittlung, Analyse und lexikografischen Aufarbeitung. Tübingen: Gunter Narr. 422 stran. ISBN 3823351567. 2002. info
  • KAUFMANN, Gerhard. Wie sag ich's auf deutsch ? :Übungen zu ausgewählten Kapiteln aus Grammatik und Wortschatz für Fortgeschrittene. 7. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag. 80 s. ISBN 3-19-001097-8. 1997. info
  • Handbuch Wort und Wortschatz. Edited by Ulrike Haß - Petra Storjohann. Berlin: De Gruyter. xii, 531. ISBN 9783110295702. 2015. info
  • HÄUBLEIN, Gernot. Memo : Wortschatz- und Fertigkeitstraining zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache : Lehr- und Übungsbuch. Berlin: Langenscheidt. 200 s. ISBN 3468497911. 1995. info
  • Německá lexikoloie. 1, Tvoření slov : slovo a slovní zásoba, kompozice, derivace: sufixace : Deutsche Lexikologie. 1, Wortbildung : Wort und Wortschatz, Zusammensetzung, Ableitung: Suffigierung. info
  • DORNSEIFF, Franz. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Edited by Herbert Ernst Wiegand - Uwe Quasthoff. 8., völlig neu bearbeitete. Berlin: Walter de Gruyter. 231, 933. ISBN 3110098229. 2004. info
Výukové metody
Samostatné studium teoretických východisek. Ověření porozumění a kritického přístupu k odbornému textu pomocí vypracování šesti samostatných úkolů k textům. Samostatné studium a vypracování lexikálních seznamů osvojené slovní zásoby je vyučujícím koordinováno a diskutováno v doprovodném e-learningovém kurzu Rozšiřování slovní zásoby (moodlinka PdF MU). Rozšiřování vlastní slovní zásoby a rozvoj strategií pro osvojení a vybavení si naučené slovní zásoby.
Metody hodnocení
zápečet za referát, seminární práce
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.