SPLBP_ZSS2 Základy speciální pedagogiky 5 Surdopedie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPLBP_ZSS2/01: Út 13:25–15:05 učebna 53, L. Hricová
Předpoklady
Předmět je vyučován v rámci studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se bude po absolvování orientovat v oboru surdopedie; bude umět definovat osobu se sluchovým postižením; osvojí si základní znalosti v oblasti možností komunikace sluchově postižených; bude schopen vyjmenovat základní kompenzační pomůcky pro sluchově postižené a bude znát systém péče o sluchově postižené v ČR, včetně systému vzdělávání sluchově postižených.
Osnova
  • Sluchová protetika, včasná intervence u sluchově postižených, možnosti vzdělávání sluchově postižených v ČR, metody práce u sluchově postižených, profesní orientace sluchově postižených, tlumočnické služby, organizace sluchově postižených, sluchová vada a další kombinovaná postižení, hluchoslepota.
Literatura
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Diskuse o prostudované doporučené literatuře, písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek)a ústní zkouška.
Informace učitele
Doporučená literatura: Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005 (www.frpsp.cz) FREEMAN,R.D. et al. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: MU, 2006, s. 127-143. HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Brno: MU, 2006, s. 243-281. HRUBÝ, J., BAREŠOVÁ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha, Septima, 1999 KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: Vydavetelství Univerzity Palackého, 2003. STRNADOVÁ, V. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998. STRNADOVÁ, V. Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Helix, 2001. ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999. Hypertextové odkazy: www.cktzj.com, www.ruce.cz, www.ticho.cz, www.frpsp.cz, www.teiresias.muni.cz Časopisy: Speciální pedagogika, Gong, Unie, INFO Zpravodaj, Doteky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.