CJUPP03S Pedagogická praxe češtiny III - sdružené studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blokově. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (pomocník)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJUPP02S Ped. praxe češtiny II
Student již absolvoval CJUPP01S Pedagogickou praxi češtiny I a CJUPP02S Pedagogickou praxi češtiny II. Student si souběžně zapisuje předmět CJURS03S Reflektivní seminář praxe češtiny III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na aplikaci teoretických poznatků v praxi středoškolského učitele. Pedagogická praxe III se soustředí primárně na samostatné působení frekventanta a rozvoj jeho kompetencí coby budoucího učitele, proto je výrazně posílena složka oborově didaktická. Student je systematicky konfrontován s dílčími oborově didaktickými otázkami, ale také se související problematikou sebepojetí učitele, utvářením podmínek a příležitostí pro učení.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu:
• dokáže zcela samostatně připravit a realizovat výuku, a to v souladu s RVP i ŠVP;
• stanovuje si realistické cíle výuky, dokáže jich dosahovat a přiměřeně sebekriticky jejich dosažení (či výjimečné nedosažení) reflektuje;
• zcela samostatně dokáže provést didaktickou transformaci obsahu učiva;
• dokáže ve výuce uplatňovat a kombinovat různé didaktické formy a metody tak, aby se jednalo o metody a formy, které nejvíce intenzifikují učení žáků;
• umí pracovat se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami;
• funkčně a efektivně propojuje jednotlivé předmětové složky, využívá jejich vzájemných vazeb;
• motivuje žáky ke čtenářství i kultivovanému jazykovému vyjadřování, k dosažení těchto cílů používá široké spektrum funkčních nástrojů, včetně (ale ne výhradně) informačních a komunikačních nástrojů, zážitkového učení apod.;
• využívá aktivizačních metod a forem práce;
• proaktivně přistupuje k inovacím vzdělávacího procesu i školské praxe;
• poučeně a přiměřeně sebekriticky reflektuje svoji praxi, vyhodnocuje své silné i slabé stránky, ví, na koho se obrátit s žádostí o podporu;
• dokáže vyhodnotit, zda se mu ve třídě daří udržovat podmínky pro učení;
• vyhodnocuje, zda se mu daří podporovat žákovské učení skrze komunikaci;
• individualizuje výuku ve třídě a hodnotí, do jaké míry je v tomto úspěšný, co by případně mohl zlepšit;
• posuzuje, jaký typ hodnocení se hodí pro jednotlivé žákovské výsledky učení, umí poskytnout formativní hodnocení;
• uplatňuje metody podporující spolupráci žáků, a to s ohledem na sociální klima ve třídě a podporu prosociálního chování žáků;
• zcela samostatně a v souladu se zvyklostmi dané školy i stávající legislativou navrhuje řešení krizových situací;
• plně se identifikuje se svou rolí učitele.
Osnova
 • Student má již absolvované obě oborové didaktiky a rovněž předměty pedagogicko-psychologického základu. V kurzu rozvíjí nejen své znalosti, ale také kompetence, jež si osvojil v Pedagogické praxi češtiny I a Pedagogické praxi češtiny II. Dominantní část předmětu je realizována ve spolupráci se střední školou libovolného typu (gymnázium, SOŠ, SOU).
 • Ve zvolené škole (či ve zvolených školách) student:
 • a) frekventant absolvuje náslechy, které následně samostatně reflektuje;
 • b) frekventant se seznamuje s pedagogicko-psychologickou charakteristikou studentů tříd, ve kterých bude vyučovat;
 • c) frekventant se pod vedením středoškolského učitele aktivně řeší případné krizové situace, snaží se jim předcházet;
 • d) frekventant spolupracuje s provázejícím učitelem na přípravě výukových materiálů a učebních pomůcek, vytváří je rovněž samostatně;
 • e) frekventant navrhuje práci s moderními výukovými technologiemi a nástroji ve výuce češtiny na vybrané škole, připravuje je a implementuje vhodně do výuky;
 • f) frekventant samostatně pracuje s pedagogickou dokumentací (RVP, ŠVP, organizace maturity, katalog požadavků k maturitní zkoušce apod.), pod vedením provázejícího učitele připravuje individuální studijní plán žáků se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • g) frekventant připravuje samostatně vedenou výuku;
 • h) frekventant samostatně realizuje navrženou výuku češtiny;
 • i) frekventant samostatně i společně se středoškolským učitelem vyhodnotí svou výuku a své přípravy na ni.
Literatura
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. URL info
 • GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele : strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Illustrated by Les Evans. První vydání. [Praha]: Edulab, 2017. xxiii, 365. ISBN 9788090608269. info
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • DRLÍK, Martin. Moodle : kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 344 s. ISBN 9788025137598. info
 • ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024727424. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie : mezi tradičním a moderním pojetím. 1. vydání. Brno: Paido, 2009. 172 stran. ISBN 9788073151874. info
 • ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 160 stran. ISBN 9788024717180. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 8070418087. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : od hospitace k souviské praxi. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 133 s. ISBN 80-7041-412-X. info
 • ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. 2. vyd. Praha: SPN, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6. info
Výukové metody
Pedagogická praxe češtiny III je třetím ze tří předmětů tvořících praktickou přípravu studentů učitelství na budoucí výkon povolání. Kurzy jsou graduálně uspořádány tak, aby reflektovaly vyvíjející se znalosti, dovednosti a také potřeby studentů učitelského programu, proto ve druhém kurzu jsou výrazně posíleny činnosti, v nichž student aktivně vystupuje v roli učitele. V rámci Pedagogické praxe češtiny III student absolvuje:
1) 4 hodiny hospitací v hodinách ČJL, ideálně ve třídách, kde bude následně sám vyučovat + 1 hodinu reflexe s provázejícím učitelem;
2) 8 hodin vlastní výuky + 3 hodiny její reflexe s provázejícím učitelem;
3) 2 hodiny tandemové výuky + 1 hodinu její reflexe s provázejícím učitelem;
4) 16 hodin dalších činností ve škole (např. pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurzi, organizace projektového dne/exkurze/výletu apod., příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, seznamování se s pedagogickou dokumentací, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování apod.).
Metody hodnocení
V průběhu praxe si student vede reflektivní deník, který v elektronické formě následně vkládá do příslušné odevzdávárny. Doporučujeme pokračovat v reflektivním deníku založeném v souvislosti s předcházející praxí. Student je rovněž povinen vyplnit sebehodnoticí nástroj v ISu a odevzdat příslušnou dokumentaci dle pokynů uvedených na https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe. Do příslušné odevzdávárny vkládá rovněž vybrané části svého učitelského portfolia, a to minimálně 2 přípravy jazykové či slohové a 2 přípravy literární hodiny, 1 přípravu libovolné další hodiny (lze i tandemové), 1 didaktickou pomůcku (pracovní list, hru, printscreen elektronického nástroje apod.), přehled činností, které v rámci praxe konal (v libovolném formátu, ideálně jako přehledovou tabulku). Součástí portfolia, které doporučujeme si vést pečlivě vzhledem k možnosti jeho využití u státní závěrečné zkoušky, mohou být i další dokumenty (např. návrh tematického plánu, reflexe ŠVP, příprava exkurze, "návod" k vyplnění třídní knihy).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/CJUPP03S