SZ6029 Teorie a metodika výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 22. 2. 17:00–19:50 učebna 35, So 14. 3. 17:00–19:50 učebna 35
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6629 Theory and Methodology of Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Předmět teorie a metodika výchovy je do inovovaného kurikula zařazen s ohledem na profil absolventa bakalářského studia, jehož součástí jsou také obecné edukativní kompetence, zejména schopnost připravit atraktivní výchovné činnosti z vybrané oblasti zájmu (viz koncepce seminářů k předmětu), ale také studentům zprostředkovat subjektivní nezprostředkovanou zkušenost s metodami rozvoje osobnosti (oblast volní, mravní, estetická, sociální apod.). Dílčí přednášky jsou koncipovány jako soubor specifických výchovných konceptů (teorií), jejichž znalost je součástí širších profesních kompetencí, které absolvent může uplatnit ať už jako pracovník mimoškolních zařízení (vychovatel, animátor apod.) nebo následně jako učitel. V rámci přednášek jsou představována témata, která mají v současné době vysokou společenskou relevanci. Dle svého zájmu si student volí praktický (aktivizující) seminář, kde se prostřednictví sebezkušenostních forem vzdělávání seznámí s praktickými postupy (metodikou) a specifickými oblastmi rozvoje kompetence. Např. Teorie a metodika her, TaM multikulturní výchovy, TaM dramatické výchovy, TaM estetické výchovy, TaM environmentální výchovy, TaM výchovy ke zdraví, Základy axiologie, apod. Součástí přednáškových bloků jsou také organizovány setkání s mimořádně zajímavými osobnostmi, kteří na základě vlastní zkušenosti mohou studentům zprostředkovat jinak obtížně sdělitelné obsahy jako například téma holokaustu, apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: • popsat oblasti výchovy a provázat jejich vybrané teorie s praktickými příklady • vytvořit jednoduchý výchovný koncept vícedenní akce (školy v přírodě, tábora, kurzu apod.), včetně návrhu konkrétních činností ve vztahu ke specifickým skupinám (účastníkům) • popsat a na konkrétních příkladech rozvést podstatu sociálního a osobnostního vzdělávání • vytvořit soubor her ve vztahu k rozvoji konkrétních kognitivních procesů, oblastí rozvoje osobnosti • navrhnout konkrétní edukativní strategie pro žáky pocházející z různého kulturního prostředí, se sociálním znevýhodněním apod. s cílem vytvořit pozitivní klima ve třídě • popsat procesy, které vedou k vyčleňování dětí (žáků) z přirozeného sociálního prostředí (např. třídy, party, rodiny apod.) a navrhnout preventivní opatření • popsat procesy, které vedou k vyčleňování dětí (žáků) z přirozeného sociálního prostředí (např. třídy, party, rodiny apod.) a navrhnout preventivní opatření • popsat oblasti výchovy a provázat jejich vybrané teorie s praktickými příklady • pracovat s tématem hodnot v procesu výchovy a vzdělávání • charakterizovat význam multikulturní výchovy ve školním prostředí • orientovat se v nových výchovných přístupech uplatňovaných v pedagogické praxi Klíčové pojmy: výchova k hodnotám, jinakost, multikulturní výchova, výchova ve volném čase, sociálně pedagogický aspekt výchovy, respekt, kultura uznání, společnost, rodina, škola
Osnova
  • 1. Škola pro 21. století. Cílem přednášky je poukázat na přeměnu společnosti v souvislosti s aktuálními celosvětovými problémy, které dopadají na jedince, rodinu a celou společnost. Otevřít možná řešení těchto problémů. Naznačit kontext přeměny společnosti a transformaci školního procesu. Představení nových přístupů ve školní praxi a aplikace těchto trendů do výchovného procesu. Příklady zajímavých praxí reformy kurikulí - např. Alberta, Singapore, Austrálie a reflektování základních principů, na kterých jsou postaveny a v čem tkví jejich úspěch. Otevřít diskuzi o možné přenositelnosti těchto konceptů. 2. Náročné situace v práci pedagoga. Cílem přednášky je představit studentům sociálně pedagogický aspekt výchovy a vzdělávání. Poukázat na náročné situace v práci pedagoga související se sociálním znevýhodněním dětí, žáků a dospívajících. Propojit oblasti výchovy, sociální pedagogiky a sociální práce a představit možná řešení. Přiblížit význam pedagogizace prostředí a aktivizace jedince a skupiny jako součásti výchovného procesu. 3. Přirozená prostředí výchovy. Cílem přednášky je nahlédnout do proměny podob rodiny v prostoru a čase. Studenti se seznámí se s pásmy funkčnosti rodiny a s indikátory funkčnosti rodiny, které mohou zaznamenat v pozici pedagogického pracovníka. Jako nástroj intuitivní diagnostiky rodiny bude představena intepretace dětské kresby. Studenti budou obeznámeni s institucemi, které s rodinou spolupracují. 4. Výchova k hodnotám jako součást pedagogické činností, axiologická dimenze v práci učitele. Cílem přednášky je otevřít téma hodnot v souvislosti s výchovným procesem. Ukázat studentům, jak lze pracovat s hodnotami, s hodnotovou orientací dětí a žáků. Hodnotová výchova jako reakce na krizi společnosti. Spoluodpovědnost za předávání hodnot; rodina, společnost, škola. 5. Kultura uznání v prostředí školy. Cílem přednášky je otevřít téma jinakosti ve školním prostředí, poukázat na význam multikulturní výchovy jako výchovy k respektu, toleranci a konstruktivní spolupráci. Představit možnosti aplikace multikulturní výchovy do vzdělávacího a výchovného procesu. Jednota v různosti jako reakce na multikulturní prostředí školy. 6. Hry a zážitkové metody výchovy. Cílem přednášky bude vysvětlit studentům, jak hry zprostředkovávají žákům poznání, které je obtížně verbálně sdělitelné, vysvětlitelné, zprostředkovatelné. Bude představen obecný model hry jako „obrazu lidské reality“, podstata simulace, osvojování rolí, principy a funkce na kterých je podstata edukativních her založena. 7. Co a jak se učíme ve volném čase. Platforma zkušenostně reflektivního učení - teoretické přístupy s praktickými příklady. Cílem přednášky je zprostředkovat studentům problematiku zkušenostně reflektivního učení, které se rozvíjí zejména v oblasti zájmového vzdělávání, ale v současné době se stává silnou alternativou pro školní edukační strategie. Zkušenostně reflektivní učení, reflexe, zážitek, učení, konstruktivismus, sociální teorie učení, John Dewey, David Kolb, C. Lewin, David Schön, Ch. Argyris. Ukázka praktické aplikace teorií do konkrétní vzdělávací aktivity. 8. Alternativní výchovné metody v práci pedagoga. Cílem přednášky je představit aktuální alternativní metody a jejich možnou aplikaci do školního prostředí. Příklady dobré praxe ve vybraných českých školách. Význam alternativních přístupů v práci učitele. 9. Dramatická výchova ve školní praxi. Cílem přednášky je představit vybrané metody dramatické výchovy, které lze aplikovat do učitelské praxe. Souvislosti mezi metodami aplikovaného dramatu a osobnostním rozvojem pedagogického pracovníka. Praktické ukázky práce aplikace metod. ¨ 10. Vyčleňování žáků ze sociálního prostředí. Cílem přednášky je zjistit, na koho se jako asistenti pedagoga či učitelé mohou obrátit v případě vyčleňování žáků ze sociálního prostředí, a to ve škole (školní poradenské pracoviště) a mimo školu (poradenská zařízení v resortu MŠMT). Studenti se setkají se s vybranými nástroji diagnostiky klimatu a sociálních vztahů v sociální skupině, včetně využití jejich výsledků k prevenci sociálního vylučování žáků. Porozumí výchovnému významu prostředí vrstevnických skupin a možnostem preventivního působení pedagoga ve vrstevnických skupinách. 11. Jak se utváří postoje a předsudky? Cílem přednášky je představit teorie, které vysvětlují proces utváření předsudků ve školní třídě (společnosti) a vysvětlit principy, které jsou na pozadí utváření vztahů. Struktura postoje, význam medií, význam zkušenosti v konstituování postoje. Jak pracovat s postoji, jaká je role učitele při vytváření pozitivního třídního prostředí. Příklady konkrétních experimentů a reálných situací. 12. Sociálně pedagogické aspekty komunikace ve školní třídě – Cílem přednášky je představit význam neverbální a paralingvistické složky komunikace ve školní třídě. Upozornit na význam fyziologických, neurologických procesů pro tuto komunikaci. Celá přednáška bude zastřešena analýzou videa konfliktní situace v multietnické třídě a zdrojů tohoto konfliktu pramenících z neverbálních složek komunikace. 13. Dítě jako klíč k celoživotnímu učení. Základní premisa uvádí, že pokud chceme vzdělávat děti a motivovat je k celoživotnímu učení, je nutné pracovat i s rodiči a širší komunitou - vytvářet učící se komunitu. Škola je pouze jedním z nástrojů předávání, přítomná je práce s dalšími prostory, které vzdělávají, propojování formálního a neformálního vzdělávání, reflektování potřeby učící se komunity (designovat potřeby a na tomto základě je individuálně rozvíjet). 14. Inspirativní praxe. Náhled do uvažování osobností z řad učitelů a ředitelů.
Literatura
    doporučená literatura
  • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy : úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. Translated by Alexandr Tuček. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 8086263231. info
    neurčeno
  • DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. Translated by Lucie Motlová - Alžběta Hesová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 259 s. ISBN 8020408444. info
Výukové metody
Prostudovat si jednotlivá témata uvedená v sylabu, seznámit se s doporučenou literaturou a připravit se na písemný test.
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Limit pro úspěšné zvládnutí testu je následující: A: 30 - 28 bodů B: 27 - 25 bodů C: 24 - 22 bodů D: 21 - 19 bodů E: 18 - 16 bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.