SPLBP_SPDS Specializace: Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická a oftalmopedická

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPLBP_KSP2 Spec.Komunikace sluch. post. 2
Předmět je vyučován v rámci studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky o diagnostice sluchových poruch a metodách surdopedické diagnostiky, informace o objektivních a subjektivních zkouškách sluchu, komplexním vyšetření, o možnostech spolupráce speciálního pedagoga s dalšími odborníky - foniatrem, lékařem ORL, psychologem, psychiatrem a neurologem. Student získá základní poznatky o diagnostice zrakových vad a postižení a jejich funkčních projevů, metodách oftalmopedické diagnostiky, zrakové terapii a náplni činnosti zrakového terapeuta, o možnostech multidisciplinární spolupráce za účelem kvalitní oftalmopedické diagnostiky, informace o diagnostice specifických oblastí osob se zrakovým postižením.
Osnova
 • Systém poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb, komplexní diagnostické vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy, korekce sluchových vad a užití sluchové protetiky. Školské a sociální poradenství u dětí, žáků a dospělých osob se zrakovým postižením. Komplexní oftalmopedická diagnostika. Identifikace zrakových vad a postižení na základě sekundárních projevů. Multidisciplinární přístup a multidisciplinární tým v diagnostice. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví Zraková terapie a vyšetření zrakových funkcí. Diagnostika ostatních specifických oblastí u dětí, žáků a dospělých osob se zrakovým postižením. Standardizované a nestandardizované testy v oftalmopedické diagnostice dle vyšetřovaných oblastí.
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Vidí váš žák na tabuli? aneb Nepozornost může být způsobena i zrakovou vadou. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 2013, roč. 137, č. 03, s. 30-33. ISSN 0323-0449.
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
  doporučená literatura
 • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 243-281. ISBN 80-210-3977-9. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764. info
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: muni press, 2013. ISBN 978-80-210-6306-8.
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
  neurčeno
 • MORAVCOVÁ, Dagmar a Eva MATOUŠKOVÁ. Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a kamerovou televizní lupou : metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností : (pro učitele, vychovatele, žáky se zrakovým postižením a jejich rodiče). V Praze: [s.n.], 2011. 48 s. ISBN 9788025498774. info
 • SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 792 s. Studium. ISBN 978-80-7367-566-0. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Zpracování případové studie dítěte se sluchovým postižením. Zpracování souhrnné zprávy v rozsahu 2-3 stran formátu A4 o možnostech včasné diagnostiky sluchového postižení a následné péče o děti s diagnostikovanou vadou sluchu v ČR. Ústní zkouška, nebo Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek). Zpracování případové studie dítěte se zrakovým postižením se zřetelem na oblasti kognitivních funkcí.
Informace učitele
Doporučená literatura: HERDOVÁ, S. Vyšetřování sluchu u dětí. Pediatrie pro praxi, 2004/4. Dostupné na World Wide Web: HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D.(ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Brno: MU, 2006, s. 243-281. KLENKOVÁ, J., KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka. Brno: MC 2005. LECHTA, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: 1990. ISBN 80-08-00447-9. LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5. MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: 1994. NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha: 1997. Přinosilová, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU, 1997, 2000. SEIFERTOVÁ, J. Spolupráce praktických dětských lékařů a specialistů v oboru chorob ušních, nosních a krčních. Pediatrie pro praxi, 2001/2. Dostupné na World Wide Web: SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. VAŠEK, Š. Špeciálněpedagogická diagnostika a prognostika. Bratislava: 1984. Doporučená literatura z oftalmopedie: Vybrané literární a internetové zdroje: BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Rozvoj zrakového vnímání. 1., 2., 3. díl. Brno: Computer press, 2009. NOVÁKOVÁ, Zita. Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-180, 22 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-6044-9. NOVÁKOVÁ, Zita. Oftalmopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 253-272, 19 s. neuveden. ISBN 978-80-7315-198-0. NOVÁKOVÁ, Zita. Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-154, 16 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5880-4. MASON, H.; McCALL, S. Visual Impairment. London. David Fulton Publishers. 1999. ISBN 1-85346-412-0. Internetové zdroje: 1.Inovace činností speciálně pedagogických center. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/ 4.Tyflopedie. Tyflopedické distanční texty [online]. c2009 Dostupný z www tdt.upol.cz/publikace.html 5.Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené [online]. c2012 Dostupný z http://centrumpronevidome.cz/doc/kompenzacni-pomucky.pdf http://poslepu.blogspot.cz/ 6.www.sons.cz 7.www.braillnet.cz 8. www.lorm.cz 9. www.iazt.cz 11. www.ranapece.cz 12. www.ranapece.eu 12. www.spektra.eu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.