SZ6609 Social Psychology

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6609/OS01: Pá 12. 3. 10:00–11:50 učebna 22, Pá 9. 4. 10:00–11:50 učebna 32, Pá 7. 5. 10:00–11:50 učebna 22, D. Havelka
SZ6609/01: Pá 19. 3. 10:00–11:50 učebna 34, Pá 23. 4. 10:00–11:50 učebna 34, Pá 21. 5. 10:00–11:50 učebna 34, T. Škubalová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6009 Sociální psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se stěžejními sociálně-psychologickými teoriemi a se základními koncepty a fenomény, které sociální psychologie zkoumá. Jednotlivá témata přednášek jsou vybrána tak, aby je student mohl zužitkovat ve svém povolání. Výklad učiva bude navazovat na znalosti z předmětu Úvod do pedagogiky a psychologie (teorie základních emocí, druhy učení, motivace, osobnost) a předmětu Vývojová psychologie (teorie citové vazby, socializace, vývoj vztahů). Student získá teoretické i praktické znalosti týkající se vlivu různých sociálních skupin na jedince. Student bude mít možnost reflektovat různé sociální vlivy na sebe jako občana, na sebe jako učitele i na své žáky. Semináře jsou zaměřeny na sebezkušenost a na zvýšení senzitivity v sociálních aktivitách a na diskuzi o klíčových tématech sociální psychologie. Na závěrečném hodnocení se podílí jak aktivita během semestru, tak i výsledky písemného testu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
rozumět základním termínům sociální psychologie a bude je umět vysvětlit.
schopen popsat a vysvětlit několik klíčových teorií sociální psychologie (citové vazby, sociálního učení, frustrace-agrese, základních emocí, atribuce) a několik sociálních jevů (konformitu, poslušnost k autoritě, vznik sociálních stereotypů a jiných sociálních zkreslení).
porozumí vlivu skupiny na jedince, vzniku stereotypů a předsudků, vztahům mezi skupinami a tlakům uvnitř skupiny.
porozumí užitečnosti empirických zjištění sociální psychologie při plánování a reflexi vlastní pedagogické praxe.
si prohloubí schopnost sebereflexe v oblasti sociálně-psychologických jevů.
schopen reflektovat problematiku inkluze z perspektivy sociální psychologie.
Osnova
 • Sylabus přednášek:
 • 1. a 2. týden: Role socializace, sociální fenomény z hlediska evoluce; Sociální vztahy v raném dětství: teorie citové vazby (J. Bowlby a M. Ainsworthová), vliv raných sociálních zkušeností na pozdější život
 • 3. a 4. týden: Sociální vlivy při utváření osobnosti v různých věkových obdobích; Vliv rodiny, sourozenecké konstelace a okolí, vliv výchovy na utváření osobnosti; Sociální percepce
 • 5. a 6. týden: Meziskupinové vztahy: teorie a faktory působící v meziskupinovém chování, role sociálních skupin ve školním věku a v dospívání
 • 7. a 8. týden: Dynamika sociální skupiny: sociální facilitace, sociální lenost, konformita, poslušnost vůči autoritě, vliv sociální role na chování jedince
 • 9. a 10. týden: Emoce: komunikační funkce emocí, role neverbálního chování; Agrese: teorie vzniku a průběh agrese, teorie sociálního učení (A. Bandura)
 • 11. a 12. týden: Konflikt: typy a průběh konfliktů, konflikt na půdě školy a jeho řešení; Sociální identita a sebepojetí: jak jedince ovlivňuje členství v sociálních skupinách, vývoj sebepojetí v předškolním věku
 • Sylabus cvičení:
 • 1. a 2. týden: sebeprezentace a sociální zakotvenost sebepojetí 3. a 4. týden: emoce a jejich role v komunikaci, management emocí
 • 5. a 6. týden: agrese: její průběh a podoby v lidské komunikaci (ve školním prostředí)
 • 7. a 8. týden: sociální stereotypy: jejich reflexe a práce s nimi
 • 9. a 10. týden: vliv skupiny na jedince: jedinec jako člen sociální skupiny
 • 11. a 12. týden: prezentace vybraných prací studentů
Literatura
  povinná literatura
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vydání sedmé. Praha: Portál, 2013. 166 stran. ISBN 9788026205340. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
  doporučená literatura
 • DENZIN, Norman K. Childhood socialization. Rev. 2nd ed. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2010. xv, 235. ISBN 9781412810593. info
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 260 s. ISBN 8024700425. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 8024601818. info
  neurčeno
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 9788020016799. info
 • KOMÁRKOVÁ, Růžena, Ivan SLAMĚNÍK a Josef VÝROST. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Výukové metody
Přednáška, skupinové diskuse, samostatná četba vybraných textů, tvorba seminární práce
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu student: • průběžně, dle zadání vyučujícího, studuje povinnou literaturu (odevzdává výtah z povinné literatury, popř. odpovídá na otázky vztahující se k povinné literatuře) • aktivně se zapojuje do výuky • napíše závěrečný test, který prověřuje znalost základních termínů, fenoménů a teorií. V testu musí správně odpovědět na 60% otázek.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SZ6609