RV2MP_3ZOS Zátěžové, ohrožující a krizové situace

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Miloslava Marková
Rozvrh
Út 8:50–10:30 učebna 27
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních znalostí potřebných k orientaci v problematice takových situací v životě člověka, které lze označit jako zátěžové, krizové popř. ohrožující zdravý vývoj dětí či dospělých, psychické či fyzické zdraví jedince, funkce rodiny apod. Důraz je kladen na možnosti reparace popř. prevence těchto situací. Předmět zahrnuje i problematiku osobního bezpečí a možností krizové intervence.
Osnova
  • 1. Rizikové a protektivní faktory . Zátěž, stres, trauma, traumatizace, posttraumatická stresová porucha. 2. Krize v rodině. Manželské krize. Rodina a rozvod. Rozvodová a porozvodová situace. 3. Výchova dítěte v rodině. Problémy spojené s nevhodným působením rodiny. Psychická deprivace a její následky. 4. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 5. Rodina a nemoc. Rodina a psychická porucha. Návykové chování a rodina. 6. Úmrtí člena rodiny, situace ztráty blízkého člověka. 7. Možnosti psychologické pomoci v zátěžových event. ohrožujících situacích.
Literatura
  • ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře, prezentování a diskutování vybraných témat; po dobu celého semestru student pracuje na vybraném seminárním úkolu, jehož odevzdání je podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu.
Informace učitele
ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. 204 s. ISBN 80-902614-1-8. GJURIČOVÁ, Š., KOCOURKOVÁ, J., KOUTEK, J. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2000. 101 s. ISBN 80-7021-416-3. MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. Studijní texty; Sv. 3. Bibliogr.: s. 124. - Slovníček pojmů. - Pozn. ISBN 80-901424-7-8. MUFSON, S., KRANZ, R. O týrání a zneužívání : Straight talk ablout child abuse (Orig.). Translated by Eva Hauserová. Praha : Lidové noviny, 1996. 131 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-194-8. PERNEROVÁ, R. A. Tabu v rodinné komunikaci : o čem se v rodinách nemluví, ač by to bylo užitečné. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. 168 s. ISBN 80-7178-363-3. PORTERFIELD, K. M. Jak se vyrovnat s následky traumatu : Straight talk about post-traumatic stress, coping with the aftermath of trauma (Orig.). Translated by Miroslava Camutaliová. Praha : Lidové noviny, 1998. 143 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-262-6. Pöthe, Petr. Dítě v ohrožení. 2., rozš. vyd. Praha : G plus G, 1999. 186 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-86103-21-8. SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 173 s. ISBN 80-7178-559-8. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.