CLDS_a28 Teorie překladu pro DS

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 2. 10:00–11:40 G02, Pá 4. 3. 10:00–11:40 G02, Pá 11. 3. 10:00–11:40 G02, Pá 18. 3. 10:00–11:40 G02, Pá 1. 4. 10:00–11:40 G02, Pá 8. 4. 10:00–11:40 G02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška seznámí studenty s metodologií a terminologií vědy o překladu. Student se naučí pracovat se základními translatologickými koncepcemi dílčích odvětví (literární, odborný překlad), rozpoznávat jejich hlavní charakteristiky, pracovní metody a bude umět definovat a používat základní pojmy (překlad, translát, cílový text; překladatel; překladatelské kompetence; typy překladu; ekvivalence; funkční adekvátnost; funkce překladu). Cílem kurzu je naučit studenty na základě vyložených poznatků používat odbornou argumentaci k výkladu a hodnocení různých aspektů překladatelské práce ve speciálních oblastech výzkumu, jako je práce s překladovými a jazykovými korpusy, překládání literární, odborné, strojové, překládání klasických jazyků, překládání bible a religiózních textů, překládání intermediálních a dramatických textů, překládání v perspektivě historické a postkoloniální, oblast autorského překladu a oblast didaktiky překladu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat a používat adekvátně základní translatologické pojmy;
- bude umět stanovit komunikační funkce výchozího a cílového textu s ohledem na potenciální překladatelskou zakázku a oblast překládání;
- bude umět pracovat teoreticky - argumentačně se základními translatologickými koncepcemi dílčích oblastí při modelaci translatorického jednání;
- bude umět pracovat prakticky - strategicky se základními translatologickými koncepcemi dílčích oblastí při řešení překladatelské zakázky;
- bude umět jednat interkulturně kompetentně při řešení překladatelské zakázky s ohledem na žánr, komunikační funkci, tematické zaměření a pragmatické postavení cílového textu.
Osnova
 • Pojednány budou následující tematické okruhy:
 • Překladatelský proces;
 • definice překladu;
 • textové příznaky textu a translátu;
 • překladatel a faktory ovlivňující překladatelský proces;
 • překladatelské kompetence;
 • charakteristika literárního textu a literárního překladu vs. neliterární překlad;
 • překlad jako performativ – komunikační funkce a význam textu;
 • pragmatika v překladu;
 • žánr a překládání;
 • strategie překladu (skopos, fidelita, adekvátnost, loyalita, translatorické jednání, konstruktivní a tvořivé překládání);
 • hermeneutika a překládání;
 • překlad a teorie meziliterárních vztahů;
 • recepční tradice;
 • ekvivalence a překlad;
 • adekvátnost a překlad;
 • kognitivní vědy a překládání, význam sémantiky prototypu pro překládání;
 • autorský překlad;
 • dynamické modely myšlení a překlad;
 • dějiny překladu;
 • literární překlad;
 • odborný překlad;
 • překládání dramatických textů, překládání pro divadlo;
 • dabing, překládání pro film, komiks;
 • ideologie a překlad; gender a překlad; postkoloniální studia a překlad;
 • didaktika překladu;
 • tlumočení a didaktika tlumočnictví;
 • překládání marketingových textů; transkreace; lokalizace;
 • strojový překlad;
 • překladové a jazykové korpusy a překlad.
Literatura
  povinná literatura
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
 • Myslenie o preklade. Edited by Libuša Vajdová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2007. 184 s. ISBN 9788081010064. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
  doporučená literatura
 • Heinemann, W. - Viehweger, D. Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1991.
 • Snell-Hornby, M., et al. Handbuch Translation. 2., verbess. Aufl. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 1999 (či další vyd.).
 • BADSTÜBNER-KIZIK, Camilla, Raija HAUCK a Zbyněk FIŠER. Übersetzung als Kulturvermittlung.Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1. vyd. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015. 250 s. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik, 6. ISBN 978-3-631-65747-8. doi:10.3726/978-3-653-05037-0. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Hospodin je král - starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky. Praha: Česká biblická společnost, 2011. 303 s. ISBN 9788087287361. info
 • KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2009. 127 s. ISBN 9788073190880. info
 • TURNER, Mark. Literární mysl : o původu myšlení a jazyka. Translated by Olga Trávníčková. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. 278 s. ISBN 8072941305. info
  neurčeno
 • Stolze, R. Übersetzungstheorien: eine Einführung. Tübingen: Narr, 1997 (nebo pozdější vydání).
 • Kußmaul, P. Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenbug-Verlag, 2000.
 • NORD, Ch. Translating as a Purposeful Activity: Fuctionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 154 s.
 • SNELL-HORNBY, M. Translation studies : an integrated approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1988.
 • Venuti, L. Translation Changes Everything. N. Y. :Routledge, 2013.
 • Beylard-Ozeroff, A. - Králová, J. - Moser-Mercer, B. (ed.). Translators’ Strategies and Creativity. 1th ed. Amsterdam: John Benjamin Publishing Co., 1998.
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla. Nová Astrea. Překlad s výkladem nejen o Seladonovi a nových Arkádiích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 237 s. Kultura, 554. ISBN 978-80-7325-436-0. info
 • The Routledge handbook of translation studies. Edited by Carmen Millán - Francesca Bartrina. First published in paperback. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xix, 571. ISBN 9780415559676. info
 • SATTLER-HOVDAR, Nina. Translation - Transkreation : vom Über-Setzen zum Über-Texten. Berlin: BDÜ Fachverlag, 2016. 168 stran. ISBN 9783938430736. info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla. Apprendre la traduction a l’aide des « grilles de traduction » : pour une approche méthodique. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 36, č. 2, s. 253-266. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF MU info
 • Interkulturalität und (literarisches) Übersetzen. Edited by Silke Pasewalck - Dieter Neidlinger - Terje Loogus. Tübingen: Stauffenburg, 2014. 334 s. ISBN 9783860570975. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier - Luc Van Doorslaer. Amsterdam: John Benjamins, 2013. xii, 232. ISBN 9789027270818. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier - Luc Van Doorslaer. Amsterdam: John Benjamins, 2012. xii, 220. ISBN 9789027203335. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier. Amsterdam: John Benjamins, 2011. x, 197. ISBN 9789027203328. info
 • Handbook of translation studies. Edited by Yves Gambier - Luc van Doorslaer. Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., 2010. 458 p. ISBN 9789027273765. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zkouška.
Informace učitele
Přednášky budou zajišťovat vyučující filologických pracovišť FF MU.


V JS 2022:

Přednáška dr. Z. Fišera:

1. překladatel a faktory ovlivňující překladatelský proces; překladatelské kompetence;
2. strategie překladu (skopos, fidelita, adekvátnost, loyalita, translatorické jednání, konstruktivní a tvořivé překládání); překlad a teorie meziliterárních vztahů; recepční tradice; charakteristika literárního textu a literárního překladu vs. neliterární překlad;
3. kognitivní vědy a překládání, význam sémantiky prototypu pro překládání; autorský překlad;
4. překládání marketingových textů; transkreace;
5. didaktika překladu.

Výhledově a dle specializace účastníků:

Přednášky dr. Z. Marečka:

1. Stimmung war fidel. Současné překládání historické stylistické vrstvy jazyka, která zůstala v daném stadiu češtiny nedostatečně rozvinutá.
2. Rokoko. Wieland
3. Salon konce 19. století.
4. Landserdeutsch. Ernst Jünger
5. Střídání kódů
6. Interpretace a aplikace.

Přednášky dr. P. Doležalové:

1. "retrospektivní a prospektivní hermeneutika textu" podle F. Rastiera - překlad jako výklad, překladatelské/ hermeneutické čtení
2. překlad starého textu
3. překlad současného filozofického a religiózního textu
3. metoda "překladatelských mřížek".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/CLDS_a28