FAVMPa020 Magisterský projekt II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVMPa010 Mag. projekt I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 2. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Druhý seminář z cyklu čtyř seminářů (u jednooborového a hlavního studia), resp. dvou seminářů (u studia vedlejšího). Tyto semináře jsou věnovány postupné přípravě magisterské práce. Cílem předmětu je zpracovat první část práce, jímž se obvykle rozumí teoreticko-metodologický a/nebo historický úvod a/nebo jedna vzorová kapitola.

V rámci Magisterského semináře II je student dále povinen napsat odbornou recenzi (review essay) na odbornou monografii, která se metodologicky váže k tématu jeho práce a reprezentuje současný stav bádání v dané oblasti. Volba recenzovaného díla a způsob provedení probíhá v konzultaci se školitelem. V případě monografie vydané v cizím jazyce se recenze píše v češtině (příp. ve slovenštině), zatímco v případě monografie vydané v českém nebo slovenském jazyce se recenze píše v angličtině, neurčí-li školitel jinak. Recenze o rozsahu pěti až deseti normostran (1NS = 1800 znaků) bude obsahovat tyto základní součásti: a) úvodní stručnou charakterizaci pozice knihy i jejího autora v oboru; b) sumarizovaná východiska, cíle, hypotézy a hlavní argumenty knihy, stejně jako popis jejího uspořádání; c) podchycení pozitiv a věcnou polemiku s problematickými místy v konkrétních odborných souvislostech; d) závěrečné posouzení míry a kvality naplnění výchozích záměrů monografie. Recenze zahraniční publikace knihu zasazuje do tuzemských souvislostí, zatímco recenze české nebo slovenské publikace předpokládá čtenáře z mezinárodní odborné veřejnosti. Recenze se vztahuje k originálnímu vydání, posouzení kvality případného překladu do jiného jazyka není povinné. Žádoucí, byť ne vyžadovaná je následná publikace recenze v českém, slovenském či zahraničním periodiku.
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu zpracovanou část své magisterské práce. Bude také schopen napsat odbornou recenzi na odbornou monografii.
Osnova
  • Příprava diplomové práce.
  • Příprava a odevzdání odborné recenze.
Literatura
  • Zadává se individuálně dle povahy magisterského projektu.
Výukové metody
Konzultace, samostatná práce.
Metody hodnocení
Do výsledné známky se promítne jak hodnocení odevzdané části magisterské práce, tak hodnocení odborné recenze.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/FAVMPa020