VV8MP_SVZ2 Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV8MP_SVZ2/01: Čt 16:00–17:50 kancelář vyučujícího, L. Gajzlerová
Předpoklady
VV8MP_SVZ1 Strategie vzdělávání na SŠ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je specifika edukačního procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci základního a středního vzdělávání s akcentem na jednotlivé kurikulární dokumenty (praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá, odborné učiliště).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu
- schopen pracovat se specifiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- znát odlišnosti kurikulárních dokumentů
- aktivně upravovat výukové metody podle potřeb studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • 1.Strategie a přístupy k vzdělávání žáků se SVP v středním vzdělávání;
 • 2. Didaktické zásady, metody a formy a podmínky v edukaci žáků se zdravotním postižením;
 • 3. Základní škola speciální.
 • 4. Klima ve vyučování - strategie, faktory ovlivňující edukační proces, kurikulum a jeho specifika.
 • 5.Charakteristika okruhu jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami - definice, členění do skupin.
 • 6. Charakteristika okruhu jedinců s mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením (příklad DMO) - specifika edukace, vzdělávání.
 • 7. Charakteristika okruhu jedinců s mentálním postižením v kombinaci se zrakovým postižením - specifika edukace, institucionální vzdělávání.
 • 8. Koncept bazální stimulace a její využití v edukaci žáků s těžkým postižením. 9. Alternativní a augmentativní komunikace.
 • 10. Žáci se SVP k systému středního vzdělání (odborné učiliště, střední odborná učiliště, praktická škola obsah vzdělání).
 • 11. Podmínky vzdělávání, podpůrná a vyrovnávací opatření.
 • 12. Praktická škola jednoletá – specifika vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá.
 • 13. Praktická škola dvouletá – Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá.
 • 14. Možnosti pracovního uplatnění mentálně postižených žáků, chráněné dílny, podporované zaměstnávání.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 2. přepracované a rozšířené. Brno: MSD, Lidická 23, 602 00 Brno, 2008. 148 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-050-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 247 s. ISBN 9788073151584. info
  neurčeno
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. 103 s. ISBN 9788073920111. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
Výukové metody
Přednáška - doplněna bude interaktivní diskusí na vybrané téma.
Metody hodnocení
typ výuky - přednáška, ukončení kolokviem formou testu. Písemný test - k úspěšnému zvládnutí je nutno 75% správných odpovědí;80% aktivní účasti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV8MP_SVZ2