AJU2103 Didaktika anglického jazyka III

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Thomas Rankin, Dr. phil. (přednášející)
Garance
Thomas Rankin, Dr. phil.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 G32
Předpoklady
AJU2101 Didaktika AJ I && AJU2102 Didaktika AJ II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je provést studenty praktickými i teoretickými úvahami, které je nutné zohlednit při přípravě výuky angličtiny jako cizího jazyka. Vybrané koncepty, principy a teorie tvořící základ procesů výuky cizího jazyka budou představeny a rozebírány se zvláštním zřetelem k přípravě hodiny, tvorbě sylabu, plánování kurzu (tvorbě tematického plánu) a jazykové politice v kontextu výuky angličtiny na českých středních školách.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu bude student schopen:
1. Připravit plán hodiny;
2. vybrat a adaptovat vhodné výukové materiály (včetně učebnice);
3. vybrat vhodný autentický materiál nebo kulturní artefakt a navrhnout pro něj vhodné úlohy;
4. kriticky analyzovat Školní vzdělávací plán;
5. navrhnout kurz a realizovat s přípravou spojené úkoly, včetně analýzy potřeb, analýzy prostředí, formulace cílů, výběru a uspořádání obsahu (tzn. návrh sylabu), výběru a přizpůsobení výukových materiálů a aktivit, přípravy plánu hodnocení a evaluace kurzu;
6. analyzovat složky plánu hodiny nebo kurzu (např. cíle, obsah, materiály, aktivity) s ohledem na základní kategorie (složky komunikační kompetence, přístupy, metody, pohledy na jazyk a učení atd.)
Osnova
 • 1. Úvod. Shrnutí a upevnění relevantních konceptů a teorií.
  2. Úvod do plánování. Formulace cílů při přípravě plánu hodiny. Faktory, které je nutné brát v úvahu při plánování hodiny.
  3. Vybrané problémy jazykového plánování a politiky. Vyučování cizího jazyka v Evropě a v České republice, kurikulární dokumenty.
  4. Návrh sylabu. Gramatické/strukturní, situační, funkční, úkolově zaměřené a smíšené sylaby.
  5. Materiály užívané ve třídě při výuce angličtiny jako cizího jazyka. Výběr, vyhodnocení a adaptace učebnice. Výběr a adaptace publikovaných materiálů. Užití autentických materiálů a kulturních artefaktů ve výuce angličtiny jako cizího jazyka.
  6. Návrh kurzu. Analýza prostředí, analýza potřeb, stanovení cílů a obsahu, uspořádání obsahu, návrh plánu hodnocení a evaluace kurzu.
Literatura
  povinná literatura
 • Graves, K. (2000). Designing language courses. A guide for teachers. Boston: Heinle & Heinle.
 • Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Snow, M. A. (Eds.). (2014). Teaching English as a Second or Foreign Language (4th ed.). Boston: National Geographic Learning. (selected chapters)
 • Richards, J. C. (1990). The language teaching matrix. Cambridge: Cambridge University Press.
  doporučená literatura
 • Wilkins, D. A. (1979). Grammatical, situational and notional syllabuses. In C. J. Brumfit & K. Johnson (Eds.), The communicative approach to language teaching (pp. 82–90). Oxford: Oxford University Press.
 • Woodrow, L. (2017). Introducing Course Design in English for Specific Purposes. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge.
 • Spolsky, B., & Hult, F. (Eds.). (2008). The handbook of educational linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001/2014). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2010). Language curriculum design. New York: Routledge.
 • Nunan, D. (1988). Syllabus design. Oxford: Oxford University Press.
 • Richards, J. C., & Renandya, W. A. (Ed.). (2002). Methodology in language teaching: An anthology of current practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Grant, N. (1987). Making the most of your textbook. London: Longman.
Výukové metody
Výklad, diskuze ve třídě, skupinové projekty, četba.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkouškou. Před samotnou zkouškou musí studenti splnit všechna následující kritéria: 1) docházka je povinná, 2) získat celkem alespoň 70 bodů z přípravy hodiny a plánu kurzu, které se odevzdávají během kurzu (max. 40 bodů) a závěrečného testu, který ověří hluboký vhled studentů do témat probíraných během kurzu (přibližně 20 otevřených a uzavřených otázek, celkem 60 bodů za test).
Během ústní zkoušky je od studentů očekáváno předvedení dostatečného pochopení témat týkajících se výuky a učení se angličtině jako cizímu jazyku, tak jak byly probírány v kurzech Didaktika I, II a III. Diskuze se bude odvíjet od vybraných výukových materiálů a úkolů ze tří kurzů Didaktiky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AJU2103