IVp100 Andragogika a geragogika

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Vendula Malaníková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům obor andragogika a geragogika, zařadit je do historického, společenského a vědeckého kontextu. Důraz je kladen na pochopení základních kategorií, jako je dospělý člověk a senior, vzdělávání dospělých a seniorů, mobilizace lidského kapitálu a kvalita života. Zmíněny budou hlavní principy, formy, metody a strategie ve vzdělávání dospělých a seniorů společně s vymezením specifických rysů edukačních postupů u této populace. V rámci kurzu si studenti osvojí základní metody pro práci s dospělými jedinci a seniory společně s vhodnými motivačními postupy. V neposlední řadě budou zmíněny zákonitosti edukačních procesů, podmínky tvorby kurikula a klíčových kompetencí při vzdělávání dospělých a seniorů se zřetelem na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.
Očekávané výstupy:
• student zná předmět, cíle, obsah, formy, metody, principy a prostředky, kterými disponuje soudobá andragogická teorie se zaměřením na vzdělávání dospělých a seniorů;
• porozumí teorii vzdělávání dospělých a seniorů a zejména dovedou aplikovat informativní a formativní metody výuky;
• je schopen zpracovat návrh vzdělávacího projektu, či kurikula (plán, osnova, forma, metody, didaktická technika atd.) pro výuku dospělých a seniorů, jakož i pro přípravu lektorů pro práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit specifika vzdělávání dospělých a seniorů ve srovnání se vzděláváním dětí a mladistvých
- popsat jednotlivé teorie vzdělávání dospělých a určit jejich silné a slabé stránky
- vysvětlit základní pojmy z andragogiky, speciální andragogiky a sociologie dospělých
- navrhnout komplexní plán edukační intervence pro skupinu osob v dospělém věku, včetně návrhu a metod a forem výuky
- identifikovat kritické uzly životní dráhy dospělého jedince a navrhnout intervenční strategie pro zmírnění nebo odstranění jejich negativního dopadu na jedince i společnost
Osnova
 • Vymezení klíčových pojmů andragogiky a geragogiky v historickém, společenském a vědeckém kontextu.
 • Objekt andragogiky a geragogiky – dospělý jedinec a senior, specifikace osobnosti a druhy učení dospělých a seniorů.
 • Andragogické profese. Osobnostní předpoklady a nároky při vzdělávání a intervenci u dospělých.
 • Cíle vzdělávání dospělých a seniorů; Motivace ke vzdělávání v dospělosti a ve vyšším věku.
 • Vytváření a obsah kurikula při vzdělávání dospělých a seniorů – koncepce, učební plány, osnovy, učebnice. Návrh vzdělávacích aktivit.
 • Principy, metody, formy a strategie při vzdělávání dospělých a seniorů.
 • Plánování vzdělávání dospělých a seniorů – praktické edukační postupy (struktura, organizace, obsah).
 • Materiální zajištění edukačního procesu u dospělých a seniorů – využití soudobých technologií, plánování a projektování ve vzdělávacím procesu.
 • Filozofie ve vzdělávání dospělých, vliv sociálního prostředí, kvalita života a kompetence dospělého a seniorského věku.
Literatura
  povinná literatura
 • MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu : andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 323 s. ISBN 9788073575816. info
 • MERRIAM, Sharan B., Rosemary S. CAFFARELLA a Lisa BAUMGARTNER. Learning in adulthood : a comprehensive guide. 3rd ed. San Francisco: John Wiley & Sons, 2007. xvi, 533. ISBN 9780787975883. info
 • KNOWLES, Malcolm S., Elwood F. HOLTON a Richard A. SWANSON. The adult learner : the definitive classic in adult education and human resource development. 6th ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. xii, 378. ISBN 0750678372. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. Vyd. 2. přeprac. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 8073570459. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 203 s. ISBN 8021033452. info
 • JESENSKÝ, Ján. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 354 s. ISBN 8071848239. info
  doporučená literatura
 • TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus : průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vydání. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002. 45 stran. ISBN 8023895060. info
Výukové metody
Seminář.
Diskuze ve výukovém bloku, četba a reflexe povinné literatury, rozbor odborného článku, návrh projektu vzdělávací akce.
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je ukončen obhajobou vzdělávacího projektu.
Informace učitele
Předmět probíhá on-line formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: on-line.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.