SZ6054 Inkluzivní vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 11. 8:00–11:50 učebna 50
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6654 Inclusive Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy; • dokáže kriticky uvažovat o vlastním postoji k inkluzivnímu vzdělávání a vlastních schopnostech vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě; • bude schopen zorganizovat, efektivně komunikovat a vést práci multidisciplinárního týmu; • ve spolupráci s rodiči, žákem a poradenským zařízením dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán, resp. plán pedagogické podpory; • bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení, atd.) a bude je umět vhodně použít ve výuce; • dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na potřeby žáků; • bude znát standardně užívané kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky a podpůrné nebo náhradní komunikační systémy pro žáky se SVP.
Osnova
  • 1. Inkluzivní vzdělávání 2. Třídní kolektiv v inkluzivní třídě 3. Role učitele v multidisciplinárním týmu 4. Organizace výuky v inkluzivní třídě se zaměřením na podpůrná opatření 5. Metody a formy práce učitele v inkluzivní třídě 6. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení 7. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch chování/ v riziku poruch chování 8. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti 9. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 10. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu, zejména chronického onemocnění a tělesného postižení 11. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu, poruchou autistického spektra 12. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu senzorického postižení, zejména žáky s oslabeným zrakovým a sluchovým vnímáním
Literatura
  • Katalogy podpůrných a vyrovnávacích opatření. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. (2014). Dostupné z http://www.inkluze.upol.cz/portal/.
  • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
  • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi : diagnostika a současný systém péče, komunikace ve školní a rodinné edukaci, nápravné programy a pomůcky, edukační a relaxační techniky. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 248 stran. ISBN 9788024743691. info
Výukové metody
Skupinové diskuse, diskuse s odborníky z praxe, problémové učení, zážitkové aktivity, hry v roli, Balintovská skupina, samostatná četba zadaných textů, skupinový projekt, prezentace výstupů z projektu
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu student má nejméně 80% docházku. Požadavky a podíl na hodnocení: - odevzdání úkolů z četby do ISu a jejich schválení vyučujícím - aktivní participace ve výuce a během setkání s odborníky a lidmi se speciálními vzdělávacími - týmový zápočtový projekt a jeho prezentace
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují studenti oborů Speciální pedagogika a Speciální andragogiky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.