CJUPP01S Pedagogická praxe češtiny I - sdružené studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blokově. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (pomocník)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta (50,00 %), Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta (50,00 %)
Předpoklady
Student si souběžně zapisuje předmět CJURS01S Reflektivní seminář praxe češtiny I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na aplikaci teoretických poznatků v praxi středoškolského učitele. Pedagogická praxe I, tedy první ze tří praxí, klade důraz na propojení cílů propedeutických s oborově didaktickými. Student je systematicky konfrontován s dílčími oborově didaktickými otázkami, problematikou sebepojetí učitele, utvářením podmínek a příležitostí pro učení. Do těchto oblastí se rovněž soustředí dílčí cíle.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu dokáže
• kriticky zhodnotit výuku v náslechové hodině;
• pracovat s pedagogickou dokumentací (zejména RVP, ŠVP, třídní kniha, individuální studijní plán);
• uvědomovat si potenciál interdisciplinárních průřezových témat;
• postihnout pracovní náplň středoškolského učitele;
• vyhodnocovat, jak lze nastavovat a udržovat podmínky pro učení;
• zhodnotit, jak lze skrze komunikaci podporovat žákovské učení, a tento poznatek aplikovat ve vlastní výuce;
• navrhnout řešení kritických situací ve školním prostředí;
• účastnit se vzdělávacího procesu v odlišných rolích a situacích (stínování, náslechy, tandem, vlastní výuka, jiné činnosti);
• vysvětlit význam literárního, jazykového i slohového vyučování;
• připravit plán výuky a následně jej konfrontovat s realizací samotné výuky;
• stanovit si realistický cíl vyučovací jednotky a následně zhodnotit jeho (ne)dosažení;
• vnímat žáky jako individuality a uzpůsobovat jim podmínky učení;
• zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých metod a forem učení, nalézt způsob, jak je efektivně aplikovat ve vlastní výuce;
• vhodně využívat komunikační a informační technologie vhodné pro vzdělávací proces;
• vnímat sám sebe jako učitele, identifikovat se s touto rolí.
Osnova
 • Pedagogická praxe I je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí, nabytých v předmětech obecného pedagogicko-psychologického základu i již absolvované oborové didaktiky. Dominantní část předmětu je realizována ve spolupráci se střední školou libovolného typu (gymnázium, SOŠ, SOU). Ve zvolené škole (či ve zvolených školách):
 • a) se frekventant seznámí s prostředím vybrané školy a s náplní práce učitele;
 • b) frekventant absolvuje náslechy;
 • c) se frekventant pod vedením středoškolského učitele seznamuje se způsoby řešení krizových situací na konkrétní škole;
 • d) se frekventant seznamuje s pedagogicko-psychologickou charakteristikou studentů tříd, ve kterých absolvuje hospitaci či v nichž bude vyučovat;
 • f) se frekventant pod vedením středoškolského učitele seznamuje s pedagogickou dokumentací (školní vzdělávací program, rámcový vzdělávací program, průřezová témata, organizace maturity, exkurze apod.);
 • g) frekventant ve spolupráci se středoškolským vyučujícím koncipuje práci s moderními výukovými technologiemi a nástroji;
 • i) frekventant ve spolupráci se středoškolským vyučujícím modeluje samostatně vedenou výukovou hodinu;
 • j) si frekventant ve spolupráci se středoškolským vyučujícím vyzkouší výuku v tandemu;
 • k) frekventant společně se středoškolským učitelem hodnotí své zapojení do výuky a do přípravy na ni.
Literatura
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. URL info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • DRLÍK, Martin. Moodle : kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 344 s. ISBN 9788025137598. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. info
 • ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024727424. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie : mezi tradičním a moderním pojetím. 1. vydání. Brno: Paido, 2009. 172 stran. ISBN 9788073151874. info
 • ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 160 stran. ISBN 9788024717180. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 8070418087. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : od hospitace k souviské praxi. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 133 s. ISBN 80-7041-412-X. info
 • ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. 2. vyd. Praha: SPN, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6. info
Výukové metody
Pedagogická praxe češtiny I je první ze tří předmětů tvořících praktickou přípravu studentů učitelství na budoucí výkon povolání. Kurzy jsou graduálně uspořádány tak, aby reflektovaly vyvíjející se znalosti, dovednosti a také potřeby studentů učitelského programu, proto je v prvním kurzu kladen důraz především na činnosti, v nichž student vystupuje v roli pozorovatele.
V rámci Pedagogické praxe češtiny I student absolvuje:
1) 6 hodin (1 celý den) stínování + 1 hodinu reflexe s provázejícím učitelem;
2) 9 hodin náslechů výuky (tj. 2 dny, každý den u jedné třídy, tj. bez ohledu na vyučovaný předmět, ideálně u tříd, v nichž bude student následně působit v dalších rolích) + 1 hodinu reflexe s provázejícím učitelem;
3) 2 hodiny vlastní výuky + 1 hodinu reflexe s provázejícím učitelem;
4) 3 vyučovací hodiny výuky v tandemu (lze společně s provázejícím učitelem, jiným pedagogem nebo dalším praktikantem) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem;
5) 10 hodin dalších činností ve škole (např. pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurzi, organizace projektového dne/exkurze/výletu apod., příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, seznamování se s pedagogickou dokumentací, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování apod.)
Metody hodnocení
V průběhu praxe si student vede reflektivní deník, který v elektronické formě následně vkládá do příslušné odevzdávárny. Student je rovněž povinen vyplnit sebehodnoticí nástroj v ISu a odevzdat příslušnou dokumentaci dle pokynů uvedených na https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe. Do příslušné odevzdávárny vkládá rovněž vybrané části svého učitelského portfolia, a to minimálně 1 přípravu jazykové či slohové a 1 přípravu literární hodiny, přehled činností, které v rámci praxe konal (v libovolném formátu, ideálně jako přehledovou tabulku).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/CJUPP01S