ETBB111 Historické prameny v etnologii

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Malach, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Historické prameny v etnologii rozvíjí problematiku využívání archivních pramenů v etnologickém výzkumu prezentovanou v rámci předmětu Metody a techniky etnologického výzkumu, a to na teoretické úrovni ale také na úrovni praktické – od orientace v samotných archivech přes kritiku pramenů až po jejich ediční zpřístupnění.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen identifikovat základní druhy historických pramenů, které je možno využít pro etnologický výzkum. Bude schopen se orientovat v druhové škále pramenů (písemné, ikonografické, tištěné), v jejich informačním potenciálu a specifikách. Osvojí si praktické dovednosti ve vyhledávání jednotlivých pramenů, formální pasportizaci, analytickou a komparativní práci s nimi, jejich vytěžování pro potřeby výzkumu a způsoby edičního zpřístupnění.
Osnova
 • 1. Úvod; typologie pramenné základny; základní pravidla práce s prameny.
 • 2. Archivní síť, archivní pomůcky.
 • 3. Ikonografické prameny.
 • 4. Mapy.
 • 5. Katastry.
 • 6. Prameny pro historickou demografii.
 • 7. Paměti a kroniky.
 • 8. Tištěné prameny.
 • 9. Varia (19. a 20. století).
 • 10. Exkurze v archivu I.
 • 12. Exkurze v archivu II.
Literatura
  doporučená literatura
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • KŘÍŽOVÁ, Alena a Martin ŠIMŠA. Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012. 255 s. info
 • MYŠKA, Milan a Aleš ZÁŘICKÝ. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 310 s. ISBN 9788073688455. info
 • MYŠKA, Milan a Aleš ZÁŘICKÝ. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 9788073685850. info
Výukové metody
Přednášky, domácí cvičení, čtení, semestrální práce.
Metody hodnocení
Semestrální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ETBB111