SKPC001 Problémy pedagogiky v mezioborových souvislostech

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenty k mezioborovému uvažování o pedagogických tématech a problémech, k řešení pedagogických problémů a situací v širších kontextech. Tím podněcovat a postupně rozvíjet jejich pedagogické myšlení. Student by se měl naučit kriticky přistupovat k analýze a řešení pedagogických problémům, s využitím různých zdrojů informací.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen po absolvování předmětu (a v průběhu dalšího studia):
- napsat recenzi publikace z oblasti výchovy a vzdělávání;
- analyzovat pedagogické problémy z více hledisek, s využitím porovnání různých teoretických přístupů;
- v odborných diskusích doložit vlastní stanoviska a názory věcnými argumenty (např. s využitím odborných zdrojů a pramenů);
- osvojené poznatky z tohoto předmětu aplikovat při zpracovávání disertační práce.
Osnova
 • 1. Obecnější východiska mezioborového uvažování
 • - Pojmové ukotvení pedagogiky.
 • - Pedagogika versus další sociální vědy.
 • - Interdisciplinarita a transdisciplinarita ve vědách o člověku.
 • 2. Vybrané problémy pedagogiky, jejichž analýza bude založena na využití mezioborových přístupů
 • - Základní diskurzy výchovy a vzdělávání.
 • - Výzvy znalostní společnosti pro pedagogiku.
 • - Vztah teorie a praxe v pedagogice.
 • - Obsahová a procesuální dimenze výchovy a vzdělávání.
 • - Pedagogická situace jako elementární jednotka procesů výchovy a vzdělávání.
 • - Žák jako objekt i subjekt výchovy a vzdělávání.
 • - Profese učitele v tranzici.
 • - Škola jako místo poznávání, spolupráce a kultivace osobnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.
 • Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.
 • Bernstein, J. H. (2015). Transdisciplinarity: A review of its origins, development, and current issues. Journal of Research Practice, 11(1), on-line.
 • Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál.
 • Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.
 • Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.
 • Harring, M., Rohlfs, C. & Gläser-Zikuda, M. (Eds.), (2019). Handbuch Schulpädagogik. Münster: Waxmann.
 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. , Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalstí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MU,.
 • Prokop, J. (2005). Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Lorenzová, J. (2016). Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Karolinum.:
 • Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
  doporučená literatura
 • Havlík, R., & Koťa, J. (2002). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.
 • Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti: teorie a praxe. Praha: ASPI Publishing.
 • Pelikán, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek.
 • Maňák, J., Janík, T., Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.
 • Kučerová, S. (1996). Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: ManaCon.
 • Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.
Výukové metody
Přednášky kombinované se semináři. Metody: diskusní metody, řešení problémů, individuální a skupinová práce.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola: student zpracuje recenzi pedagogické publikace a esej na zvolené téma - k nim proběhne diskuse. Zkouška: ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: dle rozvrhu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.