SPLBP_ZSS2 Intervence u osob se zrakovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPLBP_ZSS2/01: Čt 10:15–11:00 učebna 52, M. Vrubel
Předpoklady
Předmět je vyučován v rámci studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky, ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADŮ OFTALMOPEDIE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je zprostředkovat informace z oboru pedagogiky osob s postižením zraku se zřetelem na poradenství u dětí, žáků a dospělých osob se zrakovým postižením. Na konci kurzu by měli studenti znát a užívat informace: předmět oftalmopedie, funkční projevy zrakových vad, oftalmopedická diagnostika, dítě, žák, osoba slabozraká, nevidomá, s těžce slabým zrakem, edukace a poradenství pro děti, žáky a dospělé se zrakovým postižením, pomůcky pro osoby se zrakovým postižením, intervence k rozvoji specifických dovedností osob se zrakovým postižením, krizová intervence, práce s rodinou dítěte, náročná životní situace, kvalita života osob s postižením zraku.
Osnova
 • 1.Teoretická východiska pedagogiky osob se zrakovým postižením 2. Školské a sociální poradenství pro děti, žáky a dospělé osoby se zrakovým postižením. 3. Funkční projevy zrakových vad a jejich dopad do vzdělávání a na běžný život. 4. Zpřístupnění informací osobám se zrakovým postižením, pomůcky pro osoby se zrakovým postižením. 5. Komunikace s osobou se zrakovým postižením a techniky provázení. 6. Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. 7. Speciálně pedagogická centra pro zrakově postižené 8. Organizace zabývající se sociálním poradenstvím a sociální rehabilitací pro osoby se zrakovým postižením /Tyfloservis, TyfloCentrum, Domovy pro osoby se zrakovým postižením/ 9. Intervence pro osoby se zrakovým postižením dle věku i oblasti. 10. Zrakové postižení jako náročná životní situace pro člověka i rodinu. 11. Aspekty poradenství - krizová intervence, práce s klientem, osobnost poradce, poradenské techniky.
Literatura
  povinná literatura
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: muni press, 2013. ISBN 978-80-210-6306-8.
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Edited by Dagmar Opatřilová. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 292 stran. ISBN 8021039779. info
  neurčeno
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 6., V Portálu 5. vyd. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679224. info
 • MICHALÍK, Jan. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 511 s. ISBN 9788073678593. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ a Zita NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie : texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 125 s. ISBN 9788073151591. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 9788024418575. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, konzultace, prezentace studentů, videomateriál, skupinová práce, samostatná práce.
Metody hodnocení
Tvorba projektu a jeho prezentace, diskuse a prezentace nad vybraným literárním zdrojem.
Informace učitele
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9 WALTHES, R. Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. München: Ernst Reinhardt Verlag. 2003. ISBN 3-497-01651-9 Internetové zdroje: Inovace činností speciálně pedagogických center. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/ Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/ Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením [online] Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/ Tyflopedie. Tyflopedické distanční texty [online]. c2009 Dostupný z www tdt.upol.cz/publikace.html Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené [online]. c2012 Dostupný z http://centrumpronevidome.cz/doc/kompenzacni-pomucky.pdf http://poslepu.blogspot.cz/ www.sons.cz www.braillnet.cz www.lorm.cz www.iazt.cz www.icevi.org www.ranapece.cz www.spektra.eu www.teiresias.muni.cz www.svarovsky.cz www.okamzik.cz www.ktn.cz www.european-agency.org
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2015/SPLBP_ZSS2