CJBA52 Historická slovotvorba a syntax - přednáška

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 D22
Předpoklady
CJA041 Histor. mluv. češtiny || CJBB133 Histor. mluvn. češtiny - překl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty oborů, kteří zahájili studium dříve než na podzim 2019.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Historická slovotvorba objasňuje změny ve spojitelnosti slovotvorných formantů s příslušnými odvozovacími základy. Jejím výsledkem je určení stupňů produktivity slovotvorných typů. Historická syntax sleduje symptomy postupné přeměny jazyka pouze mluveného v jazyk literární od počátku písemné doby a následující rozvoj syntaktických prostředků jazyka psaného. Historický vývoj je konfrontován s dnešnim stavem syntaxe v teritoriálních dialektech jakožto útvarech pouze mluvených. Důležitým předpokladem pro sledování historického vývoje je znalost staroslověnštiny (a praslovanštiny). Cíle kurzu: Posluchači získají a) komplexní obraz o slovotvorném vývoji substantiv, adjektiv a sloves, b) základní představu o syntaktickém vývoji češtiny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje české syntaxe a slovotvorby,
- aplikovat kritéria slovotvorné produktivity na analýzu vývoje konkrétních slovotvorných typů,
- interpretovat původ, vznik a vývoj konkrétních syntaktických fenoménů (modální slovesa, spojky a relativa, prostředky větné negace, participiální a infinitivní konstrukce).
Osnova
 • 1. Slovotvorný vývoj substantiv.
 • 2. Slovotvorný vývoj adjektiv.
 • 3. Slovotvorný vývoj sloves.
 • 4. Charakteristika syntaktického vývoje.
 • 5. Polovětné útvary.
 • 6. Typy vět podle postoje mluvčího.
 • 7. Souvětí podřadné.
 • 8. Souvětí souřadné.
Literatura
 • Kosek, P. 2003. Spojovací prostředky v češtině období baroka. Ostrava : Ostravská univerzita.
 • Viz seminář I
 • ŠLOSAR, Dušan. Česká kompozita diachronně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 124 s. ISBN 80-210-2071-7. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1998. 158 s. ISBN 80-210-1878-X. info
 • LAMPRECHT, Arnošt a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. Edited by Dušan Šlosar. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. URL info
 • Slovotvorný vývoj českého slovesa. Edited by Dušan Šlosar. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1981. 161 s. URL info
 • Etymologický slovník slovanských jazyků : slova gramatická a zájmena. Edited by František Kopečný - Vladimír Šaur - Václav Polák. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 783 s. info
 • Etymologický slovník slovanských jazyků : slova gramatická a zájmena. Edited by František Kopečný. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 344 s. info
 • MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1968. 866 s. info
 • BAUER, Jaroslav. Vývoj českého souvětí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 402 s. URL info
Výukové metody
Výuka se realizuje formou výkladu vyučujícího, přednáška. V případě náročnějších témat dostávají studenti handouty.
Metody hodnocení
Pro získání kolokvia je nutno odevzdat seminární práci, která představuje rešerši vědecké studie, kterou si student po dohodě s vyučujícím vybere ze seznamu zveřejněného v ISu (studijní materiály), a to nejpozději do 22.5.2020. Seminární práci je nutno odevzdat nejpozději do 30.6.2020, a sice prostřednictvím ISu (odevzdávárny) a zároveň poslat e-mailem na kosek@phil.muni.cz. Detailní informace o požadavcích na práci jsou uvedeny v ISu v oddílu studijní materiály.
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBA52