CJUPP02S Pedagogická praxe češtiny II - sdružené studium

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
blokově. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (pomocník)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta (50,00 %), Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta (50,00 %)
Předpoklady
CJUPP01S Ped. praxe češtiny I
Student již absolvoval CJUPP01S Pedagogickou praxi češtiny I. Student si souběžně zapisuje předmět CJURS02S Reflektivní seminář praxe češtiny II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na aplikaci teoretických poznatků v praxi středoškolského učitele. Pedagogická praxe II se zaměřuje primárně na samostatnější působení frekventanta coby budoucího učitele, proto je posílena složka oborově didaktická. Student je systematicky konfrontován s dílčími oborově didaktickými otázkami, ale také se související problematikou sebepojetí učitele, utvářením podmínek a příležitostí pro učení.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu:
• dokáže naplánovat výuku, realizovat ji a následně reflektovat, a to jak samostatně, tak se svým provázejícím učitelem;
• si umí stanovit realistický cíl vyučovací jednotky a následně vyhodnotit jeho (ne)dosažení;
• jako dílčí cíl si stanovuje rozvoj estetického a jazykového vnímání svých žáků;
• chápe postavení předmětu český jazyk a literatura ve středoškolském vzdělávání, využívá jeho interdisciplinárního potenciálu;
• se zamýšlí nejen nad věcnou správností vyučované látky, ale rovněž nad možnostmi jejího předávání; dokáže spolehlivě provést didaktickou transformaci obsahu;
• průběžně vyhodnocuje, v čem se cítí jistě a kde by naopak potřeboval více podpory;
• umí vyhodnotit, zda se mu ve třídě daří udržovat podmínky pro učení;
• individualizuje výuku s ohledem na potřeby žáků ve třídě;
• dokáže nastavit, jaké získá důkazy pro různé žákovské výsledky učení, umí poskytnout formativní hodnocení;
• využívá nejrůznějších metod a forem vyučování (včetně IT technologií, zážitkového učení, skupinového vyučování, projektové výuky apod.), zamýšlí se nad jejich efektivitou, variuje je pro potřeby literárního, jazykového či slohového vyučování;
• efektivně propojuje jednotlivé složky předmětu;
• se vlastním příkladem snaží kultivovat vyjadřovací schopnosti svých žáků;
• spolupracuje při realizaci výuky s provázejícím učitelem (v rámci tandemu), případně s asistentem pedagoga;
• vnímá sám sebe jako učitele, identifikuje se s touto rolí.
Osnova
 • Student má již absolvované obě oborové didaktiky a rovněž předměty pedagogicko-psychologického základu. V kurzu rozvíjí nejen své znalosti, ale také kompetence, jež si osvojil v Pedagogické praxi I. Dominantní část předmětu je realizována ve spolupráci se střední školou libovolného typu (gymnázium, SOŠ, SOU).
 • Ve zvolené škole (či ve zvolených školách) student:
 • a) absolvuje náslechy, které následně samostatně reflektuje;
 • b) se seznamuje s pedagogicko-psychologickou charakteristikou studentů tříd, ve kterých bude vyučovat;
 • c) se pod vedením středoškolského učitele seznamuje se způsoby řešení krizových situací na konkrétní škole;
 • d) pod vedením středoškolského učitele provádí asistentské práce (oprava testů a slohových prací, doučování, příprava exkurze, individuální plány pro hendikepované studenty apod.);
 • e) navrhuje práci s moderními výukovými technologiemi a nástroji ve výuce češtiny na vybrané škole;
 • f) samostatně pracuje s pedagogickou dokumentací (RVP, ŠVP, organizace maturity, katalog požadavků k maturitní zkoušce apod.);
 • g) ve spolupráci se středoškolským vyučujícím navrhuje a připravuje samostatně vedenou výuku;
 • h) samostatně realizuje navrženou výuku češtiny;
 • i) společně se středoškolským učitelem vyhodnotí svou výuku a své přípravy na ni.
Literatura
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. URL info
 • GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele : strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Illustrated by Les Evans. První vydání. [Praha]: Edulab, 2017. xxiii, 365. ISBN 9788090608269. info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • DRLÍK, Martin. Moodle : kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 344 s. ISBN 9788025137598. info
 • ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024727424. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie : mezi tradičním a moderním pojetím. 1. vydání. Brno: Paido, 2009. 172 stran. ISBN 9788073151874. info
 • ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 160 stran. ISBN 9788024717180. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 8070418087. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : od hospitace k souviské praxi. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 133 s. ISBN 80-7041-412-X. info
 • ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. 2. vyd. Praha: SPN, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6. info
Výukové metody
Pedagogická praxe češtiny II je druhým ze tří předmětů tvořících praktickou přípravu studentů učitelství na budoucí výkon povolání. Kurzy jsou graduálně uspořádány tak, aby reflektovaly vyvíjející se znalosti, dovednosti a také potřeby studentů učitelského programu, proto je ve druhém kurzu kladen důraz především na činnosti, v nichž student vystupuje v roli pedagoga. V rámci Pedagogické praxe češtiny II student absolvuje: 1) 6 hodin náslechů v hodinách ČJL + 1 hodina reflexe s provázejícím učitelem; 2) 6 hodin vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem; 3) 4 vyučovací hodiny výuky v tandemu (lze společně s provázejícím učitelem, jiným pedagogem nebo dalším praktikantem) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem; 4) 14 hodin dalších činností ve škole (např. pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurzi, organizace projektového dne/exkurze/výletu apod., příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, seznamování se s pedagogickou dokumentací, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování apod.)
Metody hodnocení
V průběhu praxe si student vede reflektivní deník, který v elektronické formě následně vkládá do příslušné odevzdávárny. Doporučujeme pokračovat v reflektivním deníku založeném v souvislosti s předcházející praxí. Student je rovněž povinen vyplnit sebehodnoticí nástroj v ISu a odevzdat příslušnou dokumentaci dle pokynů uvedených na https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe. Do příslušné odevzdávárny vkládá rovněž vybrané části svého učitelského portfolia, a to minimálně 1 přípravu jazykové či slohové a 1 přípravu literární hodiny, 1 přípravu libovolné další hodiny (lze i tandemové), 1 didaktickou pomůcku (pracovní list, hru, printscreen elektronického nástroje apod.), přehled činností, které v rámci praxe konal (v libovolném formátu, ideálně jako přehledovou tabulku).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.