SZ6029 Teorie a metodika výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 3. 17:00–19:50 učebna 35, Pá 5. 4. 17:00–19:50 učebna 35
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6629 Theory and Methodology of Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět teorie a metodika výchovy je do inovovaného kurikula zařazen s ohledem na profil absolventa bakalářského studia, jehož součástí jsou také obecné edukativní kompetence, zejména schopnost připravit atraktivní výchovné činnosti z vybrané oblasti zájmu (viz koncepce seminářů k předmětu), ale také studentům zprostředkovat subjektivní nezprostředkovanou zkušenost s metodami rozvoje osobnosti (oblast volní, mravní, estetická, sociální apod.). Dílčí přednášky jsou koncipovány jako soubor specifických výchovných konceptů (teorií), jejichž znalost je součástí širších profesních kompetencí, které absolvent může uplatnit ať už jako pracovník mimoškolních zařízení (vychovatel, animátor apod.) nebo následně jako učitel. V rámci přednášek jsou představována témata, která mají v současné době vysokou společenskou relevanci. Dle svého zájmu si student volí praktický (aktivizující) seminář, kde se prostřednictví sebezkušenostních forem vzdělávání seznámí s praktickými postupy (metodikou) a specifickými oblastmi rozvoje kompetence. Např. Teorie a metodika her, TaM multikulturní výchovy, TaM dramatické výchovy, TaM estetické výchovy, TaM environmentální výchovy, TaM výchovy ke zdraví, Základy axiologie, apod. Součástí přednáškových bloků jsou také organizovány setkání s mimořádně zajímavými osobnostmi, kteří na základě vlastní zkušenosti mohou studentům zprostředkovat jinak obtížně sdělitelné obsahy jako například téma holokaustu, apod. Klíčové pojmy: výchova k hodnotám, jinakost, multikulturní výchova, výchova ve volném čase, sociálně pedagogický aspekt výchovy, respekt, kultura uznání, společnost, rodina, škola
Výstupy z učení
Co byste po absolvování předmětu měli umět a k čemu by měl být tento předmět užitečný? - Na konkrétních příkladech popsat praktické oblasti výchovy a provázat je s vybranými a vhodnými teoriemi s praktickými příklady. - Popsat výchovné působení v práci pedagogických pracovníků, vymezit vztah výchovy, kázně, autority a moci. Navrhnout postupy pro práci s autoritou a kázní ve výchově. - Vymezit výchovné působení třídního učitele, popsat spolupráci třídního učitele s dalšími aktéry výchovně-vzdělávacího procesu (zejména s rodiči žáků). - Popsat jednoduchý výchovný koncept vícedenní akce (školy v přírodě, tábora, kurzu apod.), včetně návrhu konkrétních činností ve vztahu ke specifickým skupinám (účastníkům). - Popsat a na konkrétních příkladech rozvést podstatu sociálního a osobnostního rozvoje. - Popsat smysl a význam her ve školním a mimoškolním prostředí. Vysvětlit principy fungování hry a jejího rozvojového potenciálu. - Navrhnout aktivity a činnosti jak pracovat s tématem hodnot v procesu výchovy a vzdělávání a charakterizovat význam multikulturní výchovy ve školním prostředí. - Orientovat se v nových inovativních edukativních přístupech a to i na základě představení vybraných koncepcí vzdělávání z oblasti alternativních škol a koncepcí.
Osnova
  • Úvod do předmětu Teorie a metodika výchovy V rámci této přednášky vysvětlíme, proč je důležité zabývat se výchovnými aspekty rozvoje osobnosti žáků, ale též učitelů, otevřeme jednotlivá témata přednáškových bloků a uvedeme vzájemné souvislosti přednášek a povinně volitelných seminářů. První setkání je věnováno též organizačním záležitostem, představení jednotlivých vyučujících, obsahu seminářů, ze kterých si můžete vybírat dle svého zájmu a vlastní volby. Představeny budou požadavky na ukončení předmětu. 1.Tematická skupina: Sociální svět dítěte/ žáka • Utváření postojů a předsudků Utváření postojů a práce s nimi. Studenti se seznámí a kriticky prozkoumají teoretické koncepty, které objasňují proces utváření předsudků ve školní třídě (společnosti) a vysvětlí principy, které jsou na pozadí utváření vztahů: struktura postoje, význam medií, význam zkušenosti v konstituování postoje. Budou přemýšlet o aplikaci teorií v edukačním prostředí, respektive - jak pracovat s postoji, jaká je role učitele při vytváření pozitivního třídního prostředí. Zhodnotí příklady konkrétních experimentů a reálných situací. • Využití kritického myšlení v globalizovaném světě, vliv a význam mediální výchovy Mediální gramotnost a mediální výchova, význam školy v chápání (mas)médií. Kritická reflexe mediálních sdělení: masmédia a jejich dopad na současnou společnost, zejména na individualitu dětí a mládeže. Manipulativní účinky médií. Výchova ke kritickému myšlení: základní metody aktivního učení (třífázový model učení E-U-R, učení prožitkem, atd.). • Sociální znevýhodnění, výchova k hodnotám Sociální znevýhodnění: náročné situace. Studenti se seznámí a porozumí sociálně pedagogickým aspektům výchovy a vzdělávání. Budou analyzovat náročné situace v práci pedagoga související se sociálním znevýhodněním dětí, žáků a dospívajících. Porozumí významu pedagogizace prostředí a aktivizace jedince a skupiny jako součásti výchovného procesu a jejich aplikace v kontextu sociální pedagogiky a sociální práce. Význam hodnot v práci (nejen) se sociálně znevýhodněními jedinci a skupinami. Výchova k hodnotám jako součást vzdělávání pedagogických pracovníků. • Práce učitele v multietnické školní třídě Multietnické školní třídy v kontextu české vzdělávací politiky. Bariéry a příležitosti v edukaci žáků s odlišným mateřským jazykem. Nástroje a typy pro práci v inkluzivním prostředí. Společenská heterogenita v ČR po roce 1989, vnímání jinakosti a význam multietnických tříd ve společnosti. 2. Tematická skupina: Vztahy ve školním prostředí a osobnost pedagoga • Respektující výchova a autorita Vymezení pojmu autorita, druhy autority, zdroje autority učitele. Respektující výchova jako příklad proměny práce s autoritou ve výchově. • Třídní učitel a jeho role ve výchově Výchovné činnosti třídního učitele při řízení výchovy a vzdělávání ve třídě, organizaci jejího života, vedení dokumentace, péči o materiální záležitosti, bezpečnost a zdraví žáků. Třídní učitel jako garant/koordinační a integrační činitel výchovné práce. Spolupráce s vyučujícími, vedením školy, poradenskými pracovníky a rodiči. Třídnické hodiny. • Kázeň a moc ve školní třídě Podoby a proměny kázně ve škole. Pravidla ve školní třídě a práce s nimi. Předcházení a řešení nekázně (proaktivní a reaktivní řízení třídy), včetně nevhodného chování učitele vůči žákům. Moc ve školní třídě, mocenské konstelace, moc učitele a moc žáků. Žákovská nonkonformita a rezistence. • Rodina, škola a komunita Proměny rodiny, rodina v postmoderní společnosti. Rodina v životě dětí, vztah rodiny a školního vzdělávání (reprodukce sociálních nerovností ve vzdělávání, soulad normativních světů). Spolupráce školy a rodiny – aktuální trendy (příklad smluv s rodiči). Funkčnost rodiny. Indikátory funkčnosti rodiny v práci pedagogického pracovníka. Spolupracující organizace. • Alternativní výchovné metody v práci pedagoga Vymezení alternativních směrů a inovací, jejich historických kořenů. Hledání charakteristických znaků alternativ dostupných v ČR (s přehledem alternativních škol v Brně). Důvody, které vedou rodiče k volbě alternativní školy. Příklady dobré praxe. Inovativní metoda SOLE. 3. Tematická skupina: Zážitek jako prvek edukačního procesu • Zkušenostně reflektivní učení Volný čas jako součást edukace. Studenti hlouběji porozumí problematice zkušenostně reflektivního učení, které se rozvíjí zejména v oblasti zájmového vzdělávání, ale v současné době se stává silnou alternativou pro školní edukační strategie. Seznámí se s teoretickými koncepty zkušenostně reflektivního učení, reflexe, zážitku, učení, konstruktivismu, sociální teorie učení. John Dewey, David Kolb, K. Lewin, David Schön, Ch. Argyris, včetně jejich praktické aplikace teorií do konkrétní edukativní aktivity. • Edukativní možnosti her Zážitkové metody a hry, jejich využití ve školním a mimoškolním prostředí. Studenti si vyjasní, jak hry zprostředkovávají žákům poznání, které je obtížně verbálně sdělitelné, vysvětlitelné. Aplikují obecný model hry jako „obrazu lidské reality“, identifikují podstatu simulace, osvojování rolí, principy a funkce, na kterých je podstata edukativních her založena.
Literatura
    doporučená literatura
  • STŘELEC, Stanislav. Teorie a metodika výchovy-pojetí předmětu. In Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, s.r.o., 2002. s. 9-13, 150 s. ISBN 80-86633-00-4. info
  • DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. Translated by Lucie Motlová - Alžběta Hesová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 259 s. ISBN 8020408444. info
  • DAMASIO, Antonio R. Descartes' error :emotion, reason, and the human brain. 1st ed. New York: Quill, 1998. xix, 312 s. ISBN 0-380-72647-5. info
  • BREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 213 s. ISBN 8071131695. info
    neurčeno
  • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
Výukové metody
Samostatná práce studentů: Prostudovat si jednotlivá témata uvedená v sylabu, seznámit se s doporučenou literaturou a připravit se na písemný test.
Metody hodnocení
písemný test, 30 položek, minimum 60%
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2624
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.