SKPC001 Problémy pedagogiky v mezioborových souvislostech

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
individuální práce odpovídající kreditové váze. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenty k mezioborovému uvažování o pedagogických tématech a problémech, k řešení pedagogických problémů a situací v širších kontextech. Tím podněcovat a postupně rozvíjet jejich pedagogické myšlení. Student by se měl naučit kriticky přistupovat k analýze a řešení pedagogických problémům, s využitím různých zdrojů informací.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen po absolvování předmětu (a v průběhu dalšího studia):
- napsat recenzi publikace z oblasti výchovy a vzdělávání;
- analyzovat pedagogické problémy z více hledisek, s využitím porovnání různých teoretických přístupů;
- v odborných diskusích doložit vlastní stanoviska a názory věcnými argumenty (např. s využitím odborných zdrojů a pramenů);
- osvojené poznatky z tohoto předmětu aplikovat při zpracovávání disertační práce.
Osnova
 • 1. Obecnější východiska mezioborového uvažování
 • - Pojmové ukotvení pedagogiky.
 • - Pedagogika versus další sociální vědy.
 • - Interdisciplinarita a transdisciplinarita ve vědách o člověku.
 • 2. Vybrané problémy pedagogiky, jejichž analýza bude založena na využití mezioborových přístupů
 • - Základní diskurzy výchovy a vzdělávání.
 • - Výzvy znalostní společnosti pro pedagogiku.
 • - Vztah teorie a praxe v pedagogice.
 • - Obsahová a procesuální dimenze výchovy a vzdělávání.
 • - Pedagogická situace jako elementární jednotka procesů výchovy a vzdělávání.
 • - Žák jako objekt i subjekt výchovy a vzdělávání.
 • - Profese učitele v tranzici.
 • - Škola jako místo poznávání, spolupráce a kultivace osobnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.
 • Harring, M., Rohlfs, C. & Gläser-Zikuda, M. (Eds.), (2019). Handbuch Schulpädagogik. Münster: Waxmann.
 • Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.
 • Prokop, J. (2005). Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum.
 • Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál.
 • Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.
 • Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.
 • Bernstein, J. H. (2015). Transdisciplinarity: A review of its origins, development, and current issues. Journal of Research Practice, 11(1), on-line.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
 • Lorenzová, J. (2016). Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Karolinum.:
 • Slavík, J., Janík, T., Najvar, P. , Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalstí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MU,.
  doporučená literatura
 • Maňák, J., Janík, T., Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.
 • Kučerová, S. (1996). Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: ManaCon.
 • Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek.
 • Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti: teorie a praxe. Praha: ASPI Publishing.
 • Havlík, R., & Koťa, J. (2002). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.
 • Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.
 • Pelikán, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum.
Výukové metody
Přednášky kombinované se semináři. Metody: diskusní metody, řešení problémů, individuální a skupinová práce.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola: student zpracuje recenzi pedagogické publikace a esej na zvolené téma - k nim proběhne diskuse. Zkouška: ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: dle rozvrhu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.